Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS

Pobierz XLS(14 KB)

PLN'000  EUR'000 
za rok 2016 za rok 2015 za rok 2016 za rok 2015
Przychody ze sprzedaży 20.931.090 22.709.442 4.783.484 5.426.649
Zysk operacyjny 1.854.657 423.398 423.854 101.175
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 1.579.412 (195.274) 360.951 (46.663)
Zysk/(Strata) netto 1.015.217 (263.300) 232.012 (62.918)
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1.015.247 (263.263) 232.019 (62.909)
Strata netto przypisana udziałom niekontrolującym (30) (37) (7) (9)
Całkowite dochody/(straty) ogółem 898.696 (544.925) 205.383 (130.215)
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 898.726 (544.888) 205.390 (130.206)
Całkowite straty ogółem przypisane udziałom niekontrolującym (30) (37) (7) (9)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2.653.880 1.488.069 606.504 355.589
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1.003.177) (1.161.975) (229.261) (277.666)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1.201.455) 114.719 (274.574) 27.413
Przepływy pieniężne netto razem 449.248 440.813 102.669 105.336
Podstawowy/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 5,49 (1,42) 1,25 (0,34)
Rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 5,49 (1,42) 1,25 (0,34)
   PLN'000  EUR'000 
stan na
31.12.2016
stan na
31.12.2015
stan na
31.12.2016
stan na
31.12.2015
Aktywa razem 19.326.309 19.169.332 4.368.515 4.498.259
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 8.610.786 7.712.060 1.946.380 1.809.706
Udziały niekontrolujące 108 138 25 32
Kapitał własny razem 8.610.894 7.712.198 1.946.405 1.809.738

W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na EUR zastosowano następujące kursy wymiany:

Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:

na dzień 31.12.2016 na dzień 31.12.2015
1 EUR = 4,4240 PLN 1 EUR = 4,2615 PLN

Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:

za rok 2016 za rok 2015
1 EUR = 4,3757 PLN 1 EUR = 4,1848 PLN

Zobacz także:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2016
Czytaj więcej...
Interaktywny LOTOS w liczbach
Czytaj więcej...
10. Income tax
Czytaj więcej...
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz