Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Fundacja LOTOS

[G4-EC7] [G4-EC8]
  • Dzięki wprowadzeniu przez Fundację konkursu minigrantów pracownicy zrealizowali 11 projektów, których odbiorcami było prawie 1300 osób, w tym głównie dzieci.

Pierwszy konkurs minigrantów dla pracowników

W 2016 r. w ramach programu wolontariatu pracowniczego uruchomiliśmy konkurs minigrantów dla pracowników. W pierwszej edycji, 11 dofinansowanych projektów współtworzyło aż 53 pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS. 

Wszystkie działania objęły swoim zasięgiem 1296 odbiorców, z czego 1183 osoby stanowiły dzieci, 107 seniorzy, a 6 to osoby dorosłe. Przy realizacji projektów nasi pracownicy przepracowali łącznie 1459 godzin. 9 projektów zrealizowali w Gdańsku, 1 w Rokitnicy i 1 w Lidzbarku Warmińskim.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosiła 3 000 zł, a całkowita pula, którą rozdysponowaliśmy w pierwszej edycji konkursu, to 30 000 zł. Kwoty te miały pokryć koszty tylko tych działań, których nie można zrealizować na zasadzie wolontariatu.

Warunkiem dopuszczenia projektu do oceny było wypełnienie prostej aplikacji - wniosku o minigrant i zaplanowanie jego realizacji w grupie co najmniej 3 pracowników pod opieką lidera. Komisja konkursowa, oceniając wnioski, brała pod uwagę: uzasadnienie realizacji projektu, jego znaczenie dla społeczności lokalnych oraz kwestie budżetowe. Pracownicy, którzy otrzymali dotacje, mieli czas na realizację swoich projektów do połowy grudnia 2016 r. 

Wyłonionym inicjatywom zapewniliśmy opiekę mentorską i doradztwo, na każdym etapie realizacji projektu: ze strony Fundacji LOTOS oraz partnera projektu – Regionalnego Centrum Wolontariatu.

Więcej o Fundacji LOTOS

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz