Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Pobierz XLS(13 KB)

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2016
w tysiącach złotych Kapitał podstawowy Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji Kapitał rezerwowy
z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych
Zyski zatrzymane Różnice kursowe z przeliczenia Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał własny razem
1 stycznia 2016 184.873 2.228.310 (700.888) 5.928.484 71.281 7.712.060 138 7.712.198
Zysk (Strata) netto - - - 1.015.247 - 1.015.247 (30) 1.015.217
Inne całkowite dochody/(straty) netto - - (111.924) 1.729 (6.326) (116.521) - (116.521)
Całkowite dochody/(straty) ogółem - - (111.924) 1.016.976 (6.326) 898.726 (30) 898.696
31 grudnia 2016 184.873 2.228.310 (812.812) 6.945.460 64.955 8.610.786 108 8.610.894
1 stycznia 2015 184.873 2.229.626 (412.535) 6.190.989 65.335 8.258.288 175 8.258.463
Strata netto - - - (263.263) - (263.263) (37) (263.300)
Inne całkowite dochody/(straty) netto - - (288.353) 782 5.946 (281.625) - (281.625)
Całkowite dochody/(straty) ogółem - - (288.353) (262.481) 5.946 (544.888) (37) (544.925)
Koszty emisji - (1.316) - - - (1.316) - (1.316)
Pozostałe - - - (24) - (24) - (24)
31 grudnia 2015 184.873 2.228.310 (700.888) 5.928.484 71.281 7.712.060 138 7.712.198

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz