Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

LOTOS Logo

ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2016

Best Annual Report 2016

Grupa Kapitałowa LOTOS

Wizja stabilnego i bezpiecznego rozwoju

Optymalnie zintegrowany pionowo producent paliw i produktów chemicznych najwyższej jakości, dostarczający wysoko wyspecjalizowane usługi logistyczne i serwisowe, będący narodowym liderem wdrożeń innowacyjnych w ramach kluczowej działalności grupy.

CZYTAJ WIĘCEJ

Strategia rozwoju na lata 2017 – 2022

Cele strategiczne

Skala działalności

Grupa Kapitałowa LOTOS jest drugim co do wielkości producentem paliw w Polsce. Gdańska rafineria jest jednym z najmłodszych i najnowocześniejszych, a jednocześnie jednym z najbardziej przyjaznym ekologicznie, kompleksów rafineryjnych w Europie.

Grupa Kapitałowa LOTOS to jedyny koncern, który wydobywa węglowodory w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Dodatkowo eksploatuje złoża ropy naftowej i gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz na terytorium Litwy.

CZYTAJ WIĘCEJ
 • 35spółek

  wchodzących w skład Grupy
  Kapitałowej LOTOS

 • 4.888osób

  Zatrudnionych w Grupie Kapitałowej LOTOS

 • 26,7tys.boe

  Średnie dzienne wydobycie ze złóż zlokalizowanych w Polsce, Norwegii i na Litwie

 • 10,4mln ton

  Łączny przerób ropy naftowej w rafinerii gdańskiej w 2016 r.

Produkty i usługi

Grupa Kapitałowa LOTOS prowadzi działalność handlową w kraju, sprzedając produkty koncernom zagranicznym oraz eksportuje drogą morską i lądową. Spółki zależne prowadzą produkcję i sprzedaż na rzecz poszczególnych branż: paliwowej, olejowej i asfaltowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
 • 11.061tys. ton

  sprzedanych produktów w 2016 r.

 • 29,5%

  Udział w krajowym rynku paliw

 • 487

  Stacji paliw

 • Obecność na

  82rynkach

WIĘCEJ O GRUPIE KAPITAŁOWEJ LOTOS


Wyniki finansowe

 • 20.9mld zł

  Przychodów ze sprzedaży na poziomie skonsolidowanym w 2016 r.

 • 2.59mld zł

  Oczyszczona EBITDA wg LIFO3
  - najwyższy poziom w historii

 • 1.015mld zł

  Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej LOTOS w 2016 r.

 • 2.653mld zł

  Dodatnich przepływów pieniężnych wygenerowanych z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej LOTOS

KOMENTARZ DO SYTUACJI FINANSOWEJ                 DANE FINANSOWE

Model tworzenia wartości w Grupie Kapitałowej LOTOS

Działalność Grupy Kapitałowej LOTOS tworzy pełen łańcuch wartości – od eksploracji i wydobycia, po sprzedaż gotowych produktów. W przyjętej w 2017 roku strategii postawiliśmy sobie ambitne cele, zakładające stabilny rozwój podstawowych segmentów naszego łańcucha wartości.

CZYTAJ WIĘCEJ

Bezpieczeństwo przede
wszystkim

W Grupie Kapitałowej LOTOS przykładamy dużą wagę do zapewnienia i utrzymania wysokiej kultury bezpieczeństwa procesowego w organizacji. Spółki Grupy Kapitałowej LOTOS na bieżąco monitorują wskaźniki wypadkowości i eliminują wszystkie potencjalnie zagrożenia.

CZYTAJ WIĘCEJ
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz