Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów - narastająco

Pobierz XLS(482 KB)

Dynamiczny wykres
Reset
Sortuj rosnąco
Sortuj malejąco

1Qn08

2Qn08

3Qn08

4Qn08

1Qn09

2Qn09

3Qn09

4Qn09

1Qn10

2Qn10

3Qn10

4Qn10

1Qn11

2Qn11

3Qn11

4Qn11

1Qn12

2Qn12

3Qn12

4Qn12

1Qn13

2Qn13

3Qn13

4Qn13

1Qn14

2Qn14

3Qn14

4Qn14

1Qn15

2Qn15

3Qn15

4Qn15

1Qn16

2Qn16

3Qn16

4Qn16

1Qn17
Przychody ze sprzedaży mln zł 3 561,5 7 779,4 12 543,6 16 294,7 2 716,6 6 164,5 10 296,5 14 321,0 3 904,9 8 647,6 13 927,4 19 662,8 6 515,2 13 296,6 20 894,1 29 259,6 7 832,3 16 216,4 24 785,2 33 073,7 7 168,7 13 274,9 21 062,3 28 559,2 7 177,0 14 376,3 21 926,1 28 501,9 5 131,5 11 773,2 17 483,7 22 709,4 3 935,9 8 904,9 14 565,0 20 931,1 5 447,3
Koszt własny sprzedaży mln zł -3 216,0 -6 775,0 -11 236,7 -15 315,0 -2 467,0 -5 505,1 -9 163,2 -12 775,8 -3 498,2 -7 635,4 -12 241,1 -17 269,2 -5 783,7 -11 913,9 -19 063,2 -26 572,4 -7 088,2 -15 035,2 -22 631,4 -30 318,0 -6 828,1 -12 773,5 -19 814,5 -26 878,9 -6 795,1 -13 445,6 -20 447,0 -27 466,6 -4 480,4 -10 116,6 -15 305,8 -20 249,0 -3 393,5 -7 316,3 -12 106,3 -17 215,7 -4 485,0
Zysk na sprzedaży mln zł 345,5 1 004,4 1 306,9 979,7 249,6 659,4 1 133,3 1 545,2 406,7 1 012,2 1 686,3 2 393,6 731,5 1 382,7 1 830,9 2 687,2 744,1 1 181,2 2 153,8 2 755,7 340,6 501,4 1 247,8 1 680,3 381,9 930,7 1 479,1 1 035,3 651,1 1 656,6 2 177,9 2 460,4 542,4 1 588,6 2 458,7 3 715,4 962,3
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości firmy mln zł 0,0 0,0 0,0 -12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Koszty sprzedaży mln zł -161,1 -347,0 -534,0 -737,3 -158,9 -328,1 -521,1 -726,4 -176,0 -394,6 -631,2 -872,4 -222,3 -469,2 -729,8 -1 000,3 -241,9 -504,8 -770,5 -1 051,4 -251,6 -509,8 -812,6 -1 106,2 -267,9 -559,4 -847,4 -1 162,1 -292,3 -617,9 -941,5 -1 284,9 -304,0 -624,1 -959,2 -1 291,1 -285,0
Koszty ogólnego zarządu mln zł -85,4 -152,5 -220,3 -316,8 -81,8 -150,7 -226,3 -332,6 -78,8 -165,1 -259,7 -377,1 -100,5 -198,0 -298,0 -432,3 -102,7 -201,4 -306,1 -442,7 -108,7 -198,2 -301,7 -429,2 -101,0 -215,0 -329,1 -447,0 -108,8 -225,2 -331,2 -459,1 -106,9 -210,7 -314,1 -425,9 -109,0
Zysk/(Strata) na pozostałej działalności operacyjnej mln zł -4,3 -24,5 -33,0 -58,8 3,8 -9,9 -30,9 -66,4 -19,9 -28,2 -38,8 -82,7 1,5 11,6 12,2 -296,2 -1,5 -938,4 -936,8 -1 035,9 -6,4 80,2 80,3 8,2 4,3 -554,0 -620,7 -819,2 17,7 22,9 -162,4 -293,0 6,3 -65,5 -65,4 -143,7 8,2
Efekt rozliczenia stopniowego przejęcia kontroli
(GK AB LOTOS Geonafta)

mln zł

0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,4 126,4 126,4 126,4 0,0 0,0 0,0 61,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utrata kontroli nad jednostką zależną mln zł 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,8 30,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 21,0 21,0 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zysk/(Strata) operacyjny mln zł 94,7 480,4 519,6 -145,8 12,7 170,7 385,8 450,4 132,0 424,3 756,6 1 061,4 537,3 854,2 942,4 1 085,5 419,0 -442,4 161,4 308,3 -26,1 -126,4 213,8 166,6 17,3 -397,7 -318,1 -1 393,0 267,7 836,4 742,8 423,4 137,8 688,3 1120 1 854,7 576,5
Zysk/(Strata) na działalności finansowej mln zł 255,4 392,5 73,4 -384,4 -791,6 -28,6 485,7 651,0 -131,2 -1 246,1 -279,7 -358,1 211,4 210,7 -314,5 -537,0 318,0 -108,3 36,9 53,7 -196,2 -263,1 -223,8 -207,1 -38,1 -128,8 -303,9 -706,3 -377,1 -349,3 -520,5 -587,6 46,8 -104,6 -42,6 -278,2 48,5
Udział w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności
mln zł

0,0
0,0 0,0 26,5 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 18,6 2,9 2,9 2,9 2,9 0,0 0,0 0,0 4,1 1,7 -3,6 4,3 -18,2 -0,3 -0,5 1,0 -24,4 -0,6 -0,9 -1,1 -31,1 0,5 1,3 2,6 2,9 0,3
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem mln zł 350,1 872,9 593,0 -503,7 -778,9 142,1 871,5 1 109,6 0,8 -821,8 476,9 721,9 751,6 1 067,8 630,8 551,4 737,0 -550,7 198,3 366,1 -220,6 -393,1 -5,7 -58,7 -21,1 -527,0 -621,0 -2 123,7 -109,4 486,2 221,2 -195,3 185,1 585,0 1 080,0 1 579,4 625,3
Podatek dochodowy mln zł -71,3 -171,1 -115,1 114,3 121,4 -38,9 -188,8 -197,8 23,4 200,3 -47,0 -40,5 -115,0 -161,2 -55,5 97,9 -139,9 618,8 495,8 561,8 73,3 119,7 69,5 98,1 -11,3 372,1 431,1 657,3 8,6 -109,0 -93,2 -68,0 -79,1 -253,2 -368,3 -564,2 -214,4
Zysk/(Strata) netto mln zł 278,8 701,8 477,9 -389,4 -657,5 103,2 682,7 911,8 24,2 -621,5 429,9 681,4 636,6 906,6 575,3 649,3 597,1 68,1 694,1 927,9 -147,3 -273,4 63,8 39,4 -32,4 -154,9 -189,9 -1 466,4 -101,4 377,2 128,0 -263,3 106,0 331,8 711,7 1 015,2 410,9
- przypadający Akcjonariuszom Jednostki
Dominującej

mln zł

267,9
665,9 428,1 -453,5 -650,1 94,6 673,5 900,8 22,9 -623,1 427,9 679,2 636,3 906,3 574,9 649,0 597,0 68,2 694,1 927,9 -147,3 -273,4 63,8 39,4 -32,4 -154,9 -189,9 -1 466,3 -101,4 377,2 128,0 -263,3 106,0 331,8 711,7 1 015,2 410,9
- przypadający udziałom niekontrolującym mln zł 10,9 35,9 49,8 64,1 -7,4 8,6 9,2 11,0 1,3 1,6 2,0 2,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    0,0 0,0          
Inne całkowite dochody/(straty) mln zł                 -8,1 20,2 1,3 -2,8 128,2 197,7 -230,6 -371,7 250,9 19,2 267,3 356,3 -164,7 -222,3 -22,7 84,0 -19,4 -36,7 -277,8 -435,8 -277,5 -215,6 -203,9 -281,6 130,7 -27,4 93,6 -116,5 205,3
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek
zagranicznych

mln zł

 
-8,1 20,2 1,3 0,9 -7,5 -5,4 51,0 57,8 -32,1 -18,6 -27,3 -39,1 16,0 22,0 1,4 -13,7 5,1 0,0 4,0 45,1 -3,2 0,2 -75,9 6,0 -4,3 0,0 -5,0 -6,3 12,9
- zabezpieczenia przepływów pieniężnych mln zł 0,0 0,0 0,0 -0,8 165,7 249,4 -335,9 -516,9 341,8 42,3 357,3 472,2 -223,1 -301,6 -29,8 120,8 -30,2 -45,3 -347,9 -584,7 -338,7 -266,5 -75,9 -356,0 166,7 -33,9 121,7 -138,2 237,5
- podatek dochodowy od innych całkowitych
dochodów

mln zł

 
0,0 0,0 0,0 -2,9 -30,0 -46,3 54,3 87,4 -58,8 -4,5 -62,7 -75,7 42,4 57,3 5,7 -22,9 5,7 8,6 66,1 112,8 64,4 50,7 0,0 66,2 0,0 6,5 -23,1 26,3 -45,1
- pozostałe mln zł 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 0,0 2,2 -31,7 0 0 1,7 0,0
Akcyza i opłata paliwowa                                                                            
Akcyza i opłata paliwowa mln zł 1 285,2 2 720,3 4 374,0 6 123,0 1 473,1 3 182,7 5 162,7 6 984,6 1 774,0 3 721,9 5 980,9 8 260,5 1 987,5 4 303,9 6 853,6 9 368,5 2 229,9 4 711,2 7 324,9 9 819,3 1 953,5 4 238,8 6 747,3 9 074,5 2 062,8 4 320,7 6 694,2 8 917,4 2 005,4 4 112,2 6 481,7 8 792,7 2 071,2 4 385,3 7 036,8 9 631,0 2 531,9
EBITDA                                                                            
Amortyzacja mln zł 79,6 157,8 236,8 315,0 62,4 129,9 202,4 284,8 79,8 171,2 273,5 389,9 123,5 273,4 439,8 608,6 165,3 329,9 494,4 657,5 166,8 325,7 480,4 642,5 214,3 386,9 590,8 808,9 177,8 364,3 540,3 714,5 262,5 522,2 760,2 1 067,9 226,6
EBITDA mln zł 174,3 638,2 756,4 169,2 75,1 300,6 588,2 735,2 211,8 595,5 1 030,1 1 451,3 660,8 1 127,6 1 382,2 1 694,1 584,3 -112,5 655,8 965,8 140,7 199,3 694,2 809,1 231,6 -10,8 272,7 -584,1 445,5 1 200,7 1 283,1 1 137,9 400,3 1 210,5 1 880,2 2 922,6 803,1

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów - narastająco

Zawartość tego rozdziału Raportu dostępna jest tylko dla urządzeń o większym ekranie

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz