Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

LOTOS tu i teraz. Wodór, CNG/LNG

Nowy terminal przeładunkowy LNG na mapie TEN-T

W Grupie Kapitałowej LOTOS realizujemy projekty dofinansowane z funduszy europejskich, dzięki którym opracowujemy i wdrażamy nowatorskie technologie i rozwiązania logistyczne. Jednym z nich jest projekt inwestycji budowy w Gdańsku terminalu LNG małej skali, pełniącego rolę bazy przeładunkowej, bunkrowania i dystrybucji LNG do odbiorców końcowych i stacji paliw.

Przygotowanie studium wykonalności projektu otrzymało dofinansowanie ze środków UE w ramach konkursu CEF-Synergy.

Projekt ten jest powiązany z projektem rozbudowy zdolności przeładunkowych terminalu LNG w Świnoujściu z 5,0 mld m3 do 7,5 mld m3 gazu rocznie. Baza LNG w Gdańsku, w połączeniu z możliwościami terminalu w Świnoujściu, umożliwi bezpośredni rozwój rynku LNG w Polsce.

Budowa Bazy LNG w Porcie Gdańsk przyniesie efekty takie jak: 

  • zapewnienie infrastruktury, która umożliwia wykorzystanie LNG jako paliwa w żegludze morskiej w trójmiejskich portach sieci TEN-T,

TEN-T, czyli Transeuropejska Sieć Transportowa zapewnia łączność inwestycji infrastrukturalnych wszystkich regionów UE. Jest bazą dla sieci transportowej, na której będą koncentrować się działania unijne, tzn. szczególnie na odcinkach transgranicznych oraz tzw. brakujących ogniwach i wąskich gardłach.

  • powstanie infrastruktury lokalnego magazynowania LNG z możliwością jego wykorzystania do celów energetycznych (np. w rafinerii, do zasilania statków w porcie) lub jako paliwo w transporcie morskim i lądowym w korytarzu TEN-T Morze Bałtyckie-Morze Adriatyckie,
  • możliwość przyłączenia magazynu LNG do sieci gazowej wysokiego ciśnienia na terenie rafinerii Grupy Kapitałowej LOTOS,
  • powstanie infrastruktury do redystrybucji LNG w elektroenergetyce i ciepłownictwie na obszarach pozbawionych dostępu do gazu sieciowego w północno-wschodniej Polsce.
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz