Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Proces powstawania raportu – jak definiowaliśmy istotne tematy

[G4-18] [G4-19] [G4-27]

Zgodnie z wytycznymi GRI G4, przeprowadziliśmy składający się z trzech etapów proces:

1. Identyfikacja – wyłonienie kluczowych zagadnień w obszarze odpowiedzialności firmy oraz realizowanego biznesu. Przeanalizowane zostały dokumenty i materiały wewnętrzne Grupy Kapitałowej LOTOS.

Przeglądowi poddaliśmy również szereg publikacji zewnętrznych oraz informacji prasowych dotyczących firmy. Uwzględniliśmy trendy i wytyczne międzynarodowych standardów w zakresie odpowiedzialności biznesu oraz raportowania pozafinansowego, jak również dokonaliśmy dogłębnej analizy wyzwań, szans i rodzajów ryzyka branży i firm w niej funkcjonujących.

2. Priorytetyzacja – przez proces dialogu z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi zidentyfikowana została istotność zagadnień kluczowych dla organizacji.

3. Walidacja – podczas warsztatu walidacyjnego, w którym wzięło udział 27 reprezentantów kadry zarządzającej z spółek Grupy Kapitałowej LOTOS,  potwierdziliśmy ostateczną listę zagadnień priorytetowych, które zostały ujęte w raporcie za rok 2016. Poniższa matryca istotności prezentuje te zagadnienia w podziale na aspekty (ekonomiczne, społeczne i środowiskowe) i równocześnie umożliwia przejście bezpośrednio do rozdziału opisującego nasze podejście i działania w ramach danego tematu. Wielkość kafla wskazuje czy dany temat został zdefiniowany jako istotny czy bardzo istotny.

Matryca istotności

Aspekty:
Istotność:

Sytuacja finansowa, wyniki na GPW, kondycja spółek LOTOS

Zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry, pozyskiwanie i utrzymanie talentów

Strategia biznesowa, prognozy rozwoju na kolejne lata

Polityka personalna, przyszłość zatrudnienia
Różnorodność i równość szans, przeciwdziałanie dyskryminacji

Zużycie surowców
i materiałów

Kluczowe projekty inwestycyjne w segmencie poszukiwawczo-wydobywczym
i operacyjnym

Wpływ na bioróżnorodność
i usługi ekosystemów (wodnych i lądowych)

Komunikacja z sąsiedzkimi społecznościami, działania na rzecz lokalnej społeczności
Wydatki poniesione na rzecz społeczeństwa

Zarządzanie ryzykiem zanieczyszczenia wód
w procesach wiercenia, rafinacji, transportu
i innych

Zarządzanie emisjami CO2
Emisje zanieczyszczeń do powietrza

Innowacyjne rozwiązania technologiczne, eko-efektywność
Zużycie energii, efektywność energetyczna procesów
i produktów

Współpraca z dostawcami
– uwzględnianie kryteriów etycznych, społecznych
i środowiskowych
w procesie zakupowym

Bezpieczeństwo
i zapobieganie wypadkom 
Działania na rzecz ochrony
i promocji zdrowia

Całościowe ograniczanie wpływu na środowisko naturalne

Pośredni wpływ ekonomiczny (infrastruktura, usługi, wpływ na lokalną gospodarkę)

Sponsoring – wsparcie sportu, kultury i edukacji

Kary i sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska

Działalność dobroczynna – Fundacja LOTOS
Wolontariat pracowniczy

Przeciwdziałanie korupcji
Ład korporacyjny – etyka

Polityka publiczna – relacje
z administracją publiczną

Wydatki oraz inwestycje
w ochronę środowiska

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz