Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Grupa Kapitałowa LOTOS - stabilni na niestabilnym rynku

  • Grupa Kapitałowa LOTOS dba o zapewnienie niezakłóconych dostaw ropy w optymalnych cenach oraz dywersyfikuje źródła zaopatrzenia.
  • W 2016 r. Grupa odnotowała wzrost sprzedaży produktów o 6% – w kraju o 9%, a w eksporcie o 2%.
  • Do dobrych wyników Grupy Kapitałowej LOTOS przyczynił się tzw. „Pakiet Paliwowy", którego wprowadzenie 1 sierpnia 2016 r. skutkowało wzrostem konsumpcji paliw w kraju o 20,1% (w okresie sierpień – grudzień 2016). W skali całego roku wzrost wyniósł 13%.  
  • Grupa uwzględnia prognozy i megatrendy, które mają wpływ na jej biznes – m.in. globalny wzrost konsumpcji paliwa lotniczego i spadek zużycia benzyn silnikowych do 2020 r.

Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia 

Grupa Kapitałowa LOTOS dba o dywersyfikację źródeł zaopatrzenia, aby zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne. Nasi specjaliści nie szukają gatunków, które są podobne do ropy z kierunku wschodniego, ale takich, które mogą zaoferować więcej interesujących produktów. Co więcej, po zakończeniu przez LOTOS Projektu EFRA (Efektywna Rafinacja), jeszcze bardziej poszerzy się wachlarz zdolności przerobowych różnych gatunków ropy.

W pierwszym półroczu 2016 r. co piąta baryłka ropy naftowej (21%), przerobiona przez rafinerię LOTOSU, pochodziła z kierunku innego niż wschodni, natomiast w pierwszym kwartale 2017 r. była to prawie co trzecia baryłka ropy naftowej (32%). To efekt systematycznych działań ukierunkowanych na zwiększenie poziomu dywersyfikacji źródeł pozyskania surowców strategicznych dla gospodarki oraz wzmocnienie bezpieczeństwa Polski w sektorze energii.

Więcej informacji
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2016

Rozdział 4.4.3. Dane o zaopatrzeniu i zakupach

Nowe rynki sprzedaży

Spółka LOTOS Oil podpisała umowę z firmą Oupul Oil & Gas Group i tym samym Grupa Kapitałowa LOTOS weszła na największy rynek świata. Wysokiej jakości oleje smarowe LOTOS Oil – silnikowe i przemysłowe, będą trafiały do chińskich klientów, w perspektywie 6 lat nawet do 17 tys. ton rocznie. Oupul Oil & Gas Group deklaruje strategiczną i długofalową współpracę z Grupą Kapitałową LOTOS. 

Dobre wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS w kraju

W wyniku zwiększonego zapotrzebowania na produkty rafinacji ropy naftowej – głównie olej napędowy i benzynę – na rynku krajowym i zagranicznym, w 2016 r. Grupa Kapitałowa LOTOS sprzedała 11,9 mln ton produktów, czyli o 6% więcej niż w 2015 r. Wzrost sprzedaży w kraju wyniósł 9%, a w eksporcie 2%.

Więcej informacji
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2016

Rozdział 3. Otoczenie makroekonomiczne Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej w 2016 roku

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz