Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Kreatywne angażowanie pracowników

 • W 2016 r. przetestowaliśmy system zarządzania innowacyjnością pracowników poprzez pilotażową edycję konkursu "Od pomysłu do realizacji". 
 • W konkursie, w 2016 i 2017 r., wpłynęły 194 innowacyjne projekty usprawnień funkcjonowania różnych obszarów trzech spółek: LOTOS Asfalt, LOTOS Oil i LOTOS Petrobaltic.

Innowacyjni pracownicy. Konkurs "Od pomysłu do realizacji"  

Kreatywnemu angażowaniu i wykorzystaniu innowacyjnego potencjału pracowników służy uruchomiony w 2016 r. konkurs „Od pomysłu do realizacji”. W 2016 i 2017 r. (stan na lipiec 2017 r.) wzięli w nim udział pracownicy spółek LOTOS Asfalt, LOTOS Oil oraz LOTOS Petrobaltic. Projekty przygotowywali w zespołach lub indywidualnie. 

Podsumowanie projektów ze wszystkich trzech spółek: najwięcej z nich dotyczyło usprawnień w obszarze produkcji (59), następnie handlu (29) i logistyki (22). Najwięcej projektów zgłosili pracownicy LOTOS Asfalt (77).

Konkurs "Od pomysłu do realizacji" opiera się o następujące założenia: 

 • zgłoszone projekty powinny być możliwe do wdrożenia w przyszłości oraz przynosić wymierne korzyści ekonomiczne dla firmy,
 • konkurs jest prowadzony w sposób transparentny, jego zasady są znane i jasne dla wszystkich uczestników, 
 • nagrodzone projekty usprawnień będą wdrażane w Grupie Kapitałowej. 
Podsumowanie rezultatów konkursu w poszczególnych spółkach:
Pomysły na innowacje pracowników LOTOS Asfalt

W 2016 r. w spółce przeprowadzono pilotażową edycję konkursu, jako systemu zarządzania innowacyjnością w Grupie Kapitałowej LOTOS.

 • Komisja konkursowa otrzymała 77 prac zawierających pomysły usprawnienia procesów w różnych obszarach organizacji. Dominowały projekty z obszaru produkcji (19) oraz logistyki (14). Nie zabrakło też pomysłów dotyczących informatyki (8), administracji (7) czy kwestii kadrowych (6).
 • Do rywalizacji stanęło 47 pracowników, czyli ponad 20% pracowników spółki
 • Zwyciężył projekt zespołowy pod tytułem: „Podniesienie efektywności modyfikacji asfaltów polimerami na instalacjach”, dotyczący optymalizacji produkcji asfaltów. Drugie miejsce zdobył projekt aplikacji dla projektantów dróg i nadzoru budowlanego, sprawdzający wiarygodność kontrahentów. Trzecie – projekt pt. „Kwit bunkrowy generowany automatycznie przez system SAP”. 
 • Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne od 3000 do 10000 zł. Przyznano także 8 wyróżnień, wyróżnieni otrzymali nagrody w wysokości 1000 zł.
Pomysły na innowacje pracowników LOTOS Oil
 • Do komisji konkursowej wpłynęło 69 innowacyjnych prac, w tym 52 zgłoszenia indywidualne oraz 17 grupowych. 
 • W konkursie wzięło udział 43 pracowników spółki (33 mężczyzn i 10 kobiet), co stanowi ponad 15% zatrudnionych. W tym 25 osób pracuje w Czechowicach, 14 w Gdańsku.  
 • Zwyciężył projekt pt. „Produkcja i sprzedaż olejów procesowych”. Zakłada on wytworzenie olejów procesowych z surowców dostępnych w Grupie Kapitałowej LOTOS. Oleje będą miały zastosowanie w przemyśle gumowym, oponiarskim i w branżach pokrewnych. Drugie miejsce zajął projekt z obszaru handlu, trzecie – pomysł z obszaru logistyki, pod nazwą „Flexy na tory”.
Pomysły na innowacje pracowników LOTOS Petrobaltic i SPV Baltic
 • Konkurs został przeprowadzony w spółce w pierwszej połowie 2017 r. Napłynęło 48 prac konkursowych – 40 zgłoszeń indywidualnych i 8 grupowych.
 • W konkursie łącznie wzięło udział 35 pracowników LOTOS Petrobaltic (9 kobiet i 26 mężczyzn), co stanowi prawie 9% zatrudnionych w skali Grupy Kapitałowej. 
 • Zwycięski indywidualny projekt to „Zakup i montaż kontenerowej kotłowni parowej przystosowanej do zasilania odseparowanym gazem ze złoża B8”. Drugie miejsce zdobył projekt pt. „Zastosowanie oddzielacza gazoliny do oddzielania gazoliny od gazu spalanego na spalarkach zaburtowych”, trzecie – „Migracja i integracja magazynów platform i depozytów z bazy lądowej do systemu SAP”. Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne.
 • Wszystkie nagrodzone projekty zostaną zrealizowane i przyniosą firmie wymierne ekonomiczne korzyści.
Nazwa  spółki Ilość prac Aktywni innowatorzy, %
LOTOS Asfalt 77 19,5
LOTOS Oil 69 14,7
LOTOS Petrobaltic 48 9
Obszary
Handel 29
Produkcja 57
Poszukiwania 2
Wiercenia 2
Logistyka 22
Finanse 3
Informatyka 15
Administracja 16
Marketing 11
Kadry 10
Inne* 27

* BHP, szkolenia/certyfikacje, rozwój, zakupy, integracja pracownicza, praktyki biznesowe i relacje ze środowiskiem zewnętrznym, organizacja pracy, komunikacja,

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz