Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej

[G4-EC1] [G4-9]
 • 2016 r. był kolejnym rokiem wzrostu wyników operacyjnych Grupy Kapitałowej LOTOS. 
 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 20,9 mld zł.
 • Oczyszczona EBITDA LIFO osiągnęła najwyższy poziom w historii – 2,59 mld zł. 
 • Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej LOTOS wyniósł ponad 1 mld zł i jest najwyższy jak dotąd. 
 • Grupa odnotowała też korzystny, obniżający się poziom zadłużenia – 4,8 mld zł netto.

W Grupie Kapitałowej LOTOS konsekwentnie pracujemy nad lepszą efektywnością operacyjną, co w połączeniu ze sprzyjającym otoczeniem makro w 2016 r., przyczyniło się do osiągnięcia dobrych wyników na poziomie operacyjnym.

Dobre wyniki finansowe, zwłaszcza przepływy gotówkowe


2016 r. był kolejnym rokiem wzrostu wyników operacyjnych. Przychody ze sprzedaży na poziomie skonsolidowanym wyniosły 20 931 mln PLN. Oczyszczona EBITDA wg LIFO osiągnęła najwyższy poziom w historii – 2,59 mld PLN. Grupa Kapitałowa LOTOS zakończyła 2016 r. skonsolidowanym zyskiem netto na poziomie 1 015 mln PLN.

EBITDA LIFO najwyższa w historii

W latach 2012-2015 wartość zysku oczyszczonego EBITDA LIFO wynosiła średnio 1,67 mld zł, w 2015 r. jej poziom to 2,16 mld zł, natomiast w 2016 r. wyniosła 2,59 mld zł. To najwyższy jej wynik w historii naszej firmy. Wzrostowy trend wyników operacyjnych uwiarygadnia realizację celów nowej strategii biznesowej na lata 2017-2022: w latach 2018-2019 planujemy uzyskać średnioroczną EBITDA LIFO na poziomie 2,2 – 2,6 mld zł, aby następnie w latach 2020-2022 zwiększyć ją do 3,8 - 4,4 mld zł


Dobre przepływy operacyjne

Z działalności operacyjnej Grupa Kapitałowa LOTOS wygenerowała 2.653,9 mln PLN dodatnich przepływów pieniężnych (+1.165,9 mln PLN vs. 2015 r.) głównie w związku z wypracowanym zyskiem netto powiększonym o amortyzację, podatek dochodowy, wzrost stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz zmniejszonym o wzrost stanu należności z tytułu dostaw i usług. Wysokiej jakości aktywa zapewniają strumień gotówki z działalności operacyjnej gwarantujący sfinansowanie inwestycji rozwojowych.


Przychody ze sprzedaży

W 2016 r. przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS wyniosły 20.931,1 mln PLN (- 7,8% vs. 2015 r.), przede wszystkim w związku z niższymi notowaniami ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. Średni statystyczny przychód netto ze sprzedaży przypadający na 1 tonę/(toe) sprzedanego wolumenu w 2016 r. wyniósł 1.761 zł/t (toe) (- 261 zł/t(toe), -12,9% vs. 2015 r.). Wolumen sprzedaży produktów, towarów i materiałów ropopochodnych w 2016 r. w Grupie Kapitałowej LOTOS wzrósł o około 6% w porównaniu z 2015 r.

Spadek zadłużenia 

W 2016 r. udało nam się obniżyć nasze zadłużenie do poziomu zwiększającego komfort realizacji naszych celów strategicznych: - 4,8 mld zł.

Wskaźniki struktury kapitału i zdolności obsługi zadłużenia (w mln zł lub %)

Spadek zadłużenia nastąpił w wyniku:

 • spadku wskaźnika udziału zobowiązań w finansowaniu aktywów o 4,3 pp. na skutek spadku stanu zobowiązań (- 6,5%), przy wzroście aktywów (+0,8%),
 • spadku o 18,0 pp. relacji między długiem finansowym netto a kapitałem własnym (dźwigni finansowej) w związku ze spadkiem długu finansowego netto (- 15,6%), przy wzroście kapitału własnego (+11,7%),
 • spadku o 24,1 pp. wskaźnika zobowiązań do kapitału własnego, który jest efektem spadku (- 6,5%) zobowiązań, przy wzroście kapitału własnego (+11,7%).
Grupa LOTOS na Giełdzie Papierów Wartościowych
 

Więcej informacji
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2016

Rozdział 5. Sytuacja finansowa Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej

Akcje Grupy LOTOS notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od czerwca 2005 r. Znajdujemy się w indeksie WIG20, czyli 20 największych spółek, których akcje są przedmiotem obrotu GPW oraz w indeksach WIG-Paliwa i RESPECT Index.

Notowania akcji Grupy LOTOS od debiutu
Kurs akcji Grupy LOTOS (zł) i wolumen obrotu (szt.)

Czynniki wpływające na kurs, w tym ważne wydarzenia w Grupie LOTOS:

W ciągu 2016 r. globalne wydarzenia gospodarcze w dużym stopniu wpływały na kondycję rynków kapitałowych, także tego w Polsce. Najważniejsze z wydarzeń to: 

 • Brexit i niepewność co do skali zakresu jego konsekwencji, 
 • wybory prezydenckie i perspektywa podwyżek stóp procentowych w USA, 
 • ryzyko zmiany oceny wiarygodności Polski przez agencje ratingowe,
 • obawy o przyszłość Otwartych Funduszy Emerytalnych, 
 • ograniczanie szarej strefy w obrocie paliwami przez nowe regulacje prawne,
 • brak ostatecznych ustaleń, co do przewalutowania kredytów we frankach szwajcarskich.

Kombinacja tych czynników miała wpływ na koniunkturę na warszawskim rynku akcyjnym. Przez większą cześć ubiegłego roku główny indeks warszawskiej giełdy WIG nieznacznie rósł (wzrosty jednocyfrowe) i dopiero pod koniec roku zanotowano większy przyrost jego wartości – ostatecznie w całym 2016 r. WIG wzrósł o 14%

W 2016 r. cena akcji Grupy LOTOS S.A. kształtowała się na poziomie 24,10-40,40 zł, wobec 22,90–33,50 zł z 2015 r., a rok kalendarzowy zamknęła cena 38,25 zł, wobec 27 zł w 2015 r. W całym 2016 r. dynamika kursu akcji LOTOS-u wyniosła 46%.

Kurs akcji Grupy LOTOS S.A. zareagował pozytywnie na opublikowane pod koniec października wyniki finansowe za trzeci kwartał 2016 r. – spółka osiągnęła lepszy niż spodziewano wynik operacyjny. Stało się tak, dzięki skuteczności nowych regulacji prawnych, które pomogły ograniczyć szarą strefę w obrocie paliwami, na czym skorzystała Grupa LOTOS S.A.

Publikacja nowej strategii biznesowej na lata 2017- 2022 w dniu 15 grudnia 2016 r. została pozytywnie przyjęta przez inwestorów, co przyczyniło się do wzrostu kursu akcji w ostatnich dwóch tygodniach ubiegłego roku.


Kurs akcji Grupy LOTOS S.A. w 2016 roku

Struktura rekomendacji biur maklerskich dla akcji Grupy LOTOS w 2016 r.

Cena docelowa akcji Grupy LOTOS S.A. podawana przez biura maklerskie wahała się w przedziale 24,00 – 41,20 zł, wobec 22,90 – 33,50 zł w roku poprzednim.  Akcje Grupy LOTOS S.A. w 2016 r. wyceniane były średnio na poziomie 31,26 zł wobec 30,47 rok wcześniej. 

W 2016 r. wydano 12 rekomendacji biur maklerskich, w tym:

 • 4 rekomendacje „Kupuj”,
 • 3 rekomendacje „Akumuluj”,
 • 2 rekomendacje „Trzymaj”,
 • 2 rekomendacje „Neutralne”,
 • 1 rekomendacja „Sprzedaj”.
Wydane rekomendacje oraz średnia krocząca cen docelowych na tle notowań akcji Spółki

Kurs akcji Grupy LOTOS na tle WIG, WIG20, WIG Paliwa, RESPECT Index [%]

Notowania akcji Grupy LOTOS S.A. w 2016 r. były lepsze niż trend rynkowy.

Więcej informacji
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2016

Rozdział 8.1. Grupa LOTOS S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych

Dywidenda w Grupie LOTOS

W ramach strategii na lata 2017 – 2022 celem Spółki jest utrzymanie zdolności dywidendowej. 

W latach 2006 – 2016 Spółka wypłaciła dywidendy dwukrotnie – za rok 2006 w wysokości 40 932 tys. zł. Dywidenda na akcję wyniosła 0,4 zł, stopa dywidendy była na poziomie 0,7%. 14 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy za 2016 r. w wysokośći 184 873,4 tys zł. Dywidenda na akcję wyniosła 1,0 zł, zaś stopa dywidendy kształtowala się na poziomie 2,61%.

Dywidenda i stopa dywidendy w latach 2005-2016
Rok obrotowy Dywidenda
(zł)
Dywidenda na akcję
(zł)
Cena akcji na koniec roku
(zł)
Stopa dywidendy
(%)
2005 0,00 0,00 44,2 -
2006 40 932 000 0,36 49,3 0,73
2007 0,00 0,00 44,5 -
2008 0,00 0,00 12,0 -
2009 0,00 0,00 31,8 -
2010 0,00 0,00 36,4 -
2011 0,00 0,00 23,3 -
2012 0,00 0,00 41,2 -
2013 0,00 0,00 35,3   -
2014 0,00 0,00 25,5   -
2015  0,00  0,00 27,0
2016 184 873 362 1,00 38,25  2,61 
Historyczne dywidendy na akcję (zł)
Rok obrotowy Dywidenda na akcję (zł) % zysku netto Dzień dywidendy 1 Dzień wypłaty dywidendy 2
2005 0,00 0,00 - -
2006 0,36 10,06 11.06.2007 nie później niż 31.07.2007
2007 0,00 0,00 - -
2008 0,00 0,00 - -
2009 0,00 0,00 - -
2010 0,00 0,00 - -
2011 0,00 0,00 - -
2012 0,00 0,00 - -
2013  0,00   0,00   -  -
2014  0,00   0,00   -  -
2015

0,00

0,00  -  -
2016

1,00

 15,92 12.09.2017  29.09.2017 

1 Dzień prawa do dywidendy - dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.

2 Dzień wypłaty dywidendy - dzień, w którym wypłaca się dywidendę akcjonariuszom Spółki.

Po raz dziesiąty w indeksie odpowiedzialnych

W 2016 r. Grupa LOTOS po raz kolejny – dziesiąty, weszła do elitarnego grona spółek indeksu RESPECT Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Jest to indeks spółek odpowiedzialnych, działających zgodnie z najwyższymi standardami CSR, w obszarach m.in. ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego oraz relacji z inwestorami, środowiskiem, społeczeństwem i pracownikami.

Grupa LOTOS jest obecna w RESPECT Index od jego powstania w 2009 r. Do tej pory GPW ogłosiła dziesięć edycji indeksu, a najnowszy skład RESPECT Index z końca 2016 r. liczy 25 spółek. Od pierwszej publikacji w 2009 r. RESPECT Index zwiększył wartość o 50%.

Komentarz 

Koszt własny sprzedaży w 2016 r. w Grupie Kapitałowej wyniósł 17.215,7 mln PLN (-15,0% vs. 2015 r.). Szacunkowy jednostkowy koszt własny w 2016 r. wyniósł 1.448 PLN/t (- 355 zł/t; -19,7% vs. 2015). Jednostkowa marża na sprzedaży w 2016 r. była na poziomie 313 PLN/t (+42,9% vs. 2015 r.). Skonsolidowany zysk na sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS w 2016 r. wyniósł 3.715,4 mln PLN (+1.255,0 mln PLN; +51,0% vs. 2015 r.). Niższe o 33,2 mln PLN (- 7,5% vs. 2015 r.) koszty ogólnego zarządu były głównie efektem niższego poziomu kosztów świadczeń pracowniczych.

Ujemny wynik na pozostałej działalności operacyjnej w 2016 r. w Grupie Kapitałowej wyniósł -143,7 mln PLN i uwzględniał przede wszystkim:

 • saldo odpisów aktualizujących aktywa związane z poszukiwaniem i aktywa trwałe oraz aktualizację rezerw związanych z działalnością wydobywczą na Morzu Bałtyckim -61 mln PLN (w tym odpisy aktualizujące nakłady związane z obszarem koncesji Gaz Południe w wysokości około -65 mln PLN),
 • saldo odpisów aktualizujących aktywa i aktualizacji rezerw związanych ze złożami norweskimi -22 mln PLN, 
 • odpis nakładów związanych ze złożami litewskimi -5 mln PLN,
 • odpisy aktualizujące wartość stacji paliw w kwocie -12 mln PLN.

Zysk operacyjny Grupy Kapitałowej LOTOS za 2016 r. na poziomie 1.854,7 mln PLN (względem 423,4 mln zł z 2015 r.) zawiera:

 • zysk operacyjny w segmencie produkcji i handlu w wysokości 1.834,7 mln PLN,
 • zysk operacyjny w segmencie wydobywczym w wysokości 17,8 mln PLN.

Na taki poziom zysku operacyjnego w 2016 r. wpływ miały głównie: rosnące ceny ropy i produktów naftowych w 2016 r. w porównaniu z malejącymi w roku poprzednim, wyższy kurs dolara w 2016 r. oraz wyższy dyferencjał dla ropy Ural.


Wyższe przychody segmentu wydobywczego w 2016 r. (+72,8% vs. 2015) były przede wszystkim efektem wzrostu wolumenu sprzedaży na skutek kupna w 4 kwartale 2015 r. udziałów w koncesjach produkcyjnych pakietu Sleipner w Norwegii oraz uruchomienia wydobycia ze złoża ropy naftowej B8 na Morzu Bałtyckim i wyższego średniorocznego kursu dolara, co zostało częściowo zredukowane przez niższe notowania ropy na rynkach światowych.


Niższy poziom przychodów ze sprzedaży segmentu produkcji i handlu w 2016 r. (vs. 2015 r.) jest głównie efektem niższej o 10,9% średniej ceny sprzedaży związanej z niższymi notowaniami produktów naftowych na rynkach światowych, skorygowanej wyższym kursem dolara. Grupa Kapitałowa LOTOS wykazała w segmencie produkcji i handlu za 2016 r. zysk operacyjny na poziomie 1.834,7 mln PLN. Jest on efektem między innymi rosnących cen, wyższego kursu walutowego, wyższego dyferencjału dla ropy Ural oraz niższych cen gazu kupowanego przez rafinerię na własne potrzeby.

Przepływy środków pieniężnych (w mln PLN)
2016 2015 zmiana
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 653,9 1 488,1 1 165,80
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -1 003,2 -1 162,0 158,8
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 201,4 114,7 -1 316,10
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 452,7 444,8 7,9
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 278,1 -166,7 444,8
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 730,8 278,1 452,7

Stan środków pieniężnych w Grupie Kapitałowej LOTOS na 31 grudnia 2016 r. uwzględniający zadłużenie w rachunkach bieżących wyniósł 730,8 mln PLN. Przepływy pieniężne netto zwiększyły stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w okresie dwunastu miesięcy 2016 r. o 452,7 mln PLN. Z działalności operacyjnej Grupa Kapitałowa LOTOS wygenerowała 2.653,9 mln PLN dodatnich przepływów pieniężnych (+1.165,9 mln PLN vs. 2015 r.) głównie w związku z wypracowanym zyskiem netto powiększonym o amortyzację, podatek dochodowy, wzrost stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz zmniejszony o wzrost stanu należności z tytułu dostaw i usług.

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły - 1.003,2 mln PLN i obejmowały przede wszystkim wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych. Część nakładów inwestycyjnych na realizację Projektu EFRA ponoszonych w 2016 r. finansowana była ze środków z emisji akcji serii D Grupy LOTOS S.A. ulokowanych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Ujemne saldo przepływów pieniężnych z działalności finansowej w kwocie -1.201,4  mln PLN wynikało głównie z wydatków z tytułu spłaty kredytów i pożyczek i zapłaconych odsetek oraz wpływów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz dodatniego rozliczenia pochodnych instrumentów finansowych.


Zobacz także:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2016
Czytaj więcej...
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz