Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Efektywność środowiskowa

[OG7]

W Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania zobowiązaliśmy się do "ochrony środowiska, w tym minimalizowania szkodliwego oddziaływania na środowisko oraz budowania świadomości ekologicznej wśród pracowników i kontrahentów". Polityka określa szereg procedur regulujących proces ochrony środowiska, m.in. dotyczących monitorowania emisji dwutlenku węgla, gospodarki odpadami czy monitorowania środowiskowego.

Dbamy o efektywność środowiskową na etapie wydobycia w następujący sposób:

LOTOS Petrobaltic odprowadził w 2016 r. 10571,862 m3 ścieków: 43,862 m3 wód opadowych do wód powierzchniowych - Martwej Wisły – oraz 10528 m3 do Morza Bałtyckiego, a 3575 m3 do przedsiębiorstw komunalnych. Ścieki zostały uzdatnione przez organizację i przez zakład oczyszczania ścieków. 

Monitorujemy jakość wód opadowych odprowadzanych z terenu bazy lądowej LOTOS Petrobaltic do Martwej Wisły.

Dążymy do tego, aby możliwie największy udział odpadów przekazywać odbiorcom zewnętrznym lub poddawać procesom odzysku lub recyklingu.

LOTOS Petrobaltic w 2016 r. zastosował następujące metody postępowania z odpadami: 

  • Recykling w przypadku 4,9 ton odpadów bezpiecznych i 1,6 ton odpadów niebezpiecznych,
  • Odzysk (w tym odzysk energii) – w przypadku 524,2 ton odpadów bezpiecznych i 56,35 ton odpadów niebezpiecznych, 
  • Spalanie lub wykorzystanie jako paliwo – 7,22 ton odpadów bezpiecznych i 0,005 odpadów niebezpiecznych,
  • Składowanie na składowiskach odpadów – 14,44 ton odpadów bezpiecznych,
[OG7]
  • 200,82 tony wyniosła całkowita ilość odpadów wiertniczych, powstałych przy użyciu wodnego płynu wiertniczego

LOTOS Petrobaltic zadbał o to, aby części chronionych obszarów Natura 2000, które znajdują się na terenie koncesji wydobywczej Młynary w woj. warmińsko-mazurskim, były w zasadniczym stopniu wykluczone z prowadzenia prac. Stanowią one części wyłączone spod działalności spółki Petrobaltic, co reguluje umowa koncesyjna. Jednocześnie, zgodnie z umową, działania poszukiwawcze w ramach koncesji nie mają i nie będą miały negatywnego wpływu na te cenne pod względem bioróżnorodności obszary. 

Zgodnie z wymogami Bałtyckiego Planu Działania, opracowanego przez Komisję Helsińską HELCOM i zatwierdzonego w 2007 r. przez Ministrów Ochrony Środowiska krajów bałtyckich, na Morzu Bałtyckim dla działalności offshorowej obowiązuje zasada tzw. „zero zrzutów wody złożowej do morza”. 

Dlatego na platformie Baltic Beta, należącej do spółki LOTOS Petrobaltic, został zainstalowany specjalny system do zatłaczania wody złożowej, dzięki czemu trafia ona z powrotem do górotworu. Ma pozytywny wpływ na środowisko oraz powoduje podniesienie ciśnienia złoża, co podnosi jego wydajność. Śladowe ilości wody powstałej w procesie wydobycia ze złoża B8 są przepompowywane na tankowiec.

[OG5]
Objętość i sposób pozbywania się wody złożowej oraz wody powstałej w procesie produkcji
Całkowita objętość wody złożowej oraz wody powstałej w procesie produkcji według metody postępowania Objętość wody złożowej oraz wody powstałej w procesie produkcji [m3] Odsetek wody powstałej w procesie produkcji
Powtórne wykorzystanie 0 0,00%
Recykling 0 0,00%
Powtórne zatłaczanie do złoża 415638 99,66%
inne 1429 0,34%
SUMA 417067 100,00%
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz