Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Rok 2016 w spółkach. Działania i wyniki sprzedaży

Działalność handlowa Grupy Kapitałowej LOTOS w 2016 r. prowadzona była w ramach Grupy LOTOS oraz jej spółek zależnych: LOTOS Paliwa, LOTOS Oil, LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej i LOTOS-Air BP Polska.

Grupa LOTOS prowadziła działalność handlową w kraju (sprzedaż do koncernów zagranicznych) oraz w eksporcie drogą morską i lądową. Spółki zależne prowadziły produkcję i sprzedaż na rzecz poszczególnych branż: paliwowej, olejowej i asfaltowej.

Obszary specjalizacji spółek zależnych prowadzących działalność handlową oraz sprzedaż surowców, produktów i usług Grupy Kapitałowej LOTOS to: 

 • LOTOS Oil – produkcja i sprzedaż olejów smarowych i smarów oraz sprzedaż olejów bazowych,
 • LOTOS Kolej – transport kolejowy,
 • LOTOS Asfalt – produkcja i sprzedaż asfaltów,
 • LOTOS Paliwa – sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw, lekkiego oleju opałowego, zarządzanie siecią stacji paliw LOTOS.

Wybrane działania oraz wyniki spółek w 2016 r.
LOTOS Kolej
 • Spółka otworzyła szósty wydział przewozów – w Poznaniu, dzięki czemu rozwija przewozy na terenie Niemiec. W 2016 r., korzystając z usług niemieckich maszynistów, spółka przewiozła 881 tysięcy ton produktów i planuje tę ilość sukcesywnie zwiększać, tak by w 2017 r. przewieźć 1,1 mln ton produktów, a w 2019 – już 2 mln ton produktów.
 • Spółka rozpoczęła przewozy zbóż i pasz, do czego upoważnił ją certyfikat GMP+B4. Wykorzystywane są do tego nowe wagony należące do LOTOS Kolej.
 • W 2016 r. spółka zwiększyła udział w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych z 9,91% do 10,20%, utrzymując na rynku pozycję wicelidera, po PKP. W transporcie towarów niebezpiecznych Spółka od lat utrzymuje pozycję lidera – w 2016 r. odnotowała tutaj wzrost o 24% (z 5,59 do 6,94 mln ton).
LOTOS-Air BP Polska
 • Spółka rozpoczęła dostawy paliwa lotniczego dla Emirates Airline i Air China, i tym samym poszerzyła pulę globalnych klientów
 • Spółka powiększyła do 16 własną flotę autocystern. Jest to najnowsza i najlepsza flota wśród operatorów paliwowego rynku lotniczego w Polsce.
 • LOTOS-Air BP rozpoczęła sprzedaż wprost „do skrzydła” na piątym lotnisku: Olsztyn-Mazury w Szymanach. Łącznie na 5 lotniskach w Polsce spółka tankuje średnio 350 tys. litrów paliwa dziennie.
 • W 2016 r. spółka osiągnęła rekordowy, kilkunastokrotnie wyższy wynik finansowy, w porównaniu do 2014 r., kiedy rozpoczęła działalność. 
LOTOS Asfalt
 • W 2016 r. spółka kontynuowała realizację zadania specjalnego – Projektu EFRA. LOTOS Asfalt był w nim odpowiedzialny za pokrycie dróg nowatorską, tzw. długowieczną nawierzchnią asfaltową (technologia fullSMA)
 • W 2016 r. 47 osób, czyli ponad 20% pracowników spółki, wzięło udział w konkursie na innowacyjne pomysły. 
LOTOS Serwis
 • W 2016 r. spółka była odpowiedzialna za utrzymanie ruchu, remonty i inne usługi realizowane na rzecz instalacji produkcyjnych spółek Grupy Kapitałowej LOTOS oraz prace przy modułach procesowych platformy Petrobaltic.
 • W 2016 r. spółka otrzymała Certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji – dowód prawidłowości działań Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 • W drugiej połowie 2016 r. spółka była intensywnie zaangażowana w przygotowania techniczno-organizacyjne do realizacji zadań podczas postoju remontowego WIOSNA 2017.
LOTOS Oil
 • Opracowano nowy model funkcjonowania na rynku wewnętrznym, oparty o komunikowanie jakości i nowoczesności produktów smarnych LOTOS Oil. W obszarze międzynarodowym spółka weszła we współpracę z japońską marką ISUZU. 
 • Spółka funkcjonuje już na 57 rynkach. W związku z tym, w 2016 r. otrzymała prestiżowe wyróżnienia: „Ambasadora Polskiej Gospodarki” oraz „Polskiej Firmy – Międzynarodowego Czempiona” pod patronatem MSZ. 
LOTOS Petrobaltic
 • Kontynuowano prace przy pełnym zagospodarowaniu złoża B8 – m.in. przy budowie gazociągu do Energobalticu oraz przy modernizacji platformy Petrobaltic. 
 • Odnawianie floty LOTOS Petrobaltic. W grudniu 2016 r. zasilił ją nowoczesny statek zaopatrzenia platform typu PSV – Sylur, który docelowo stanie się statkiem wielozadaniowym.
 • Prowadzenie przygotowań do zagospodarowania złóż B4 i B6.
 • Umacnianie pozycji na Szelfie Norweskim, na którym Grupa Kapitałowa LOTOS uzyskała udziały w 5 koncesjach.
Sprzedaż i produkcja ropy i gazu przez Grupę Kapitałową LOTOS Petrobaltic w 2016 roku
Sprzedaż Kraj  Wolumen (tys. boe)
Ropa i gaz razem   Polska 1 840,00
Norwegia 6 750,3
Litwa 365,6
Produkcja (1) Kraj Wolumen (tys. boe/d)
Ropa i gaz razem   Polska 5,5
Norwegia 20
Litwa 1,1

(1) Dzienna produkcja w boe/d stanowi sumę wolumenu wydobycia węglowodorów w 2016 r. podzieloną przez liczbę dni w roku.

Olej napędowy, benzyny, paliwo lotnicze. Czego sprzedajemy najwięcej?

Wpływ na wzrost sprzedaży krajowej miała głównie intensyfikacja sprzedaży oleju napędowego i benzyn (m.in. w wyniku wprowadzenia w sierpniu 2016 r. rządowego Pakietu Paliwowego), czyli kluczowych produktów naftowych i ulokowania ich w bardziej rentownych od eksportu kanałach sprzedaży, czyli detalicznym i hurtowym. Wyższa sprzedaż paliwa lotniczego wynika z rozwoju sprzedaży w kanale hurtowym, „do skrzydła”, jak również realizacji kontraktu na dostawy specjalistycznego paliwa F-34 do wojska.

Produkty LOTOS o największym udziale w sprzedaży w 2016 r.

Olej napędowy to produkt, który miał największy udział w sprzedaży, podobnie jak w ubiegłych latach. Wolumen sprzedaży oleju napędowego wyniósł w 2016 r. 4797 tys. ton, osiągając tym samym 43,4% udział w sprzedaży ogółem. 

Benzyny to produkt, którego udział w sprzedaży osiągnął poziom 14,1%. Wielkość wolumenu sprzedaży benzyny w 2016 r. wyniosła 1 557 tys. ton, co oznacza wzrost sprzedaży w stosunku do 2015 r. o 0,6%. 

Ciężki olej opałowy to produkt z udziałem w sprzedaży na poziomie 13,6% w 2016 r. Wielkość sprzedaży tej grupy produktów w 2015 r. wyniosła 1477 tys. ton i wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 2,7%.

W 2016 r. Grupa Kapitałowa LOTOS zrealizowała w segmencie produkcji i handlu sprzedaż na rynku krajowym na poziomie 7 026 tys. ton (wobec 6 446 tys. ton w 2015 r. oraz 6282 tys. ton w 2014 r.). Na rynek eksportowy wprowadziła natomiast 3993 tys. ton produktów (wobec 4471 tys. ton w 2015 r. oraz 3824 tys. ton w roku 2014).

Struktura asortymentowa sprzedaży Grupy Kapitałowj LOTOS (w tyś. ton)
   2016  2015  zmiana 2016/2015
tys. ton % udział tys. ton % udział %
Benzyny 1 557 14,10% 1 547 14,20% 0,60%
Benzyna surowa 521 4,70% 508 4,60% 2,60%
Reformat 45 0,40% 13 0,10% 246,40%
Oleje napędowe 4 797 43,50% 4 853 44,40% -1,20%
Paliwo bunkrowe 65 0,60% 66 0,60% -0,30%
Lekki olej opałowy 268 2,40% 251 2,30% 6,70%
Produkty ciężkie (1) 2 118 19,20% 2 099 19,20% 0,90%
Paliwo JET A-1 656 6,00% 556 5,10% 18,00%
Oleje smarowe 60 0,50% 60 0,60% 0,10%
Oleje bazowe 214 1,90% 202 1,80% 6,30%
Gazy płynne 247 2,20% 238 2,20% 4,00%
Ropa naftowa (towar) 195 1,80% 243 2,20% -19,80%
Pozostałe 276 2,50% 290 2,70% 9,70%
Razem produkty, towary
i materiały ropopochodne
segmentu produkcji i handlu
11 018 100.0% 10 917 100.0% 1,30%
Gaz ziemny (toe) 675 6,20% 223 2,00% 202,90%
Ropa naftowa (upstream) 151 1,40% 82 0,80% 84,30%
KGN (2) 43 0,40% 8 0,10% -

(1) ciężki olej opałowy + asfalty
(2) Kondensat gazu naturalnego

Jak sprzedajemy paliwa? 

Grupa Kapitałowa LOTOS realizuje sprzedaż paliw na krajowym rynku detalicznym wyłącznie za pośrednictwem spółki LOTOS Paliwa. Na rynku hurtowym Grupa Kapitałowa LOTOS realizuje sprzedaż zarówno poprzez Grupę LOTOS – zaopatrując koncerny międzynarodowe oraz kluczowych klientów (przetargi do Agencji Rezerw Materiałowych i Agencji Mienia Wojskowego) oraz za pośrednictwem spółki LOTOS Paliwa – w transakcjach zawieranych z odbiorcami hurtowymi oraz niezależnymi operatorami. W 2016 r. nasz udział w krajowym rynku paliw kształtował się na poziomie 29,5%.


11 nowych stacji. Rekordowa sprzedaż detaliczna paliw

2016 to rok z najlepszym wynikiem ze sprzedaży detalicznej paliw. Z jego końcem w sieci LOTOS było 487 stacji, w tym 11 nowych. Optymalizacja działań i rządowy Pakiet Paliwowy polepszyły wyniki finansowe sieci. Oczyszczony zysk EBITDA wyniósł w 2016 r. 156 mln zł. Dla porównania w 2015 r. było to 112 mln zł, a w 2014 r. 95 mln zł.


Udogodnienia dla klientów 
 • Do wyniku przyczyniło się wydłużenie łańcucha wartości i rozbudowa modelu sprzedaży. Coraz większe dochody przynoszą na stacjach produkty i usługi pozapaliwowe. Ich rozwijanie było podstawowym wydatkiem budżetu w segmencie sprzedaży w 2016 r., zaś celem – zadbanie o komfort przebywania klientów na stacjach poprzez:
  • rozwijanie usług gastronomicznych, które przyniosły w 2016 r. największy zysk, poza sprzedażą paliw. Nawiązaliśmy stałą współpracę z siecią restauracji Subway,
  • wprowadzenie innych usług, m.in. cashback, usługi motoryzacyjne, wynajem przyczep, myjnie samoobsługowe, płatności mobilne,
  • uruchomienie obiektów z paliwami alternatywnymi (stacje ładowania samochodów elektrycznych w Trójmieście). 
 • Sprzedaż wsparły działania marketingowe – standaryzacja wyglądu stacji i wprowadzenie przyjaznych dla klientów rozwiązań. Osoby z niepełnosprawnością mogą użyć przycisków do wezwania obsługi, rodzice – skorzystać z przewijaków dla dzieci, motocykliści – z wieszaków na kaski w toalecie, właściciele czworonogów – napoić psy. Każdy podróżny może również bezpłatnie naładować swojego smartfona.

Zarządzanie siecią stacji paliw

Grupa LOTOS realizuje sprzedaż detaliczną poprzez sieć stacji w dwóch segmentach – Premium (LOTOS) i Ekonomicznym (LOTOS Optima). W 2016 r. spółka uruchomiła kolejne stacje LOTOS (11 nowych lokalizacji, w tym 10 stacji własnych CODO oraz 1 w formule franczyzowej DOFO). Rozwój sieci realizowany był w oparciu o plan określający kluczowe lokalizacje z punktu widzenia możliwości konkurowania o klientów flotowych. Istotnym elementem była również potrzeba uzupełnienia zdefiniowanych braków w geograficznym rozmieszczeniu stacji paliw LOTOS.

W ramach wzmacniania pozycji w strategicznym segmencie stacji autostradowych w 2016 r. włączono do sieci 2 stacje typu MOP zlokalizowane przy autostradzie A1 na odcinku Łódź – Gdańsk, w miejscowości Krzyżanów (Wschód/Zachód).

Poszerzanie oferty stacji 
Usługa wynajmu samochodów. Współpraca z 99rent

W obszarze tworzenia udogodnień dla klientów stacji Spółka LOTOS Paliwa weszła we współpracę z wypożyczalnią 99rent. Docelowo jej efektem jest sieć punktów, w których klienci mogą skorzystać z szybkiej i prostej usługi najmu samochodu. W 2016 r. oferta była dostępna na stacjach LOTOS w ośmiu miastach – w Bydgoszczy, Częstochowie, Elblągu, Gdańsku, Krakowie, Radomiu, Warszawie oraz Wrocławiu.

Klienci mogą wybierać spośród aut osobowych oraz małych dostawczych. Procedura najmu jest prosta i pozwala wynająć auto każdemu, kto ukończył 21 lat i ma prawo jazdy od co najmniej 2 lat. Wydanie lub zwrot auta trwa zaledwie kilkanaście minut. Informacje o stacjach, na których można wynająć auto, znajdują się na stronie www.lotos.pl/wypozyczauto .

Rozszerzanie sieci sprzedaży detalicznej

W 2016 r. kontynuowano procesy standaryzacyjne stacji paliw Premium, konsekwentnie wzmacniano sieć, włączając nowe obiekty, zarówno w formacie CODO (Company Owned Dealer Operated), jak i podpisując nowe umowy z franczyzobiorcami (DOFO – Dealer Owned Franchise Operated). W tym: 10 stacji własnych CODO oraz 1 w formule franczyzowej DOFO. 


Strategia w obszarze handlu na lata 2017-2022

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz