Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Wydobycie

  • Grupa Kapitałowa LOTOS wydobywa węglowodory ze złóż morskich i lądowych. Trzy czwarte naszego wydobycia pochodzi ze złóż w Norwegii, pozostałe ze złóż na Bałtyku i na Litwie.
  • Na dzień 31 grudnia 2016 r. rezerwy węglowodorów Grupy Kapitałowej LOTOS w kategorii 2P (tzn. potwierdzone i prawdopodobne) kształtowały się na poziomie 72,7 mln boe.
  • Dzienne wydobycie w 2016 r. to ok. 26 tys. boe, w perspektywie 2022 r. ma ono wzrosnąć do poziomu 30 - 50 tys. boe/dzienne. 

Ostatnie lata to działania na rzecz budowania zrównoważonego portfela aktywów wydobywczych w kraju i poza Polską. Celem jest:

  • utrzymanie stabilnie zwiększającego się wydobycia węglowodorów,
  • bezpieczeństwo energetyczne Polski, 
  • dywersyfikacja dostaw surowca, 
  • wydłużenie łańcucha marży rafinerii w Gdańsku.
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz