Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

List Prezesa Zarządu

[G4-1]

Zdjęcie, Marcin Jastrzębski, Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

przekazuję Państwu Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za 2016 rok.

Okres ten charakteryzował się dynamicznymi zmianami na rynkach surowców i walut. Mimo takiego rozwoju wydarzeń LOTOS odnotował w ubiegłym roku najlepsze wyniki finansowe w historii. Oczyszczony z wpływu zdarzeń jednorazowych skonsolidowany zysk EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) liczony wg metodologii LIFO wyniósł blisko 2,6 mld złotych i był o 20% wyższy r./r.

Skonsolidowany wynik operacyjny wg LIFO (EBIT LIFO) wzrósł o 175% r./r. i osiągnął poziom 1,9 mld złotych. W 2016 roku skonsolidowany zysk netto przekroczył poziom 1 mld złotych i był najwyższy w historii spółki. Dla porównania w 2015 r. LOTOS zanotował 0,3 mld złotych skonsolidowanej straty netto.

W ubiegłym roku LOTOS osiągnął rekordowy przerób ropy naftowej na poziomie blisko 10,4 mln ton. Prawie w 100 proc. wykorzystaliśmy zdolności przerobowe rafinerii w Gdańsku. Sprzedaliśmy na rynku ponad 11 mln ton produktów rafineryjnych. Wzrost przerobu ropy naftowej oraz sprzedaży produktów rafineryjnych był m.in. spowodowany utrzymywaniem się przez większość 2016 r. korzystnych marż rafineryjnych, które częściowo były  efektem pierwszych sukcesów w walce regulacyjnej z działalnością tzw. „szarej strefy” na rynku paliw płynnych w Polsce (głównie dzięki wprowadzeniu tzw. Pierwszego Pakietu Paliwowego w sierpniu 2016 r.).

Przyjęta przez Zarząd Grupy LOTOS S.A. strategia na lata 2017-2022 to wyraźne wskazanie drogi, którą chcemy iść w najbliższej przyszłości. Koncern opiera swoje plany na stabilizacji i bezpiecznym rozwoju w kluczowych obszarach działalności z równoległym silnym wsparciem dla procesu wdrażania innowacji. Realizacja założeń zaprezentowanej strategii uwzględnia dwa horyzonty czasowe – lata 2017-2018 oraz lata 2019-2022. Pierwszy okres to stabilizacja sytuacji ekonomiczno-finansowej i dokończenie już rozpoczętych inwestycji – Projektu EFRA (Efektywna Rafinacja) oraz pełnego zagospodarowania potencjału wydobywczego bałtyckiego złoża B8. W drugim okresie (2019-2022) tempo dalszego rozwoju LOTOSU będzie uzależnione od podjęcia kluczowych decyzji strategicznych odnośnie nowych projektów inwestycyjnych m.in. w segmencie wydobywczym oraz segmentach produkcji i handlu.

LOTOS realizuje strategię, która ma na celu maksymalne uniezależnienie Polski od dostaw surowców z jednego kierunku. To oznacza m.in. zwiększanie dostaw węglowodorów drogą morską oraz rozwój własnego segmentu wydobywczego.

Dzięki własnemu wydobyciu węglowodorów ze złóż w Norwegii, Polsce i na Litwie utrzymaliśmy poziom dziennego wydobycia węglowodorów na poziomie 26,5 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie.

W 2016 r. firma zwiększyła łączny potencjał zasobów wydobywalnych do 72,7 mln boe (+9% r./r.), głównie za sprawą rozwoju potencjału zasobów węglowodorów na norweskim szelfie kontynentalnym.

W minionym roku LOTOS kontynuował budowę kompleksu instalacji rafineryjnych w ramach Projektu Efektywnej Rafinacji (EFRA). Dzięki realizacji projektu koncern będzie w stanie dostarczyć kontrahentom do 900 tys. ton dodatkowych paliw rocznie. Projekt EFRA pozwoli też zwiększyć marżę rafineryjną o ok. 2 USD na każdej przerobionej baryłce ropy naftowej.  

Na koniec 2016 r. w sieci LOTOS działało 487 stacji paliw. Przez cały ubiegły rok nasza sieć powiększyła się o 11 obiektów. W 2016 r. LOTOS utrzymał pozycję wicelidera w segmencie liczby stacji zlokalizowanych przy tzw. Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP) - na koniec 2016 r. koncern dysponował 20 (dwudziestoma) stacjami tego typu zlokalizowanymi przy autostradach A1, A2, A4 i A6 oraz przy drogach ekspresowych S3 i S7.

Kolejnym ważnym celem jest wzrost nakładów na badania, rozwój i innowacje. Zamierzamy dokończyć realizowane w poszczególnych segmentach biznesowych inwestycje prorozwojowe, zoptymalizować działalność i zwiększyć efektywność funkcjonowania naszej grupy kapitałowej. W kolejnych latach będziemy analizować i wybierać najlepsze warianty rozwoju LOTOSU w taki sposób, by móc dynamicznie wdrażać je w życie z korzyścią dla naszych klientów, akcjonariuszy i pracowników.

Z wyrazami szacunku,

podpis

Marcin Jastrzębski
Prezes Zarządu
Grupa LOTOS S.A.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz