Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 2 marca 2017 roku.

Podpisy członków Zarządu oraz osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych Grupy LOTOS S.A.

Prezes Zarządu
 Marcin Jastrzębski
 Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju
 Mateusz Aleksander Bonca
 Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji
 Jarosław Kawula
 Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych
 Mariusz Machajewski
 Główny Księgowy
 Tomasz Południewski

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz