Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Kluczowe ryzyka naszej działalności

Najważniejsze rodzaje ryzyk dla działalności Grupy Kapitałowej LOTOS to ryzyka operacyjne, strategiczne, finansowe, reputacyjne i compliance. To one generują największą niepewność realizacji założonych celów operacyjnych i strategicznych.

Dynamika zmian otoczenia makroekonomicznego to kluczowa zmienna, która determinuje strategie przedsiębiorstw w sektorze naftowym. Dotychczas opierały one swoją działalność na długofalowych strategiach rozwojowych. Obecnie kluczowa staje się jednak elastyczność i umiejętność szybkiego reagowania na zmieniające się czynniki rynkowe. Jest to wyzwanie, przed którym w najbliższym czasie stoi Grupa Kapitałowa LOTOS, ponieważ rozwój w naszej branży wiąże się z wysokimi nakładami inwestycjami oraz wydłużonym czasem ich realizacji, a w konsekwencji – niepewnością osiąganych wyników, czyli ryzykiem. W trakcie prowadzonych analiz zidentyfikowane zostały cztery grupy czynników, które mają istotny wpływ na działalność biznesową i które skutkują największymi ryzykami. Tymi czynnikami są: 

  • fundamentalne zmiany w strukturze pozyskiwania energii i polityce środowiskowej,
  • rosnąca konkurencja lokalna i globalna, 
  • przyspieszający rozwój technologiczny, 
  • bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju.
     
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz