Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Wprowadzenie

W 2016 r. Grupa Kapitałowa LOTOS konsekwentnie koncentrowała się na swojej podstawowej działalności, czyli poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów, przerobie ropy naftowej oraz handlu produktami naftowymi, jednocześnie opracowując w tych obszarach strategię działania i cele na lata 2017-2022. 

Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu 

Grupa Kapitałowa LOTOS eksploatuje złoża ropy naftowej i gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. To też jedyny koncern, który wydobywa węglowodory w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Działalność wydobywcza prowadzona jest również na terytorium Litwy.

W 2016 r. nasz segment wydobywczy osiągnął historycznie najwyższy poziom wydobycia węglowodorów, dzięki produkcji z bałtyckich złóż B3 i B8 w Polsce oraz produkcji ze złóż w ramach pakietów aktywów wydobywczych Heimdal i Sleipner w Norwegii.

Strategiczne obszary poszukiwania i wydobycia
Norweski Szelf Kontynentalny

W 2016 r. z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego – obszarów złóż Heimdal i Sleipner – pochodziło ok. 76% łącznego wydobycia Grupy Kapitałowej LOTOS. Struktura produkcji Grupy z tamtejszych złóż to gaz ziemny ok. 75% oraz lekka ropa naftowa (tzw. kondensat) ok. 25%.

Po otrzymaniu w styczniu 2017 r. udziałów w 5 nowych koncesjach spółka LOTOS Norge posiada 25 koncesji na Szelfie Norweskim w tym:

 • udziały w 10 licencjach na poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów na Morzu Norweskim oraz Morzu Północnym, w tym na 1 licencji LOTOS E&P Norge AS pełni funkcję operatora,
 • udziały w 8 koncesjach w fazie przygotowania i realizacji zagospodarowania,
 • udziały w 7 licencjach produkcyjnych na Morzu Północnym.
Morze Bałtyckie – Polska Strefa Ekonomiczna. Litwa

Wszystkie koncesje poszukiwawcze, poszukiwawczo-rozpoznawcze i produkcyjne oraz wydobywcze w polskiej strefie Morza Bałtyckiego są własnością LOTOS Petrobaltic S.A. (lub spółek, w których ma udziały). 21% łącznego wydobycia segmentu pochodzi z polskich złóż: B3 i B8 na Morzu Bałtyckim. Obejmują one głównie ropę naftową oraz towarzyszący jej gaz ziemny. 

LOTOS Petrobaltic jest jedyną w Polsce firmą, która prowadzi poszukiwania ropy i gazu, prowadzone na Szelfie Bałtyckim. W Polsce posiada lub ma udział w sumie w 10 koncesjach.  Posiada 3 koncesje łączne na poszukiwanie rozpoznawanie i wydobycie: Łeba, Rozewie, Gotlandia, a także 4 koncesje wydobywcze: B3 oraz B4, B6, B8 zagospodarowywane poprzez utworzone specjalne spółki celowe. Rynek obszaru lądowego koncesji węglowodorowych w Polsce jest zdominowany przez PGNiG, z którym LOTOS dodatkowo prowadzi współpracę na 2 koncesjach – Kamień Pomorski i Górowo Iławeckie. W ramach obszaru Kamień Pomorski od lipca 2017 r. realizowane  jest wiercenie otworu poszukiwawczego Stawno-1. Samodzielnie zaś operujemy na koncesji Młynary.

Eksploatacja i poszukiwania na Litwie realizowane są w obszarze 8 koncesji lądowych. Mają one charakter łączny, co oznacza, że działalność na nich realizowana, może obejmować zarówno poszukiwania, zagospodarowanie złóż jak i wydobycie. 

Produkcja

Grupa Kapitałowa LOTOS posiada jedną z najnowocześniejszych i najmłodszych rafinerii w Europie o mocach przerobowych około 10,5 mln ton ropy naftowej rocznie.

 • W 2016 r. dominującym gatunkiem przerabianej ropy, podobnie jak w latach ubiegłych, była rosyjska ropa REBCO. Jej udział wyniósł około 75 % i był niższy niż w latach poprzednich.
 • Pozostałą część surowca stanowiły ropy naftowe importowane z innych kierunków, w tym około 220 tys. ton ropy dostarczonej przez Grupę Kapitałową LOTOS Petrobaltic. 
 • Przerób ropy w rafinerii w 2016 r. wyniósł 10,4 mln ton, co stanowi najwyższy wynik w historii Grupy LOTOS S.A.

Głównymi grupami produktowymi uzyskiwanymi w wyniku przerobu ropy naftowej w rafinerii są:

 • paliwa (benzyna bezołowiowa, olej napędowy i lekki olej opałowy),
 • ciężki olej opałowy,
 • asfalty,
 • paliwo lotnicze,
 • benzyna surowa,
 • gaz płynny propan-butan (LPG),
 • oleje bazowe.

Sprzedaż

W segmencie produkcji i handlu w 2016 r. Grupa Kapitałowa LOTOS sprzedała 11 061 tys. ton produktów, o 1,3% więcej niż w roku 2015. Największy udział w sprzedaży – 43,4% miał olej napędowy. 


Paliwa:

Sprzedaż paliw (benzyny bezołowiowej, oleju napędowego oraz lekkiego oleju opałowego) realizowana przez Grupę Kapitałową LOTOS kierowana jest zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny. LOTOS Paliwa prowadzi sprzedaż paliw wyłącznie na rynku krajowym, na którym głównymi odbiorcami są firmy paliwowe oraz sieć stacji paliw działających pod marką LOTOS.


Pozostałe produkty naftowe:

Ich sprzedażą zajmuje się Grupa LOTOS oraz jej spółki zależne lub współkontrolowane. LOTOS Oil zajmuje się sprzedażą olejów smarowych zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym, głównie poprzez dystrybutorów i autoryzowane serwisy obsługi klienta. LOTOS Asfalt realizuje sprzedaż asfaltów drogowych zarówno na rynku polskim, jak i w eksporcie, gdzie głównymi odbiorcami są firmy budowlane. LOTOS-Air BP Polska ma w ofercie paliwo lotnicze dostępne wyłącznie w kraju. Jego odbiorcami są linie lotnicze (tzw. segment into plane) oraz operatorzy rynku hurtowego.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz