Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Jak ograniczamy prawdopodobieństwo materializacji ryzyk?

Ze względu na prowadzenie działań w zmiennym i niepewnym otoczeniu makroekonomicznym Grupa Kapitałowa LOTOS stosuje zasadę ostrożności. W sytuacjach, w których jest to możliwe, ryzyka obniżane są do poziomu, który jest ekonomicznie uzasadniony.

Zasadę ostrożności realizujemy poprzez:  
  • System zarządzania ryzykiem korporacyjnym ERM – wspiera bezpieczne funkcjonowanie organizacji i osiąganie celów biznesowych, z poszanowaniem wartości otoczenia. 
  • Kodeks Etyki – wyznacza standardy postępowania zgodnie z wartościami etycznymi Grupy Kapitałowej LOTOS. 
  • standardy BHP i ochrony środowiska – zapewniają najwyższy standard bezpieczeństwa ludzi oraz realizowanych procesów. W obszarze HSE i bezpieczeństwa stosujemy metodykę ALARP (ang. As Low As Reasonably Practicable).
  • standardy umów – stosujemy właściwe zapisy umowne regulujące współpracę z kontrahentami.
  • inne wdrożone polityki i procedury operacyjne, które regulują akceptowalny poziom ryzyka w procesach biznesowych.

Więcej informacji
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2016

Rozdział 6. Ryzyka w działalności Grupy Kapitałowej LOTOS.

Nota 28. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2016

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz