Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Oszczędzamy zużycie energii

[G4-EN1] [OG1] [OG8]

W Grupie Kapitałowej LOTOS funkcjonuje Spis celów środowiskowych i energetycznych, w którym zapisane są 3 cele: 

  1. Poprawa efektywności energetycznej systemu ogrzewania parowego rurociągów międzyobiektowych.
  2. Obniżenie zużycia energii pierwotnej przez rafinerię.
  3. Poprawa efektywności energetycznej systemu połączeń międzyobiektowych.

Dla naszej działalności zużycie energii jest najistotniejszym kosztem operacyjnym, dlatego organizacja przykłada szczególną wagę do jej zużycia poprzez:

  • dbałość o racjonalne jej wykorzystanie, 
  • utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń,
  • podejmowanie efektywnych działań inwestycyjnych. 

Potwierdzeniem skuteczności takiego podejścia jest osiąganie od szeregu lat pozycji jednej z najbardziej efektywnych energetycznie rafinerii w Europie.

Działamy w oparciu o System Zarządzania Energią EnMS, którego podstawowym celem jest optymalizacja zużycia energii. Na bieżąco monitoruje się efektywność energetyczną instalacji i realizowanych przez nie procesów cząstkowych. Zespół ds. efektywności energetycznej analizuje poszczególne obszary i uczestniczy w zadaniach, które mają na celu obniżenie zużycia energii.

Grupa Kapitałowa LOTOS realizuje audyt energetyczny, którego celem jest określenie potencjału oszczędnościowego i miejsc, w których podjęcie działań organizacyjnych, remontowych czy inwestycyjnych przyniesie najlepsze efekty energetyczne i ekonomiczne.

[G4-EN1]

Zużycie przez Grupę Kapitałową LOTOS surowców w procesie produkcyjnym w 2016 roku

Ropa rosyjska REBCO (Russian Export Blend Crude Oil) stanowiła 75,18 % całości zakupów. Pozostałą część surowca stanowiły ropy naftowe importowane z innych kierunków, w tym około 220 tys. ton ropy dostarczonej przez Grupę Kapitałową LOTOS Petrobaltic. Dobór rop naftowych do przerobu oparty był na procesie optymalizacji produkcji, by wykorzystać nadarzające się okazje na zwiększenie marży przerobowej rafinerii.

Ropa Ilość (t) udział
REBCO 7 808 862 75,18%
ROZEWIE 107 253 1,03%
B8 141 922 1,37%
LITHUANIAN 40 873 0,39%
PGNiG 268 787 2,59%
gatunki 2 019 585 19,44%
SUMA 10 387 363 100,00%
Inne surowce wsadowe do produkcji rafineryjnej Ilość (t) udział
Woda DEMI 322 295 33,32%
FAME (Ester metylowy kwasu tłuszczowego) 36 974 3,82%
oleje napędowe 118 046 12,20%
ETBE (Eter tert-butylowo-etylowy) 12 983 1,34%
etanol 49 318 5,10%
MTBE (Eter tert-butylowo-metylowy) 24 857 2,57%
gaz ziemny 380 561 39,34%
dodatki 2 527 0,26%
inne 19 693 2,04%
SUMA 967 254 100,00%
Zużycie wewnętrzne rafinerii Ilość (t) udział
gaz paliwowy 311 130 33,31%
gaz resztkowy 479 815 51,37%
olej opałowy 32 951 3,53%
pozostałe 110 151 11,79%
SUMA 934 047 100,00%
Produkty końcowe Ilość (t) udział
benzyny (wraz z reformatami) 1 550 430 14,92%
nafta 520 762 5,01%
ksyleny 71 129 0,68%
olej napędowy diesel 4 509 280 43,40%
olej napędowy 262 059 2,52%
olej opałowy 1 515 381 14,58%
Paliwo żeglugowe MGO 72 074 0,69%
Paliwo lotnicze Jet 637 229 6,13%
Komponenty asfaltowe 594 091 5,72%
LPG 186 214 1,79%
oleje bazowe 267 605 2,58%
gacze parafinowe 49 804 0,48%
Plastyfikatory 36 452 0,35%
siarka 98 132 0,94%
pozostałe, w tym 2509 ton gazu opałowego sprzedanego do L.Asfalt 19 812 0,19%
SUMA 10 390 454 100,00%
[OG8]
Zawartość benzenu, siarki i ołowiu w paliwach wyprodukowanych w Grupie LOTOS:
Substancja j.m. Wymaganie  2015 r.
- ilość
2015 r.
- ilość (średnio)
2016 r.
- ilość
2016 r.
- ilość (średnio)
Benzen (w benzynach) % V/V Max. 1,00 0,4 - 0,9 0,7 0,25÷0,94 0,73
Siarka (w benzynach) mg/kg Max. 10,0 0,3 - 10,0 2,8 0,1÷8,8 2,3
Siarka (w oleju napędowym) mg/kg Max. 10,0 2,0 - 9,6 6,7 2,8÷9,9 6,5
Ołów mg/kg Max. 5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz