Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Innowacyjność. Nasze podejście

Nasze podejście do innowacyjności:
  • uznaje projekty innowacyjne za stałą część wszystkich inwestycji
  • uwzględnia synergię między potrzebami spółki a korzyściami dla otoczenia, zwłaszcza środowiska naturalnego. Stosowane technologie wyprzedzają coraz bardziej restrykcyjne normy i regulacje w zakresie ochrony środowiska.
  • opiera się na założeniu, że nie ma jednego wzorca działalności innowacyjnej w branży rafineryjnej, dlatego każda firma, w tym Grupa Kapitałowa LOTOS, poszukuje indywidualnej drogi. Nie korzystamy jedynie z wiedzy producenta, ale wypracowujemy autorskie rozwiązania
  • uwzględnia fakt, że rozwój biznesu rafineryjnego wymaga wprowadzenia do struktury organizacji najbardziej zaawansowanych technologii i rozwiązań systemowych.
  • skutkuje prowadzeniem ciągłej analizy nowych technologii, pod kątem ich udoskonalania na potrzeby rafinerii.
  • wykorzystuje synergię na styku branż. Przy tworzeniu innowacji współpracujemy z innymi podmiotami. 
  • uznaje fakt, że projekty innowacyjne zwiększają naszą konkurencyjność. Dlatego ich tworzeniu i wdrażaniu nadaliśmy strategiczne znaczenie, opierając na nich jeden z pięciu celów strategii Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2017-2022.
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz