Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Cały łańcuch dostaw Grupy Kapitałowej LOTOS wpływa na otoczenie

[G4-12] [G4-EC9]
 • Grupa Kapitałowa LOTOS świadomie zarządza wpływem, jaki wywiera na otoczenie zewnętrzne za pośrednictwem całego łańcucha dostaw. 
 • Grupa wchodzi we współpracę z partnerami, którzy respektują prawa człowieka i stosują w miejscu pracy społecznie dopuszczalne praktyki.

Etyka w łańcuchu dostaw

Jako firma świadoma swojego wpływu na otoczenie, której działalność jest nierozerwalnie związana z kontrahentami, Grupa Kapitałowa LOTOS chce współpracować z partnerami również traktującymi powszechnie akceptowany system wartości jako priorytet. Celem tego podejścia jest etyczne funkcjonowanie łańcucha dostaw zapewniające, że poszczególne firmy podwykonawcze rzeczywiście traktują swoich pracowników w godny sposób.

Zarządzanie łańcuchem dostaw przez Grupę Kapitałową LOTOS oznacza:

 • koordynację zakupu surowców i komponentów do produkcji, 
 • planowanie produkcji oraz operacji logistycznych związanych z dostawami surowców,
 • proces produkcji, 
 • dystrybucję produktów. 

Kierujemy się filozofią zintegrowanego zarządzania łańcuchem dostaw, tzn. dążymy do maksymalizacji zintegrowanych efektów ekonomicznych z działalności operacyjnej, jednocześnie w jak największym stopniu uwzględniając oczekiwania wszystkich interesariuszy. Łańcuch dostaw to międzynarodowe środowisko współpracy pomiędzy dostawcami, Grupą Kapitałową LOTOS i odbiorcami jej produktów.

 • Ze względu na dużą skalę działalności nasza sieć powiązań z dostawcami oraz klientami jest złożona i obejmuje wiele aspektów współpracy, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Przy wyborze kierujemy się w istotnym stopniu pozycją rynkową oraz stosowaniem w praktyce zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przez partnerów, z którymi decydujemy się na długoterminową współpracę biznesową. Wielu naszych kooperantów to międzynarodowe koncerny naftowe będące branżowymi prekursorami we wdrażaniu zasad społecznej odpowiedzialności oraz etyki biznesu.
 • Jako pionowo zintegrowany koncern naftowy podejmujemy aktywne działania, aby kontrolować w ramach naszej grupy przepływ surowców, produktów, informacji oraz środków finansowych od momentu wydobycia surowca, przez produkcję i dystrybucję, aż do konsumpcji gotowego wyrobu przez odbiorcę końcowego.
 • Rozumiemy znaczenie współpracy z lokalną bazą dostawców oraz dążymy do korzystania z oferty kooperacji z przedsiębiorstwami posiadającymi oczekiwane przez nas kompetencje oraz spełniającymi standardy współpracy. Np. dążąc do minimalizacji negatywnego wpływu wykorzystywania paliw kopalnych w transporcie, stosujemy w produkcji paliw komponenty (bioetanol oraz FAME), pochodzące w 72% od dostawców krajowych.
 • Stosujemy najwyższe normy jakościowe i bezpieczeństwa. Dostawcom, również z lokalnego otoczenia, realizującym prace na terenie naszych instalacji produkcyjnych, przekazujemy standardy techniczne wykonywania robót, które precyzują technologię wykonawstwa. Pracownicy tych firm cyklicznie i obowiązkowo są szkoleni, także z zakresu zasad bezpieczeństwa. Nasi kontrahenci zapraszani są ponadto na spotkania, podczas których dowiadują się o standardach i wartościach, którymi się kierujemy oraz o obowiązujących w Grupie Kapitałowej LOTOS zasadach postępowania.
Główni dostawcy i odbiorcy

W 2016 r. główni dostawcy Grupy Kapitałowej LOTOS, których wartość zaopatrzenia stanowiła ponad 10% przychodów ze sprzedaży, to firmy: 

 • VITOL S.A. z siedzibą w Szwajcarii – 21,78% udziału w zaopatrzeniu Grupy Kapitałowej LOTOS,
 • Rosnieft z siedzibą w Rosji – 19,60% udziału, 
 • Tatneft-Europe AG z siedzibą w Szwajcarii – 14,53% udziału. 

W 2016 r. wśród odbiorców Grupy Kapitałowej LOTOS nie było żadnego, którego udział w przychodach ze sprzedaży Grupy przekroczyłby 10%. W 2015 r. odbiorcą, którego udział w przychodach ze sprzedaży przekroczył 10% były spółki należące do Statoil (łączny udział 10,04%).

Z żadnym z tych dostawców i odbiorców Grupa Kapitałowa LOTOS nie była powiązana formalnie, poza umowami handlowymi.

Jak budujemy etyczny łańcuch dostaw?
 • Audyty dostawców. Określamy wymagania standardów postępowania dostawców, ale oceniamy też stopień ich wdrożenia oraz weryfikujemy, jakie działania doskonalące zostały podjęte.
 • Klauzule w umowach. W umowach z dostawcami stosujemy klauzule działania zgodnego z zasadami społecznej odpowiedzialności, regulujące obszar praw pracowniczych, dbałości o środowisko, brak konfliktu interesów czy klauzulę antykorupcyjną.
 • Wybór dostawców odpowiedzialnych społecznie. 

Przykład dobrej praktyki. Firma Ambra. To firma, która świadczy usługi czystości w gdańskich budynkach Grupy Kapitałowej LOTOS. Od 2014 r. jej działania uwzględniają 2 obszary: zaangażowanie społeczne i wpływ na społeczność lokalną oraz oddziaływanie na środowisko. 

W ramach pierwszego – zatrudnia beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz oferuje im szkolenie i stabilne zatrudnienie w oparciu umowy o pracę. Kierując się dobrem środowiska naturalnego i oczekiwaniami klientów, w usłudze sprzątania Ambra stosuje m.in. szafy dozujące środki czystości i w ten sposób racjonalizuje ich zużycie. Ta praktyka znalazła swoje miejsce w Raporcie Odpowiedzialnego Biznesu FOB. 

Światowe standardy łańcucha dostaw Grupy Kapitałowej LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS buduje swoją strategię odpowiedzialności społecznej w obszarze łańcucha dostaw na bazie metodologii projektu Corporate Human Rights Benchmark. Służy on zwróceniu uwagi globalnego biznesu na łamanie podstawowych prawa człowieka – przez firmy, ich podwykonawców lub dostawców. Jego celem jest też stworzenie rankingu globalnych spółek giełdowych i wyróżnienie tych, które najlepiej prowadzą działania zapobiegające łamaniu praw człowieka.

Metodologia projektu Corporate Human Rights Benchmark korzysta z uznanych na świecie standardów – zasad postępowania biznesu w obszarze praw człowieka i praw dziecka wypracowanych przez ONZ czy standardu SA 8000, który wspiera firmy w opracowaniu, utrzymaniu i stosowaniu akceptowalnych praktyk w miejscu pracy. Dodatkowo metodologia uwzględnia Cele Zrównoważonego Rozwoju, czyli 17 kwestii, które w szerokich konsultacjach społecznych uznano za najważniejsze dla dalszego rozwoju świata.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz