Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Bezpieczna produkcja w Grupie Kapitałowej LOTOS

Nasze podejście do zarządzania bezpieczeństwem i zapobiegania awariom na terenie rafinerii zakłada integralność środków produkcji i bezpieczeństwa. Bazuje ono m.in. na: 

 • budowaniu instalacji technologicznych, zgodnie ze standardami i normami (polskimi i zagranicznymi) oraz w oparciu o wieloletnie doświadczenie użytkowania tego typu obiektów, 
 • eksploatacji instalacji przez przeszkoloną i doświadczoną kadrę, 
 • realizacji prac remontowych w oparciu o prawo i wypracowane procedury, m.in. zezwolenia na pracę, instrukcje realizacji prac, badanie stanu technicznego urządzeń, dozór urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego i Zakładowy Dozór Techniczny, zlecanie remontów wyspecjalizowanym firmom itd.

W 2016 r. skoncentrowaliśmy się na zapewnieniu bezpieczeństwa wykonywania zadań w ramach planowanego na 2017 r. postoju remontowego rafinerii. Przygotowania obejmowały: 

 • opracowanie zakresu prac remontowych do wykonania oraz zapewnienie zasobów do ich prawidłowej realizacji, w oparciu o wymogi polskiego prawa (Urząd Dozoru Technicznego), wymogi eksploatacyjne (efektywność prowadzonych procesów technologicznych), badania stanu technicznego urządzeń, ich historię remontową oraz doświadczenia z wieloletniej eksploatacji urządzeń. 
 • zakup części zamiennych i materiałów u sprawdzonych dostawców. 
 • zakontraktowanie firm wykonawczych wyspecjalizowanych w remontach instalacji petrochemicznych i energetycznych.
RBI i niezawodne instalacje produkcyjne

Od kilku lat jako pierwsi w Polsce wdrażamy metodologię RBI (Risk Based Inspection), czyli system kompleksowego zarządzania ryzykiem eksploatacji urządzeń ciśnieniowych, który pozwala przewidywać, kiedy urządzenie może zawieść ze względu na największe narażenie na uszkodzenia. Po całkowitym wdrożeniu RBI praca instalacji w gdańskiej rafinerii będzie bardziej niezawodna, a okres ciągłej pracy rafinerii pomiędzy postojami remontowymi powinien wydłużyć się z 4 do 5 lat.

W 2016 r. przeprowadzono analizę ryzyka dla 12 kluczowych instalacji, których zatrzymanie mogłoby poważnie zakłócić pracę całej rafinerii.

W przypadku awarii. Ćwiczenia dla pracowników produkcji

W 2016 r. zrealizowano 69 ćwiczeń przygotowujących do właściwego reagowania na awarie. Wzięli w nich udział pracownicy wszystkich zmian roboczych obsługujących instalacje produkcyjne i pracownicy administracyjni – łącznie ponad 1000 osób. Były to ćwiczenia praktyczne z reagowania na sytuacje awaryjne, które mogą wystąpić na instalacjach produkcyjnych. 

We wrześniu 2016 r. odbyliśmy ćwiczenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego na instalacjach 930 i 150, gdzie zasymulowano wyciek trującego siarkowodoru. Program ćwiczeń obejmował:

 • identyfikację źródeł zagrożenia, 
 • powiadomienie służb ratowniczych i dyspozytora o zdarzeniu,
 • ewakuację ludzi z instalacji do punktu zbornego, 
 • identyfikację ewentualnych ofiar zdarzenia, 
 • wyłączenie z ruchu i zabezpieczenie dróg wokół instalacji, 
 • próby opanowania sytuacji przez sterowniczych, załogę na instalacji oraz ratownictwo chemiczne.   

W tych ćwiczeniach uczestniczyli, oprócz służb technicznych i bezpieczeństwa z Grupy LOTOS, LOTOS Straż, LOTOS Ochrona, również przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W ten sposób sprawdzano współdziałanie wszystkich służb w likwidacji zagrożenia.

Audyt bezpieczeństwa procesów w rafinerii

Aby zapewnić najlepsze standardy zarządzania bezpieczeństwem, w 2016 r. na terenie rafinerii przeprowadzono zewnętrzny audyt bezpieczeństwa procesów. Audyt prowadziła firma z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu i ocenie systemów zarządzania bezpieczeństwem procesowym w rafineriach na całym świecie. 

Weryfikacji poddano obszary takie jak: integralność zasobów i niezawodność, zarządzanie zmianami, pomiary i wskaźniki, audytowanie, czyli sprawdzenie poziomu umiejętności kierownictwa i ciągłe doskonalenie.  

Oprócz analizy dokumentów – procedur i instrukcji, audytorzy sprawdzali konkretne przypadki zdarzeń produkcyjnych, zmian konstrukcyjnych i technologicznych, wyniki audytów i przeglądów oraz dane dotyczące utrzymania ruchu i remontów. 
 

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz