Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Pobierz XLS(477 KB)

Dynamiczny wykres
Reset
Sortuj rosnąco
Sortuj malejąco

31.03.2008

30.06.2008

30.09.2008

31.12.2008

31.03.2009

30.06.2009

30.09.2009

31.12.2009

31.03.2010

30.06.2010

30.09.2010

31.12.2010

31.03.2011

30.06.2011

30.09.2011

31.12.2011

31.03.2012

30.06.2012

30.09.2012

31.12.2012

31.03.2013

30.06.2013

30.09.2013

31.12.2013

31.03.2014

30.06.2014

30.09.2014

31.12.2014

31.03.2015

30.06.2015

30.09.2015

31.12.2015

31.03.2016

30.06.2016

30.09.2016

31.12.2016

31.03.2017
Aktywa mln zł 10 292,2 11 102,5 13 057,9 12 319,9 13 141,0 14 507,4 14 952,4 15 216,0 15 761,6 17 091,6 17 016,4 17 727,4 19 044,3 19 576,7 20 466,1 20 396,6 20 472,4 19 959,0 20 357,9 20 005,0 19 932,1 20 249,9 19 961,0 20 284,8 19 652,6 19 633,6 19 935,1 18 947,2 18 973,7 19 625,6 18 847,6 19 169,3 18 539,7 19 091,4 19 753,4 19 326,3 19 649,2
Aktywa trwałe mln zł 5 062,2 5 423,4 6 552,8 7 273,3 8 508,3 8 971,2 9 603,9 10 091,9 10 412,5 10 852,5 10 737,7 10 872,1 11 228,9 11 270,8 11 565,7 11 582,2 11 478,8 11 231,3 11 215,3 11 501,4 11 796,3 11 618,6 11 556,2 11 979,9 12 260,4 11 917,4 12 007,5 11 781,9 11 787,4 11 729,4 11 636,3 12 437,7 12 439,2 12 474,4 12 434,6 12 330,7 12 208,8
Aktywa obrotowe, z tego: mln zł 5 225,7 5 674,9 6 499,5 5 038,0 4 624,3 5 531,9 5 344,1 5 118,9 5 344,6 6 234,7 6 273,1 6 847,4 7 815,4 8 196,1 8 782,2 8 705,3 8 991,8 8 726,0 9 140,9 8 501,2 8 134,2 8 621,6 8 393,6 8 304,1 7 391,4 7 715,9 7 925,6 7 154,9 7 179,2 7 889,1 7 204,5 6 723,2 6 091,9 6 607,7 7 309,5 6 995,1 7 440,4
Zapasy mln zł 2 881,2 3 072,3 3 376,7 2 447,2 2 509,3 2 918,8 2 936,2 3 023,1 3 088,3 3 806,8 3 850,5 4 506,8 4 742,1 5 270,9 5 766,2 5 855,8 6 190,6 5 790,6 5 834,8 5 963,0 5 747,8 5 801,9 5 404,9 5 728,9 4 703,0 5 073,7 4 911,2 3 917,1 3 984,0 4 535,1 3 877,7 3 235,8 2 884,9 3 323,2 3 053,9 3 333,6 3 700,6
Należności z tytułu dostaw i usług mln zł 1 455,6 1 780,0 1 863,1 1 216,0 1 280,6 1 583,3 1 729,8 1 460,8 1 701,7 1 753,7 1 853,3 1 740,9 2 287,2 2 266,6 2 322,5 2 071,3 2 070,3 2 167,0 2 388,0 1 625,7 1 581,1 1 950,4 2 257,8 1 591,7 1 889,5 1 644,2 2 112,1 1 406,5 1 444,0 1 611,5 1 445,5 1 550,9 1 538,9 1 944,3 2 323,3 2 251,7 1 975,2
Pozostałe aktywa krótkoterminowe mln zł 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 119,7 224,4 281,9 314,9 271,3 434,4 347,0 423,7 264,4 337,1 390,6 447,6 403,4 1 419,1 419,2 963,1 966,2 856,3 856,6 722,8 605,0 577,2 663,0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty mln zł 786,4 703,3 1 047,1 674,1 442,8 610,5 410,1 345,1 398,9 436,3 407,3 382,6 520,1 342,0 390,2 383,7 301,7 367,5 480,8 266,1 285,1 345,9 306,3 495,8 336,0 441,8 404,0 348,2 1 255,2 703,9 741,4 859,7 640,0 585,8 1 276,9 744,6 999,5
Aktywa przeznaczone do sprzedaży mln zł 4,3 4,2 5,6 8,6 8,4 4,3 4,4 5,2 4,5 4,4 5,6 7,9 0,0 109,8 118,2 109,1 1,8 1,7 1,7 2,4 1,6 9,7 11,2 0,8 0,8 0,3 2,0 10,4 7,1 7,1 6,8 8,4 8,6 9,3 9,3 0,5 0,0
Kapitał własny i zobowiązania mln zł 10 292,2 11 102,5 13 057,9 12 319,9 13 141,0 14 507,4 14 952,4 15 216,0 15 761,6 17 091,6 17 016,4 17 727,4 19 044,3 19 576,7 20 466,1 20 396,6 20 472,4 19 959,0 20 357,9 20 005,0 19 932,1 20 249,9 19 961,0 20 284,8 19 652,6 19 633,6 19 935,1 18 947,2 18 973,6 19 625,6 18 847,6 19 169,3 18 539,7 19 085,2 19 753,4 19 326,3 19 649,2
Kapitał podstawowy mln zł 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością
nominalną akcji

mln zł

971,0
971,0 971,0 971,0 971,0 971,0 1 311,3 1 311,3 1 311,3 1 311,3 1 311,3 1 311,3 1 311,3 1 311,3 1 311,3 1 311,3 1 311,3 1 311,3 1 311,3 1 311,3 1 311,3 1 311,3 1 311,3 1 311,3 1 311,3 1 311,3 1 311,3 2 229,6 2 228,8 2 228,3 2 228,3 2 228,3 2 228,3 2 228,3 2 228,3 2 228,3 2 228,3
Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń
przepływów pieniężnych

mln zł

-0,7
133,5 201,4 -272,6 -419,3 -142,4 -385,1 -129,9 -36,8 -217,5 -281,1 -60,9 61,0 36,6 24,3 -220,7 -412,5 -686,9 -628,4 -617,7 -700,9 -565,9 -728,3 -602,3 -812,8 -620,4
Zyski zatrzymane mln zł 5 139,3 5 537,3 5 299,4 4 430,2 3 780,1 4 524,8 5 116,9 5 353,9 5 390,5 4 742,6 5 794,7 6 046,0 6 685,3 6 956,6 6 625,2 6 700,4 7 297,5 6 768,6 7 394,6 7 627,4 7 476,2 7 350,1 7 687,4 7 666,8 7 634,5 7 512,0 7 476,9 6 191,0 6 089,6 6 568,2 6 319,0 5 928,5 6 034,5 6 260,3 6 640,2 6 945,5 7 356,3
Różnice kursowe z przeliczenia mln zł -11,1 -13,7 -10,0 7,0 126,2 31,4 28,3 14,3 6,3 34,4 15,6 12,3 6,3 7,8 53,6 59,1 33,1 44,1 37,0 33,9 49,9 55,9 35,3 20,3 25,2 20,2 24,3 65,3 62,1 65,6 66,6 71,3 67,0 71,3 66,2 64,9 77,9
Kapitał własny akcjon. Jednostki Dominującej mln zł 6 212,9 6 608,3 6 374,1 5 521,9 4 991,0 5 640,9 6 586,4 6 809,4 6 838,0 6 218,2 7 251,5 7 498,8 8 266,3 8 607,0 7 847,4 7 781,4 8 629,4 7 868,8 8 742,9 9 065,7 8 749,8 8 566,1 9 103,0 9 189,3 9 137,5 8 997,7 8 721,7 8 258,3 7 878,5 8 418,6 8 181,1 7 712,1 7 948,8 8 016,5 8 517,3 8 610,9 9 227,0
Udziały niekontrolujące mln zł 345,6 367,8 381,8 396,1 388,6 404,5 35,0 36,8 17,1 15,8 14,6 14,7 3,4 1,0 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,7 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Kapitał własny razem mln zł 6 558,5 6 976,1 6 755,9 5 918,0 5 379,6 6 045,4 6 621,4 6 846,2 6 855,1 6 234,0 7 266,1 7 513,5 8 269,7 8 608,0 7 848,5 7 782,4 8 630,4 7 869,7 8 743,8 9 066,4 8 750,2 8 566,5 9 103,3 9 189,6 9 137,8 8 997,9 8 721,9 8 258,5 7 878,7 8 418,8 8 181,3 7 712,2 7 948,9 8 016,6 8 517,4 8 610,9 9 227,1
Zobowiązania, z tego: mln zł 3 733,7 4 126,4 6 302,0 6 401,9 7 761,4 8 462,0 8 331,0 8 369,8 8 906,5 10 857,6 9 750,3 10 213,9 10 774,6 10 968,7 12 617,6 12 614,2 11 842,0 12 089,3 11 614,1 10 938,6 11 181,9 11 683,4 10 857,7 11 095,2 10 514,8 10 635,7 11 213,2 10 688,7 11 094,9 11 206,8 10 666,3 11 457,1 10 590,8 11 068,6 11 236,0 10 715,4 10 422,1
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania
z tytułu leasingu finansowego długoterminowe

mln zł

1 011,4
1 124,8 1 822,0 3 412,2 4 786,5 4 714,6 4 677,8 4 942,6 5 247,4 6 245,4 5 536,6 4 403,5 4 385,8 4 381,3 6 311,8 5 161,5 4 647,2 5 051,7 4 513,4 4 462,1 4 858,2 4 851,1 4 502,0 4 496,2 4 565,5 4 326,2 4 464,5 4 495,6 4 759,9 4 560,8 4 435,1 4 454,5 4 157,8 4 216,6 4 023,8 3 980,6 3 908,1
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania
z tytułu leasingu finansowego krótkoterminowe

mln zł

274,7
489,2 1 410,4 507,4 509,9 618,7 660,6 748,6 591,1 894,7 648,0 1 923,3 1 828,8 2 219,7 998,5 2 427,2 2 720,4 2 526,8 2 322,3 2 094,6 1 793,8 1 610,6 1 535,9 1 715,2 1 766,9 2 135,0 2 040,2 2 168,1 2 210,4 2 265,2 2 163,1 2 544,8 2 290,6 1 900,5 1 711,4 1 576,7 1 974,7
Dług i kapitał zaangażowany*                                                                            
Dług finansowy mln zł 1 286,1 1 614,0 3 232,4 3 919,6 5 296,4 5 333,3 5 338,4 5 691,2 5 838,5 7 140,1 6 184,6 6 326,8 6 214,6 6 601,0 7 310,3 7 588,7 7 367,6 7 578,5 6 835,7 6 556,7 6 652,0 6 461,7 6 037,9 6 211,4 6 332,4 6 461,2 6 504,7 6 663,7 6 970,3 6 826,0 6 598,2 6 999,3 6 448,4 6 117,1 5 735,2 5 557,3 5 882,8
Dług netto mln zł 499,7 910,7 2 185,3 3 245,5 4 853,6 4 722,8 4 928,3 5 346,1 5 439,6 6 703,8 5 777,3 5 944,2 5 694,5 6 259,0 6 920,1 7 205,0 7 065,9 7 211,0 6 354,9 6 290,6 6 366,9 6 115,8 5 731,6 5 715,6 5 996,4 6 019,4 6 100,7 6 315,5 5 715,1 6 122,1 5 856,8 6 139,6 5 808,4 5 531,3 4 458,3 4 812,7 4 883,3
Kapitał zaangażowany mln zł 7 058,2 7 886,8 8 941,2 9 163,5 10 233,2 10 768,2 11 549,7 12 192,3 12 294,7 12 937,8 13 043,4 13 457,7 13 964,2 14 867,0 14 768,6 14 987,4 15 696,3 15 080,7 15 098,7 15 357,0 15 117,1 14 682,3 14 834,9 14 905,2 15 134,2 15 017,3 14 822,6 14 574,0 13 593,8 14 540,9 14 038,1 13 851,8 13 757,3 13 547,9 12 975,7 13 423,6 14 110,4

* Od 31.12.2011 pozycja dług finansowy obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego długoterminowe i krótkoterminowe

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Zawartość tego rozdziału Raportu dostępna jest tylko dla urządzeń o większym ekranie

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz