Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Działania prezentowane w raporcie są często odpowiedzią na wyzwania zdefiniowane w Celach Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs) do 2030 roku, ogłoszonych przez ONZ we wrześniu 2015 roku.  Cele te są przez nas realizowane m.in. poprzez długofalowe programy nakierowane na rozwój pracowników każdego szczebla oraz dbałość o otoczenie społeczne i rynkowe.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), które Grupa Kapitałowa LOTOS w szczególności wspiera swoimi działaniami:

  • Cel 4 – Zapewnić wszystkim inkluzywną i wysokiej jakości edukację oraz promować uczenie się przez całe życie 
  • Cel 6 – Zapewnić wszystkich ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych
  • Cel 7 – Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie
  • Cel 8 – Promować inkluzywny i zrównoważony wzrost gospodarczy, zatrudnienie i godną pracę dla wszystkich ludzi
  • Cel 9 – Budować odporną infrastrukturę, promować inkluzywną i zrównoważoną industrializację oraz wspierać innowacyjność
  • Cel 10 – Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami 
  • Cel 12 – Stworzyć wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji
  • Cel 14 – Chronić morza i oceany oraz wykorzystywać ich zasoby w zrównoważony sposób 
  • Cel 15 – Zarządzać lasami w sposób zrównoważony, zwalczać pustynnienie, zatrzymać i odwrócić proces degradacji gleby, powstrzymać utratę bioróżnorodności
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz