Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Wodór – źródło energii. Projekt HESTOR

  • Grupa Kapitałowa LOTOS bada efektywność magazynowania wodoru pozyskiwanego dzięki nadwyżkom energii z Odnawialnych Źródeł Energii.

To przedsięwzięcie, które łączy innowacyjność i ekologię, a jego celem jest opracowanie technologii magazynowania energii w postaci wodoru. Grupa LOTOS występuje w nim jako lider konsorcjum złożonego z AGH w Krakowie, Politechnik: Śląskiej i Warszawskiej oraz firm CHEMKOP i GAZ-SYSTEM. 

Celem projektu jest zbadanie efektywności magazynowania (w kawernach solnych) wodoru pozyskiwanego w procesie elektrolizy, dzięki nadwyżkom energii z elektrowni wiatrowych i słonecznych, czyli z OZE. Pozyskany w ten sposób wodór mógłby być wykorzystywany do procesów technologicznych w rafinerii oraz do wytwarzania energii elektrycznej w turbinach gazowych. Efektem projektu mogłoby być wyraźne obniżenie emisji CO2

Najważniejszym elementem Projektu HESTOR jest wytwarzanie wodoru z nadmiarowej energii z OZE i kierowanie do procesów rafineryjnych lub magazynowanie w kawernach solnych służących jako magazyn energii.

Jeden ze scenariuszy Projektu HESTOR to wykorzystanie wodoru do zasilania pojazdów w aglomeracjach miejskich (dzięki ogniwom paliwowym), m.in. na stacji sprężania wodoru i tankowania pojazdów, w tym transportu miejskiego, co zredukuje emisję spalin w centrach miast.

Projekt HESTOR, czyli podziemne kawerny magazynujące nadwyżkową energię elektryczną w postaci wodoru dadzą w perspektywie kilkunastu lat następujące efekty ekologiczne:

  • zmagazynowanie nadwyżek energii i jej późniejszy odzysk odbędą się w sposób ekologiczny, bez dodatkowej emisji, ponieważ wodór jest najczystszym nośnikiem energii,
  • bezpieczeństwo ekologiczne podziemnych magazynów energii, podobne jak istniejących podziemnych magazynów gazu, ropy i paliw,
  • efektywność magazynowania podziemnego jest znacznie wyższa i proekologiczna w porównaniu z elektrowniami wodnymi,
  • lepsze technicznie i ekonomicznie wykorzystanie okresowych nadwyżek mocy elektrowni i elektrociepłowni oraz związany z tym realny spadek emisji CO2,
  • łatwiejsze włączanie w system energetyczny dużych farm wiatrowych i solarnych,
  • ograniczenie spalania konwencjonalnych paliw kopalnych,
  • umożliwienie rozwoju ogniw paliwowych w motoryzacji oraz spadek emisji spalin, 
  • możliwość utylizacji CO2 poprzez zastosowanie wodoru do produkcji metanu.
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz