Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Kluczowe projekty

EFRA. W stronę efektywnej rafinacji

EFRA, czyli Program Efektywnej Rafinacji, jest kontynuacją technologicznego unowocześniania rafinerii i dopełnieniem starań o pogłębiony przerób ropy naftowej, który zapoczątkowała modernizacja w ramach Programu 10+ zakończonego w 2011 r. Stanowi ona inwestycję w instalację opóźnionego koksowania, umożliwiającą bardziej zaawansowany przerób.

Realizacja Projektu EFRA, dzięki połączeniu nowych instalacji z już istniejącymi w obrębie gdańskiej rafinerii przyniesie więcej produktów wysokomarżowych wyprodukowanych z każdej baryłki ropy przerobionej przez rafinerię. EFRA w praktyce oznacza, że: 

 • zwiększy się marża rafineryjna z każdej przerobionej baryłki surowca o ok. 2 USD/bbl.
 • instalacje produkcyjne EFRA wygenerują rocznie dodatkowo ok. 900 tysięcy ton wysokomarżowych paliw. Będzie to skutkowało zwiększeniem wyniku EBITDA o 0,6 mld złotych/rocznie.
 • po zakończeniu prac inwestycyjnych i uruchomieniu nowych instalacji z 1 tony ciężkich pozostałości przerobu powstanie ok. 700 kg paliw oraz 300 kg koksu, a rafineria Grupy Kapitałowej LOTOS nie będzie produkować nieopłacalnego ciężkiego oleju opałowego

Zakończenie prac inwestycyjnych planowane jest na 1. połowę 2018 r. Efektem realizacji projektu EFRA będzie Wskaźnik Kompleksowości Nelsona gdańskiej rafinerii powyżej 10,5. W 2016 r. wskaźnik Nelsona wyniósł 10.

Wskaźnik Kompleksowości Nelsona to współczynnik złożoności procesu przeróbczego. Odzwierciedla on intensywność inwestycji w rafinerii, potencjalne koszty stałe oraz potencjał generowania wartości dodanej przez rafinerię. Wskaźnik równy lub wyższy niż 10 posiadają jedynie wysoce zaawansowane technologicznie rafinerie.

Podsumowanie 2 lat Projektu EFRA

Stopień zaawansowania prac przy realizacji Projektu EFRA na koniec maja 2017 r. wyniósł 73,8% (plan zakładał 72,8%).

Całkowity postęp prac Projektu EFRA na koniec grudnia 2016 r., z uwzględnieniem projektowania, zakupów oraz prac budowlano-montażowych, wyniósł 54,1%. To o prawie 17% więcej niż zaplanowano (37,2%).

> Wyprzedzenie realizacji prac wynika głównie z szybszego tempa zakupów i dostaw: +42,6 p.p. Dodatkowo, z niewielkim wyprzedzeniem wobec planu wykonano prace budowlano-montażowe: +3,3 p.p.

Co zrobiliśmy w Projekcie EFRA w 2016 r.? 
 • Do końca 2016 r. uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia na budowę wymagane umową kredytową z instytucjami finansującymi Projekt EFRA.
 • Zawarto wszystkie umowy wykonawcze na zakres prac w ramach budowy i modernizacji instalacji i systemów pomocniczych oraz pozostałej infrastruktury.
 • Finalizowano prace projektowe i realizowano zakupy urządzeń i materiałów dla głównych instalacji projektu: koksowania i odsiarczania benzyny (DCU/CNHT), instalacji produkcji wodoru (HGU) i destylacji próżniowej hydrowaksu (HVDU).
 • Realizowano prace wykonawcze z zakresu instalacji pomocniczych.
 • Przeprowadzono przygotowania do remontu Wiosna 2017. Ich celem było sprawne przeprowadzenie prac wykonawczych Projektu EFRA zaplanowanych na czas postoju instalacji rafineryjnych.


Strategia produkcji na lata 2017-2022

Strategia przerobu ropy będzie koncentrowała się na budowaniu konkurencyjności dzięki innowacjom technologicznym (np. EFRA)/utrzymaniu przewagi technologicznej. W wyniku innowacji: 

 • zakładana jest większa ilość produktów wysokomarżowych (za sprawą inwestycji w nowe technologie, np. budowę kompleksu olefinowego czy produkcję benzyn motorowych z benzyn surowych),
 • będziemy wprowadzać nowe produkty na nowe rynki (np. własne wysokomarżowe oleje bazowe wyprodukowane z hydrowaksu),
 • produkcja będzie efektywniejsza (dzięki budowie elektrociepłowni na własne potrzeby Grupy Kapitałowej LOTOS).
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz