Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Nasze podejście do zarządzania ryzykiem

Każda decyzja biznesowa Grupy Kapitałowej LOTOS podejmowana jest w oparciu o analizę ryzyka, które się z nią wiąże. Specyfika branży paliwowej determinuje strategiczne podejście Grupy do zmniejszania skali ryzyk dla organizacji i jej otoczenia społecznego. Dzięki wewnętrznym regulacjom i procesom badamy i skutecznie ograniczamy potencjalne zagrożenia każdego dnia. 

Grupa Kapitałowa LOTOS stawia na odpowiedzialność, dlatego aktywne zarządzanie szansami i ryzykami zdefiniowała jako cel strategiczny na lata 2017-2022, który zamierza realizować poprzez dwie inicjatywy:

  • Po pierwsze: chcemy zbudować silną kulturę otwartej dyskusji i wczesnego reagowania na symptomy ryzyk. 
  • Po drugie: chcemy realizować takie zarządzanie ryzykiem, które pozwoli na realizację procesów z uwzględnieniem tworzenia wartości dla interesariuszy.

Ze względu na duży wpływ wywierany na otoczenie, Grupa Kapitałowa LOTOS ze szczególną uwagą bada i diagnozuje ryzyko we wszystkich obszarach swojej działalności, w tym w kluczowych projektach – EFRA oraz zagospodarowaniu złoża B8. Informacje o ryzyku wykorzystuje podczas planowania operacyjnego, budżetowania i wieloletniego prognozowania. Grupa Kapitałowa LOTOS skutecznie ogranicza też ryzyko w obecnych działaniach poprzez tworzenie i doskonalenie polityk i regulacji dla procesów biznesowych, realizacji projektów inwestycyjnych i wdrażania nowych produktów. 

Model zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej LOTOS opiera się na tzw. trzech liniach obrony. Mechanizmy operacyjnego – bieżącego zarządzania ryzykiem wbudowane są w istniejące procesy biznesowe (tzw. 1 linia obrony), które dostosowane są do specyfiki danej działalności oraz skali potencjalnych skutków ryzyka na wyniki Grupy Kapitałowej. Kolejnym poziomem zarządzania jest nadzór i ocena skuteczności operacyjnych sposobów zarządzania danym ryzykiem zapewniona  poprzez skuteczne funkcje organizacyjne obszarów: Ryzyko, Compliance i Finanse (tzw. 2 linia obrony).  W praktyce oznacza to m.in. ustalanie zasad zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej LOTOS a także prognozowanie i kształtowanie profilu ryzyka. Ostatecznie, adekwatność i skuteczność całego systemu zarządzania ryzykiem weryfikowana jest okresowo przez Audyt Wewnętrzny (tzw. 3 linia obrony).

System zarządzania ryzykiem ERM

Kompleksowy system zarządzania ryzykiem (ang. Enterprise Risk Management, ERM), który funkcjonuje w Grupie Kapitałowej LOTOS od 2011 r., został wdrożony po to, by wspierać bezpieczne funkcjonowanie organizacji i osiągnięcie założonych celów. 

Zakres odpowiedzialności organizacji oraz główne zasady zarządzania ryzykiem określa, opracowana przez Grupę Kapitałową LOTOS, Polityka Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym. Ponadto na poziomie spółki „matki” Grupy LOTOS funkcjonuje Komitet Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym, który jest ciałem doradczym dla Zarządu w zakresie zarządzania ryzykiem. 

Proces zarządzania ryzykiem

Głównym instrumentem systemu ERM jest procedura zarządzania ryzykiem. Określa ona proces, zasady identyfikacji i oceny ryzyka, sposób jego monitorowania i raportowania oraz metody, które weryfikują skuteczność działań ograniczających ryzyko. 

W praktyce zarządzanie ryzykami odbywa się w Grupie Kapitałowej LOTOS poprzez kilkuetapowy proces, który zakłada:

Kto uczestniczy w procesie zarządzania ryzykiem?
 

Rada Nadzorcza – monitoruje skuteczność systemu zarządzania ryzykiem.

Zarząd Grupy LOTOS  – podejmuje kluczowe decyzje dotyczące systemu ERM i wskazuje właścicieli ryzyka.

Szefowie segmentów – nadzorują i kompleksowo monitorują zarządzanie ryzykiem w poszczególnych segmentach.

Komitet Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym – opiniuje i rekomenduje działania z zakresu systemu ERM oraz monitoruje realizację zaplanowanych zadań. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele wszystkich segmentów.

Biuro Zarządzania Ryzykiem – koordynuje i wspiera działania właścicieli z obszaru zarządzania ryzykiem.

Właściciele ryzyka – zarządzają poszczególnymi ryzykami, m.in. określają sposób postępowania z nimi i monitorują ich poziom.

Pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS - realizują działania ograniczające ryzyka, identyfikują nowe ryzyka.

Biura: Audytu Wewnętrznego i Zarządzania Procesami – podczas audytów prowadzonych w Grupie Kapitałowej LOTOS weryfikują stosowane mechanizmy kontrolne i badają ich skuteczność, a także rozpoznają i oceniają zagrożenia związane z działalnością Grupy. Biuro Audytu dokonuje corocznej oceny skuteczności systemu zarządzania ryzykiem w ramach oceny dojrzałości organizacyjnej oraz sposobów zarządzania poszczególnymi ryzykami.

Wszystkie te działania wspierane są przez narzędzie informatyczne – Portal ERM. Wykorzystywany jest on do rejestrowania ryzyk, ich ocen oraz tworzenia map, jak i monitorowania wskaźników ryzyka na bieżąco, statusów realizacji działań i raportowania. Dokumentowane są tam również wyniki audytów w przypadku, gdy obejmowały one weryfikację sposobu zarządzania danym ryzykiem.

W 2016 r. dokonano wewnętrznej analizy funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem oraz opracowano kierunki dalszego rozwoju w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe. Grupa LOTOS posiada wdrożony dojrzały system zarządzania ryzykiem i silną kulturę świadomości ryzyka.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz