Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Długofalowa perspektywa rozwoju Grupy Kapitałowej LOTOS

Kluczowe szanse i wyzwania w długim okresie

Długoterminowe prognozy mówią o wzroście popytu na paliwa w Europie Środkowo-Wschodniej i dalszym spadku w Europie Zachodniej – o 14% do 2030 r. W skali całej Europy prognozowane jest większe zapotrzebowanie na paliwa lotnicze, a mniejsze na benzyny. Jednocześnie polityka klimatyczna UE zobowiąże rafinerie do wdrożenia rozwiązań, które zredukują emisję CO2 i gazów cieplarnianych oraz zwiększą udział OZE.

Fundamentalne zmiany w strukturze pozyskiwania energii i polityce środowiskowej:
Zmiana struktury popytu na paliwa 

Do 2021 r. oczekuje się wzrostu światowego popytu na paliwa o 5 mln boe/d (do poziomu 100,6 boe/d), przy czym w Europie prognozowany jest spadek o 0,4 mln boe/d. W Europie o 13% zmaleje konsumpcja benzyn, a o 10% zwiększy się zapotrzebowanie na paliwo lotnicze JET oraz o 3% na oleje napędowe.

Rewolucja łupkowa

W USA stosuje się coraz nowocześniejsze i tańsze w eksploatacji technologie wydobywania ropy ze złóż łupkowych, zmniejsza to też koszty serwisowe. Efektem jest większe wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej. Pozwoliło to USA zmniejszyć zależność od importu surowców energetycznych i rozwinąć zależne od energii sektory przemysłu.

Polityka klimatyczna UE  

Propozycja UE zakłada do 2030 r. wprowadzenie ostrzejszych regulacji w obszarze ochrony klimatu. Obejmą one dalszą redukcję emisji gazów cieplarnianych i CO2 oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii. Gdańska rafineria – wysoce efektywna i zaawansowana technologicznie, jest przygotowana do tych zmian.

Przyspieszy tempo rozwoju technologicznego: 
Pojazdy elektryczne, hybrydowe

Intensywny rozwój technologii pojazdów elektrycznych  hybrydowych jest jednym z kluczowych czynników odpowiedzialnych za prognozowany spadek popytu na paliwa płynne.

Przemysł 4.0

Coraz więcej zastosowań w działalności przemysłowej znajdują dziś nowoczesne technologie (np. zaawansowana analityka, wykorzystanie dużych zbiorów danych, automatyzacja, robotyzacja czy druk 3D). Mają one na celu poprawę efektywności produkcji oraz obniżenie kosztów. W szczególności w skomplikowanych i wielkoskalowych procesach produkcyjnych wartość wynikająca z „czwartej rewolucji przemysłowej” wydaje się być znacząca.

Spadek popytu w UE na produkty ropopochodne – efektywność energetyczna

Działania proefektywnościowe podejmowane w Europie Zachodniej będą ograniczać tempo wzrostu popytu na paliwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednak to właśnie rynek Europy Środkowo-Wschodniej, jako wciąż rosnący, jest perspektywiczny w kolejnych latach. Do 2025 r. prognozuje się na nim 4% wzrost zapotrzebowania na paliwa transportowe (benzyny, olej napędowy, lekki olej opałowy). 

Wzrośnie konkurencja na dynamicznym rynku:
Nowe rafinerie na Bliskim Wschodzie i w Azji

Ze względu na dywersyfikację działalności oraz rozszerzenie łańcucha wartości kraje Bliskiego Wschodu budują nowe moce rafineryjne, które w przyszłości zwiększą konkurencję na globalnym rynku rafineryjnym.

Zmiana kierunków importu i eksportu produktów naftowych – USA eksporterem ropy i gazu

W ostatnich latach widoczne są duże zmiany w kierunkach importu oraz eksportu ropy. W związku z rewolucją łupkową USA stały się jednym z głównych graczy w światowym sektorze energetycznym. Z importera stały się eksporterem. Dla Bliskiego Wschodu oznacza to konieczność poszukiwania nowych kierunków eksportu, co z kolei czyni rynek europejski bardziej konkurencyjnym dla producentów ropy (z uwagi na bliskość geograficzną). Dodatkowo, w wyniku zniesienia międzynarodowych sankcji Iran wrócił na światowy rynek jako eksporter ropy, m.in. do Indii, Chin i Europy (razem z USA kraje te odpowiadają za połowę globalnego popytu dla ropy).

Bezpieczeństwo energetyczne kraju:
Własne źródła surowca

Rozwój segmentu wydobywczego (LOTOS Petrobaltic) poprzez dywersyfikację obecnego portfela projektowego i potencjalny zakup nowych projektów (również w nowych, ale stabilnych lokalizacjach geograficznych) stwarza szansę zwiększenia efektywności segmentu. Zagrożeniem jest z jednej strony skala (w globalnej skali LOTOS jest małym graczem), z drugiej duża niepewność w zakresie kształtowania się cen ropy naftowej w przyszłości (zwłaszcza w kontekście rewolucji łupkowej w USA oraz rozwoju nowych form napędów).

Dywersyfikacja dostaw i elastyczność w zakupie surowców

Dostęp do portu stwarza Grupie Kapitałowej LOTOS możliwość elastycznego podejścia i zakupu szerokiej gamy rop ze świata. Nowoczesną rafinerię cechuje duża elastyczność w przerobie surowca. Dzięki temu w firmie możliwe jest wykorzystywanie aktualnej sytuacji rynkowej i korzystny zakup ropy, co daje możliwość zmniejszenia naszej największej kategorii kosztów. Zagrożeniem jest utrzymanie efektywności operacyjnej – częsta zmiana składu surowca wymaga dobrej znajomości instalacji rafineryjnych, a także dobrej znajomości rynku i umiejętności szybkiej weryfikacji dostawców.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz