Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Efektywność środowiskowa

[G4-EN20] [OG7]
  • Organizacja nie emituje substancji zubożających warstwę ozonową (HCFC). Spółka LOTOS Paliwa, zastąpiła czynniki HCFC czynnikami HFC. W 2016 r. z klimatyzatorów na stacjach paliw wyemitowano łącznie 150 kg HFC.
[G4-EN25]
  • Łączna waga przetransportowanych w 2016 r. przez spółki Grupy Kapitałowej LOTOS odpadów niebezpiecznych to 23378,5 ton. Łączna waga przetworzonych przez Grupę odpadów niebezpiecznych to 13954,95 tony.
  • Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów i ich opakowań, według kategorii materiału, przez spółki LOTOS Oil i LOTOS Paliwa:
[G4-EN28]
LOTOS Oil
Nazwa Oleje smarowe Opakowania niebezpieczne Opakowania Preparaty smarowe
Ilość produktów i odzyskanych materiałów opakowaniowych w okresie raportowania 17 122,5 3,5 1 667,0 1 513,1
Ilość sprzedanych produktów w okresie raportowania 34 245,1 17,5 2 732,8 6 304,4
Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów
i ich opakowań
50% 20% 61% 24%
[G4-EN28]
LOTOS Paliwa
Nazwa 2016
Ilość produktów i odzyskanych materiałów opakowaniowych w okresie raportowania 110 123,75
Ilość sprzedanych produktów w okresie raportowania 180 530,7
Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów i ich opakowań 61%
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz