Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Model Tworzenia Wartości

 • Wartości, które tworzymy, skutkują korzyściami nie tylko dla Grupy Kapitałowej LOTOS, ale dla szerokiego grona jej interesariuszy.
 • Wszystkie segmenty składające się na nasz łańcuch tworzenia wartości są  rentowne.

Model Tworzenia Wartości Grupy Kapitałowej LOTOS wyrósł z gruntownych, realistycznych analiz i długoterminowych prognoz światowego rynku ropy, dzięki czemu gwarantuje on Grupie stabilny i bezpieczny rozwój w latach 2017-2022.

Resetuj widok
Trendy i kontekst rynkowy
Co wpłynęło na ceny baryłki ropy naftowej w 2016 roku?
Jakie szczegóły zadecydowały o odbiciu się cen ropy naftowej w 2016 roku?
Kluczowe szanse
i wyzwania rynkowe
w długim okresie
Fundamentalne zmiany w strukturze pozyskiwania energii i polityce środowiskowej
Przyspieszający rozwój technologiczny
Rosnąca konkurencja na dynamicznym rynku
Bezpieczeństwo energetyczne kraju

Pełen opis naszego modelu biznesowego jest dostępny w formie interaktywnej na stronie www naszego Raportu Zintegrowanego: http://2016.raportroczny.lotos.pl/pl/nasza-strategia/model-tworzenia-wartosci

Odpowiedzialność

NASZ WKŁAD

Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska: 2 317 654 PLN

 • Zdywersyfikowany strumień przepływów pieniężnych zapewniony m.in dzięki 11* złożom produkcyjnym
  (*złoża lądowe na Litwie traktowane jako 1 źródło)
 • Liczba nowych koncesji poszukiwawczych w 2016 wyniosła 6
 • Rezerwy węglowodorów w kategorii 2P na koniec 2016 roku wyniosły 72,7 mln boe
 • Zasoby warunkowe w kategorii 2C na koniec 2016 roku kształtowały się na poziomie 51 mln boe
 • Wkład w zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju
 • Całkowite wydobycie w 2016 roku - 9,8 mln boe
 • Szacowane wydobycie na lata 2017 - 2022 - w przedziale 30-50 tys. boe/dzień
 • Liczba pracowników zatrudnionych w Segmencie wydobywczym - 503
 • Brak incydentów środowiskowych w 2016 roku
OBSZARY TWORZENIA WARTOŚCI

Dbałość o bezpieczeństwo procesów z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa w otoczeniu i w sąsiedztwie zakładów produkcyjnych

Stałe i systematyczne działania zmniejszające negatywny wpływ na środowisko

NASZ WKŁAD

Koszty inwestycji dla całej rafinerii – w 2016 roku wyniosły 741.1 mln PLN, z czego na poszczególne działania przeznaczono następujące kwoty:

 • Odtworzenie majątku – 15,2 mln PLN
 • Nowe instalacje – 635,94 mln PLN
 • Usuwanie tzw. "Bottle neck" – 87,7 mln
 • Inwestycje związane z emisjami / ochroną środowiska – 1,4 mln PLN
 • Bezpieczeństwo i inne – 0,8 mln PLN

Koszty szkoleń pracowników w obszarze produkcji w 2016 roku wyniosły 688 781,40 PLN (0,69 mln PLN) dla wszystkich szkoleń oraz 256 534,29 PLN (0,26 mln PLN) dla szkoleń technicznych z uwzględnieniem kosztów uzyskania uprawnień , ale z wyłączeniem obligatoryjnych szkoleń BHP

W 2016 roku zakończono Risk Based Inspection w 15 kluczowych instalacjach.

Na ćwiczenia na instalacjach poświęcamy 40 dni w roku, natomiast na szkolenia PPOŻ 45 dni

Wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa: 1 700 000 PLN

Nakłady na projekty prośrodowiskowe rocznie na poziomie 71 mln PLN

 • Dostępność kluczowych instalacji rozumiana jako średnia dostępność wszystkich instalacji w 2016 roku wyniosła 99,4%
 • Brak kar środowiskowych w 2016 roku
 • W 2016 roku odnotowano niższy współczynnik emisyjności CO2 (29,1 kg CO2/CWT vs 29,8 kg CO2/CWT w 2015 roku)
 • Brak wycieków do środowiska
 • Wskaźniki emisyjności w 2016 roku wyniosły:
  • SO2 - 1614 ton (w porównaniu do 2015 roku spadek o 956 ton)
  • NOx - 863 tony (w porównaniu do 2015 roku spadek o 272 tony)
  • pyły - 134 tony (w porównaniu do 2015 roku spadek o 97 ton)
 • Efektywny system gospodarki wodno - ściekowej, o czym świadczą średnie roczne wartości wszystkich (z wyłączeniem boru) wskaźników jakości ścieków, które wynosiły mniej niż 50% wartości dopuszczalnych
OBSZARY TWORZENIA WARTOŚCI

Produkty zaspokajające potrzeby klientów i kontrahentów, których sprzedaż generuje przychód pozwalający na rozwój firmy i generowanie przepływów finansowych

Systematyczny, oparty na szczegółowych analizach biznesowych rozwój sieci stacji paliw z uwzględnieniem dbałości o jakoś produktu i satysfakcję klientów

Pożądany i wiarygodny partner

NASZ WKŁAD

487 stacji paliw sprzedających produkty Grupy Kapitałowej LOTOS, a także świadczących podróżnym inne usługi wspierające

Liczba nowych stacji włączonych do sieci w 2016 roku to 26

 • 16,2 % zakupów surowców oraz towarów i materiałów ropopochodnych Grupy Kapitałowej LOTOS w 2016 roku, stanowiły zakupy krajowe (wzrost o 1,3 pkt % w porównaniu do roku 2015)
 • 80% zadowolonych klientów i I miejsce w rankingu satysfakcji klientów stacji paliw przeprowadzonym w I połowie 2017 r.
 • W perspektywie 5 letniej liczba sieci stacji paliw LOTOS rozrosła się o 161 stacji, w ostatnim roku spółka otworzyła 11 nowych stacji CODO i 8 nowych stacji DOFO
 • Na dzień 31 grudnia 2016 roku udział należności z tytułu dostaw i usług pięciu największych odbiorców Grupy wynosił 32% salda tych należności ogółem (indywidualnie od 2% do 11%)

Efektywność

OBSZARY TWORZENIA WARTOŚCI

Zapewnienie zbilansowanej i zdywersyfikowanej struktury portfela aktywów upstream oraz budowa bazy zasobowej zapewniającej kontynuację działalności w długim terminie

Zapewnienie wysokiej dostępności produkcyjnej złóż, z dotrzymaniem rygorystycznych norm bezpieczeństwa, środowiskowych oraz wynikających z prawa

NASZ WKŁAD

Efektywność realizowanej produkcji, średni koszt wydobycia (Lifting Cost) w 2016 roku wyniósł - 12,7 USD / boe w 2016

 • Oczyszczona EBITDA Segmentu wydobywczego w 2016 roku wyniosła 688 mln PLN
 • W 2016 roku udział EBITDA w wyniku Grupy Kapitałowej LOTOS to - 26,6%
 • Maksymalizacja dostępności produkcyjnej złóż, tzw. Uptime - 91% średnio w Segmencie wydobywczym w 2016 (wskaźnik niższy od przeciętnego z uwagi na planowane i nieplanowane postoje produkcyjne w Norwegii)
OBSZARY TWORZENIA WARTOŚCI

Aktywne budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez maksymalizację efektywności produkcyjnej spółki

NASZ WKŁAD

Wzrost przerobu ropy naftowej w porównaniu do roku ubiegłego roku (10,2 mln ton w 2015 roku oraz rekordowy 10,4 mln ton w 2016 roku)

Kluczowe inwestycje w 2016 roku to:

 • Środki przeznaczone na dostosowanie instalacji m.in. poprzez:
  • budowę Węzła Odzysku Wodoru
  • finalizowanie działań związanych z rozbudową instalacji zasilania rafinerii gazem ziemnym i dostosowania kotłów EC do opalania gazem
 • modernizacja instalacji Clausa - przystosowanie do przyjmowania mieszanki powietrza wzbogaconej tlenem i budowa instalacji do separacji tlenu
 • Wskaźnik Salomona dla rafinerii paliwowej wynosi 9,1; natomiast dla olejowej 0,5 (dane za rok 2014)
 • Modelowa marża rafineryjna w 2016 roku na poziomie 6,93 (spadek o 10,8% w porównaniu z rokiem 2015)
 • Zmniejszenie awaryjności oraz emisji niezorganizowanej węglowodorów do powietrza a także polepszenie warunków pracy m.in. poprzez modernizację Di-Me
 • Dostępność kluczowych instalacji rozumiana jako średnia dostępność wszystkich instalacji w 2016 roku wyniosła 99,4%
OBSZARY TWORZENIA WARTOŚCI

Rozwój usług wspierających

NASZ WKŁAD

W 2016 roku Grupa Kapitałowa LOTOS sprzedała 11 061 tys. ton produktów, o 1,3% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego

Nakłady na zakupy surowców oraz towarów i materiałów ropopochodnych Grupy Kapitałowej LOTOS w 2016 roku wyniosły 14 241,1 mln PLN

Logistyka morska: W roku 2016 Grupa LOTOS S.A. przeładowała w portach morskich ponad 7,5 mln ton ropy, produktów naftowych i komponentów paliwowych. Liczba obsłużonych zbiornikowców, wyniosła 335 jednostek

Logistyka kolejowa: W 2016 roku LOTOS Kolej przewiozła 12,7 mln ton towaru

 • Wynik operacyjny segmentu sprzedaży powiększony o amortyzację z wyłączeniem odpisów o charakterze niegotówkowym (oczyszczona EBITDA) wyniósł w 2016 roku 155,8 mln PLN. (wzrost o 44 mln PLN)
 • W 2016 roku 29,5% stanowił udział Grupy Kapitałowej LOTOS w krajowym rynku paliw
 • Grupa Kapitałowa LOTOS ma 11% udziału w całkowitej sprzedaży detalicznej rejestrowanej paliw (wzrost z 10,3% w 2015)
 • Wartość sprzedanych towarów i materiałów w 2016 r. - 859 861 tys. PLN
 • Wolumen sprzedanych paliw w Polsce w 2016 r. - 6,1 mln ton (vs. 5,3 mln ton w 2015)
 • Logistyka morska: W roku 2016 drogą morską dostarczono do Grupy LOTOS S.A. ok. 4,4 mln ton ropy naftowej
 • Logistyka kolejowa: LOTOS Kolej zwiększyła udział w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych wg pracy przewozowej z 9,91% do 10,20% (wg danych UTK za I-XII 2016) utrzymując na rynku pozycję wicelidera
 • Wolumen sprzedanych paliw w Polsce w 2016 r. - 6,1 mln ton (vs. 5,3 mln ton w 2015)
 • Średnia prędkość handlowa rok do roku wzrosła o ok. 4 km/h (tj. ok 20%)

Innowacyjność

 • Liczba nowych koncesji poszukiwawczych w 2016 roku wyniosła 6
OBSZARY TWORZENIA WARTOŚCI

Rozwój wiedzy i kompetencji pracowników poprzez tworzenie innowacyjnej kultury pracy i systematyczne angażowanie pracowników w poszukiwanie efektywności w ich codziennej pracy

NASZ WKŁAD

Inwestycje w rozwój i pogłębienie przerobu ropy naftowej - nakłady na poziomie 15,5 mln PLN

Koszty remontu (przygotowania i przeprowadzenia go wiosną 2017) wyniosły 292 mln PLN

 • Odsetek innowatorów w wybranych spółkach Grupy LOTOS, rozumiany jako odsetek pracowników zgłaszających pomysły na innowacje w działaniu spółki:
  • 20% LOTOS Oil
  • 15% LOTOS Asfalt
  • 9% LOTOS Petrobaltic
 • W trzech spółkach rozpoczęto realizację 51 projektów, mających na celu wdrożenie innowacji pracowniczych w różnych obszarach działalności.
 • Współpraca z globalnymi markami - w 2016 rozpoczęto współpracę m.in. z marką Subway

Bezpieczeństwo

OBSZARY TWORZENIA WARTOŚCI

Zapewnienie zbilansowanej i zdywersyfikowanej struktury portfela aktywów upstream oraz budowa bazy zasobowej zapewniającej kontynuację działalności w długim terminie

Zapewnienie wysokiej dostępności produkcyjnej złóż, z dotrzymaniem rygorystycznych norm bezpieczeństwa, środowiskowych oraz wynikających z prawa

NASZ WKŁAD

Wzrost skali działalności Segmentu wydobywczego poprzez wydobycie węglowodorów, które w 2016 roku utrzymywało się na poziomie 26,7 tys. boe / dzień (ponad dwukrotny wzrost w porównaniu do roku ubiegłego)

Całkowite nakłady inwestycyjne poniesione w Segmencie wydobywczym w 2016 roku wyniosły 374* mln PLN
(*uwzględniając nakłady na projekt B4B6 zgodnie z udziałem 51%)

Nakłady inwestycyjne poniesione na poszukiwanie i rozpoznanie złóż w 2016 roku wyniosły 78,5* mln PLN
(*uwzględniając nakłady na projekt B4B6 zgodnie z udziałem 51%)

Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska: 2 317 654 PLN

 • Zdywersyfikowany strumień przepływów pieniężnych zapewniony m.in dzięki 11 * złożom produkcyjnym
  (*złoża lądowe na Litwie traktowane jako 1 źródło)
 • Liczba nowych koncesji poszukiwawczych w 2016 roku wyniosła 6
 • Rezerwy węglowodorów w kategorii 2P na koniec 2016 roku wyniosły 72,7 mln boe
 • Zasoby warunkowe w kategorii 2C na koniec 2016 roku kształtowały się na poziomie 51 mln boe
 • Wkład w zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju
 • Całkowite wydobycie w 2016 roku - 9,8 mln boe
 • Szacowane wydobycie na lata 2017 - 2022 - w przedziale 30-50 tys. boe/dzień
 • Liczba pracowników zatrudnionych w Segmencie wydobywczym - 503
 • Brak incydentów środowiskowych w 2016 roku
OBSZARY TWORZENIA WARTOŚCI

Dbałość o bezpieczeństwo procesów z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa w otoczeniu i w sąsiedztwie zakładów produkcyjnych

Stałe i systematyczne działania zmniejszające negatywny wpływ na środowisko

NASZ WKŁAD

Koszty inwestycji dla całej rafinerii – w 2016 roku wyniosły 741.1 mln PLN, z czego na poszczególne działania przeznaczono następujące kwoty:

 • Odtworzenie majątku – 15,2 mln PLN
 • Nowe instalacje – 635,94 mln PLN
 • Usuwanie tzw. Bottle neck” – 87,7 mln
 • Inwestycje związane z emisjami / ochroną środowiska – 1,4 mln PLN
 • Bezpieczeństwo i inne – 0,8 mln PLN

Koszty szkoleń pracowników w obszarze produkcji w 2016 roku wyniosły 688 781,40 PLN (0,69 mln PLN) dla wszystkich szkoleń oraz 256 534,29 PLN (0,26 mln PLN) dla szkoleń technicznych z uwzględnieniem kosztów uzyskania uprawnień, ale z wyłączeniem obligatoryjnych szkoleń BHP

W 2016 roku zakończono Risk Based Inspection w 15 kluczowych instalacjach

Na ćwiczenia na instalacjach poświęcamy 40 dni w roku, natomiast na szkolenia PPOŻ 45 dni

Wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa: 1 700 000 PLN

Nakłady na projekty prośrodowiskowe rocznie na poziomie 71 mln PLN

 • Dostępność kluczowych instalacji rozumiana jako średnia dostępność wszystkich instalacji w 2016 roku wyniosła 99,4%
 • Brak kar środowiskowych w 2016 roku
 • W 2016 roku odnotowano niższy współczynnik emisyjności CO2 (29,1 kg CO2/CWT vs 29,8  kg CO2/CWT w 2015 roku)
 • Brak wycieków do środowiska
 • Wskaźniki emisyjności w 2016 roku wyniosły:
  • SO2 - 1614 ton (w porównaniu do 2015 roku spadek o 956 ton)
  • NOx - 863 tony (w porównaniu do 2015 roku spadek o 272 tony)
  • pyły - 134 tony (w porównaniu do 2015 roku spadek o 97 ton)
 • Efektywny system gospodarki wodno- ściekowej, o czym świadczą średnie roczne wartości wszystkich (z wyłączeniem boru) wskaźników jakości ścieków, które wynosiły mniej niż 50% wartości dopuszczalnych
 • 16,2 % zakupów surowców oraz towarów i materiałów ropopochodnych Grupy Kapitałowej LOTOS w 2016 roku, stanowiły zakupy krajowe (wzrost o 1,3 pkt % w porównaniu do roku 2015)
 • Na dzień 31 grudnia 2016 roku udział należności z tytułu dostaw i usług pięciu największych odbiorców Grupy wynosił 32% salda tych należności ogółem (indywidualnie od 2% do 11%)

Sprzedaż i logistyka

SEGMENT HANDLOWY
Dlaczego jesteśmy skuteczni w tym obszarze?
 • Grupa Kapitałowa LOTOS zarządza siecią 487 dogodnie zlokalizowanych stacji paliw w całym kraju. Jesteśmy liderem na perspektywicznym rynku MOP - w ramach sieci funkcjonuje 17 tzw. Miejsc Obsługi Podróżnych przy autostradach A1, A2, A4 i A6 oraz przy drogach ekspresowych S3 oraz S7
OBSZARY
TWORZENIA WARTOŚCI
NASZ WKŁAD

W 2016 roku Grupa Kapitałowa LOTOS sprzedała 11 061 tys. ton produktów, o 1,3% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego

487 stacji paliw sprzedających produkty Grupy Kapitałowej LOTOS, a także świadczących podróżnym inne usługi wspierające

 • Wynik operacyjny segmentu sprzedaży powiększony o amortyzację z wyłączeniem odpisów o charakterze niegotówkowym (oczyszczona EBITDA) wyniósł w 2016 roku 155,8 mln PLN. (wzrost o 44 mln PLN)
 • W 2016 roku 29,5% stanowił udział Grupy Kapitałowej LOTOS w krajowym rynku paliw
 • Grupa Kapitałowa LOTOS ma 11% udziału w całkowitej sprzedaży detalicznej rejestrowanej paliw (wzrost z 10,3% w 2015)
 • 80% zadowolonych klientów i I miejsce w rankingu satysfakcji klientów stacji paliw przeprowadzonym w I połowie 2017 r.
KAPITAŁY
 • finansowy
  Kapitał finansowy to materialny zasób organizacji, rozumiany jako pula środków dostępnych w związku z funkcjonowaniem danej organizacji. Pojęcie odnosi się zarówno do dostępnego kapitału, jak i zadłużenia oraz możliwości jego finansowania.
 • produkcyjny
  Kapitał produkcyjny to materialny zasób organizacji, który w zależności od specyfiki branży stanowią m.in budynki, sprzęt, maszyny, technologie, infrastruktura (np. drogi, mosty, oczyszczalnie wody czy ścieków) użytkowane i wykorzystywane w procesie produkcji dóbr i usług.
 • intelektualny
  Kapitał intelektualny to niematerialny zasób organizacji, bazujący na wiedzy. Kapitał ten integruje czynniki takie jak: inwestycje organizacji w badania i rozwój, wdrażane innowacje oraz możliwości kreatywne i intelektualne wśród pracowników.
 • ludzki
  Kapitał ludzki to niematerialny zasób organizacji, na który składają się indywidualne kompetencje, doświadczenia i motywacje pracowników, a także ich zdolność do rozwoju.
 • społeczny
  Kapitał społeczny to niematerialny zasób organizacji, którego wartość opiera się na wzajemnych korzyściach wynikających z zaufania i dobrej jakości relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem społecznym.
 • środowiskowy
  Kapitał środowiskowy to materialny zasób wykorzystywany przez organizację w procesie produkcji dóbr i usług, na który składają się odnawialne i nieodnawialne zasoby środowiska.
NASZ WKŁAD

Liczba nowych stacji włączonych do sieci w 2016 roku to 26

 • Wartość sprzedanych towarów i materiałów w 2016 r. - 859 861 tys. zł
 • Wolumen sprzedanych paliw w Polsce w 2016 r. - 6,1 mln ton
 • Współpraca z globalnymi markami - w 2016 rozpoczęto współpracę m.in. z marką Subway
 • W perspektywie 5 letniej liczba sieci stacji paliw LOTOS rozrosła się o 161 stacji, w ostatnim roku spółka otworzyła 11 nowych stacji CODO i 8 nowych stacji DOFO
KAPITAŁY
 • finansowy
  Kapitał finansowy to materialny zasób organizacji, rozumiany jako pula środków dostępnych w związku z funkcjonowaniem danej organizacji. Pojęcie odnosi się zarówno do dostępnego kapitału, jak i zadłużenia oraz możliwości jego finansowania.
 • produkcyjny
  Kapitał produkcyjny to materialny zasób organizacji, który w zależności od specyfiki branży stanowią m.in budynki, sprzęt, maszyny, technologie, infrastruktura (np. drogi, mosty, oczyszczalnie wody czy ścieków) użytkowane i wykorzystywane w procesie produkcji dóbr i usług.
 • intelektualny
  Kapitał intelektualny to niematerialny zasób organizacji, bazujący na wiedzy. Kapitał ten integruje czynniki takie jak: inwestycje organizacji w badania i rozwój, wdrażane innowacje oraz możliwości kreatywne i intelektualne wśród pracowników.
 • ludzki
  Kapitał ludzki to niematerialny zasób organizacji, na który składają się indywidualne kompetencje, doświadczenia i motywacje pracowników, a także ich zdolność do rozwoju.
 • społeczny
  Kapitał społeczny to niematerialny zasób organizacji, którego wartość opiera się na wzajemnych korzyściach wynikających z zaufania i dobrej jakości relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem społecznym.
 • środowiskowy
  Kapitał środowiskowy to materialny zasób wykorzystywany przez organizację w procesie produkcji dóbr i usług, na który składają się odnawialne i nieodnawialne zasoby środowiska.
NASZ WKŁAD

Nakłady na zakupy surowców oraz towarów i materiałów ropopochodnych Grupy Kapitałowej LOTOS w  2016 roku wyniosły 14 241,1 mln PLN

 • 16,2 % zakupów surowców oraz towarów i materiałów ropopochodnych Grupy Kapitałowej LOTOS w 2016 roku, stanowiły zakupy krajowe
  (wzrost o 1,3 pkt % w porównaniu do roku 2015)
 • Na dzień 31 grudnia 2016 roku udział należności z tytułu dostaw i usług pięciu największych odbiorców Grupy wynosił 32% salda tych należności ogółem (indywidualnie od 2% do 11%)
KAPITAŁY
 • finansowy
  Kapitał finansowy to materialny zasób organizacji, rozumiany jako pula środków dostępnych w związku z funkcjonowaniem danej organizacji. Pojęcie odnosi się zarówno do dostępnego kapitału, jak i zadłużenia oraz możliwości jego finansowania.
 • produkcyjny
  Kapitał produkcyjny to materialny zasób organizacji, który w zależności od specyfiki branży stanowią m.in budynki, sprzęt, maszyny, technologie, infrastruktura (np. drogi, mosty, oczyszczalnie wody czy ścieków) użytkowane i wykorzystywane w procesie produkcji dóbr i usług.
 • intelektualny
  Kapitał intelektualny to niematerialny zasób organizacji, bazujący na wiedzy. Kapitał ten integruje czynniki takie jak: inwestycje organizacji w badania i rozwój, wdrażane innowacje oraz możliwości kreatywne i intelektualne wśród pracowników.
 • ludzki
  Kapitał ludzki to niematerialny zasób organizacji, na który składają się indywidualne kompetencje, doświadczenia i motywacje pracowników, a także ich zdolność do rozwoju.
 • społeczny
  Kapitał społeczny to niematerialny zasób organizacji, którego wartość opiera się na wzajemnych korzyściach wynikających z zaufania i dobrej jakości relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem społecznym.
 • środowiskowy
  Kapitał środowiskowy to materialny zasób wykorzystywany przez organizację w procesie produkcji dóbr i usług, na który składają się odnawialne i nieodnawialne zasoby środowiska.
NASZ WKŁAD

Logistyka morska: w roku 2016 Grupa LOTOS S.A. przeładowała w portach morskich ponad 7,5 mln ton ropy, produktów naftowych i komponentów paliwowych. Liczba obsłużonych zbiornikowców, wyniosła 335 jednostek

Logistyka kolejowa: w 2016 roku LOTOS Kolej przewiozła 12,7 mln ton towaru

 • Logistyka morska: w roku 2016 drogą morską dostarczono do Grupy LOTOS S.A. ok. 4,4 mln ton ropy naftowej
 • Logistyka kolejowa: LOTOS Kolej zwiększyła udział w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych wg pracy przewozowej z 9,91% do 10,20% (wg danych UTK za I-XII 2016) utrzymując na rynku pozycję wicelidera
 • Średnia prędkość handlowa rok do roku wzrosła o ok. 4 km/h (tj. ok 20%)
KAPITAŁY
 • finansowy
  Kapitał finansowy to materialny zasób organizacji, rozumiany jako pula środków dostępnych w związku z funkcjonowaniem danej organizacji. Pojęcie odnosi się zarówno do dostępnego kapitału, jak i zadłużenia oraz możliwości jego finansowania.
 • produkcyjny
  Kapitał produkcyjny to materialny zasób organizacji, który w zależności od specyfiki branży stanowią m.in budynki, sprzęt, maszyny, technologie, infrastruktura (np. drogi, mosty, oczyszczalnie wody czy ścieków) użytkowane i wykorzystywane w procesie produkcji dóbr i usług.
 • intelektualny
  Kapitał intelektualny to niematerialny zasób organizacji, bazujący na wiedzy. Kapitał ten integruje czynniki takie jak: inwestycje organizacji w badania i rozwój, wdrażane innowacje oraz możliwości kreatywne i intelektualne wśród pracowników.
 • ludzki
  Kapitał ludzki to niematerialny zasób organizacji, na który składają się indywidualne kompetencje, doświadczenia i motywacje pracowników, a także ich zdolność do rozwoju.
 • społeczny
  Kapitał społeczny to niematerialny zasób organizacji, którego wartość opiera się na wzajemnych korzyściach wynikających z zaufania i dobrej jakości relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem społecznym.
 • środowiskowy
  Kapitał środowiskowy to materialny zasób wykorzystywany przez organizację w procesie produkcji dóbr i usług, na który składają się odnawialne i nieodnawialne zasoby środowiska.

Poszukiwanie i wydobycie
ropy naftowej i gazu

SEGMENT WYDOBYWCZY
Dlaczego jesteśmy skuteczni w tym obszarze?
 • Współpraca z największymi graczami w regionie (Norwegia)
 • Dobra znajomość obszaru geograficznego Szelfu Bałtyckiego i Norweskiego
 • Posiadane kompetencje w zakresie wiercenia i eksploatacji
 • Doświadczanie i status operatora na rynku norweskim
 • Współpraca z silnymi doświadczonymi partnerami o międzynarodowym zasięgu działania
OBSZARY
TWORZENIA WARTOŚCI
NASZ WKŁAD

Efektywność realizowanej produkcji, średni koszt wydobycia (Lifting Cost) w 2016 roku wyniósł - 12,7 USD / boe w 2016

Wzrost skali działalności Segmentu wydobywczego poprzez wydobycie węglowodorów, które w 2016 roku utrzymywało się na poziomie 26,7 tys. boe / dzień (ponad dwukrotny wzrost w porównaniu do roku ubiegłego)

Całkowite nakłady inwestycyjne poniesione w Segmencie wydobywczym w 2016 roku wyniosły 374* mln PLN
(*uwzględniając nakłady na projekt B4B6 zgodnie z udziałem 51%)

Nakłady inwestycyjne poniesione na poszukiwanie i rozpoznanie złóż w 2016 roku wyniosły 78,5* mln PLN
(*uwzględniając nakłady na projekt B4B6 zgodnie z udziałem 51%)

 • Zdywersyfikowany strumień przepływów pieniężnych zapewniony m.in dzięki 11* złożom produkcyjnym
  (*złoża lądowe na Litwie traktowane jako 1 źródło)
 • Liczba nowych koncesji poszukiwawczych w 2016 wyniosła 6
 • Rezerwy węglowodorów w kategorii 2P na koniec 2016 roku wyniosły 72,7 mln boe
 • Zasoby warunkowe w kategorii 2C na koniec 2016 roku kształtowały się na poziomie 51 mln boe
 • Oczyszczona EBITDA Segmentu wydobywczego w 2016 roku wyniosła 688 mln PLN
 • W 2016 roku udział EBITDA w wyniku Grupy Kapitałowej LOTOS to - 26,6%
 • Wkład w zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju
 • Całkowite wydobycie w 2016 roku - 9,8 mln boe
 • Szacowane wydobycie na lata 2017 - 2022 - w przedziale 30-50 tys. boe/dzień
 • Liczba pracowników zatrudnionych w Segmencie wydobywczym - 503
KAPITAŁY
 • finansowy
  Kapitał finansowy to materialny zasób organizacji, rozumiany jako pula środków dostępnych w związku z funkcjonowaniem danej organizacji. Pojęcie odnosi się zarówno do dostępnego kapitału, jak i zadłużenia oraz możliwości jego finansowania.
 • produkcyjny
  Kapitał produkcyjny to materialny zasób organizacji, który w zależności od specyfiki branży stanowią m.in budynki, sprzęt, maszyny, technologie, infrastruktura (np. drogi, mosty, oczyszczalnie wody czy ścieków) użytkowane i wykorzystywane w procesie produkcji dóbr i usług.
 • intelektualny
  Kapitał intelektualny to niematerialny zasób organizacji, bazujący na wiedzy. Kapitał ten integruje czynniki takie jak: inwestycje organizacji w badania i rozwój, wdrażane innowacje oraz możliwości kreatywne i intelektualne wśród pracowników.
 • ludzki
  Kapitał ludzki to niematerialny zasób organizacji, na który składają się indywidualne kompetencje, doświadczenia i motywacje pracowników, a także ich zdolność do rozwoju.
 • społeczny
  Kapitał społeczny to niematerialny zasób organizacji, którego wartość opiera się na wzajemnych korzyściach wynikających z zaufania i dobrej jakości relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem społecznym.
 • środowiskowy
  Kapitał środowiskowy to materialny zasób wykorzystywany przez organizację w procesie produkcji dóbr i usług, na który składają się odnawialne i nieodnawialne zasoby środowiska.
NASZ WKŁAD

Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska: 2 317 654 PLN

 • Maksymalizacja dostępności produkcyjnej złóż, tzw. Uptime - 91% średnio w Segmencie wydobywczym w 2016 (wskaźnik niższy od przeciętnego z uwagi na planowane i nieplanowane postoje produkcyjne w Norwegii)
 • Brak incydentów środowiskowych w 2016 roku
KAPITAŁY
 • finansowy
  Kapitał finansowy to materialny zasób organizacji, rozumiany jako pula środków dostępnych w związku z funkcjonowaniem danej organizacji. Pojęcie odnosi się zarówno do dostępnego kapitału, jak i zadłużenia oraz możliwości jego finansowania.
 • produkcyjny
  Kapitał produkcyjny to materialny zasób organizacji, który w zależności od specyfiki branży stanowią m.in budynki, sprzęt, maszyny, technologie, infrastruktura (np. drogi, mosty, oczyszczalnie wody czy ścieków) użytkowane i wykorzystywane w procesie produkcji dóbr i usług.
 • intelektualny
  Kapitał intelektualny to niematerialny zasób organizacji, bazujący na wiedzy. Kapitał ten integruje czynniki takie jak: inwestycje organizacji w badania i rozwój, wdrażane innowacje oraz możliwości kreatywne i intelektualne wśród pracowników.
 • ludzki
  Kapitał ludzki to niematerialny zasób organizacji, na który składają się indywidualne kompetencje, doświadczenia i motywacje pracowników, a także ich zdolność do rozwoju.
 • społeczny
  Kapitał społeczny to niematerialny zasób organizacji, którego wartość opiera się na wzajemnych korzyściach wynikających z zaufania i dobrej jakości relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem społecznym.
 • środowiskowy
  Kapitał środowiskowy to materialny zasób wykorzystywany przez organizację w procesie produkcji dóbr i usług, na który składają się odnawialne i nieodnawialne zasoby środowiska.

Produkcja i handel

SEGMENT RAFINERYJNY
Dlaczego jesteśmy skuteczni w tym obszarze?
 • Dysponujemy nowoczesnymi i zaawansowanymi technologicznie instalacjami. Grupa LOTOS S.A. posiada jedną z najnowocześniejszych i najmłodszych rafinerii w Europie o mocach przerobowych około 10,5 mln ton ropy naftowej rocznie
 • Posiadanie, zgodnie z szacunkami własnymi Spółki, najwyższego w Polsce i jednego z wyższych w Europie Wskaźnika Kompleksowości Nelsona (współczynnika złożoności procesu przeróbczego)
 • Konfiguracja technologiczna rafinerii w połączeniu z jej atutami lokalizacyjnymi pozwalają na elastyczny dobór gatunków ropy naftowej, co umożliwia uzyskiwanie zmiennych ilości poszczególnych grup wyrobów gotowych, a dzięki temu dopasowanie produkcji do struktury popytu na polskim rynku i możliwości eksportowych
OBSZARY
TWORZENIA WARTOŚCI
NASZ WKŁAD

Wzrost przerobu ropy naftowej w porównaniu do roku ubiegłego roku (10,2 mln ton w 2015 roku oraz rekordowy 10,4 mln ton w 2016 roku)

Koszty inwestycji dla całej rafinerii – w 2016 roku wyniosły 741.1 mln PLN, z czego na poszczególne działania przeznaczono następujące kwoty:

 • Odtworzenie majątku – 15,2 mln PLN
 • Nowe instalacje – 635,94 mln PLN
 • Usuwanie tzw. "Bottle neck" – 87,7 mln
 • Inwestycje związane z emisjami / ochroną środowiska – 1,4 mln PLN
 • Bezpieczeństwo i inne – 0,8 mln PLN

Inwestycje w rozwój i pogłębienie przerobu ropy naftowej - nakłady na poziomie 15,5 mln PLN

Koszty remontu (przygotowania i przeprowadzenia go wiosną 2017) wyniosły 292 mln PLN

 • Wskaźnik Salomona dla rafinerii paliwowej wynosi 9,1, natomiast dla olejowej 0,5 (dane za rok 2014)
 • Modelowa marża rafineryjna w 2016 roku na poziomie 6,93
  (spadek o 10,8% w porównaniu z rokiem 2015)
 • W 2016 roku odnotowano niższy współczynnik emisyjności CO2
  (29,1 kg CO2/CWT vs 29,8 kg CO2/CWT w 2015 roku)
KAPITAŁY
 • finansowy
  Kapitał finansowy to materialny zasób organizacji, rozumiany jako pula środków dostępnych w związku z funkcjonowaniem danej organizacji. Pojęcie odnosi się zarówno do dostępnego kapitału, jak i zadłużenia oraz możliwości jego finansowania.
 • produkcyjny
  Kapitał produkcyjny to materialny zasób organizacji, który w zależności od specyfiki branży stanowią m.in budynki, sprzęt, maszyny, technologie, infrastruktura (np. drogi, mosty, oczyszczalnie wody czy ścieków) użytkowane i wykorzystywane w procesie produkcji dóbr i usług.
 • intelektualny
  Kapitał intelektualny to niematerialny zasób organizacji, bazujący na wiedzy. Kapitał ten integruje czynniki takie jak: inwestycje organizacji w badania i rozwój, wdrażane innowacje oraz możliwości kreatywne i intelektualne wśród pracowników.
 • ludzki
  Kapitał ludzki to niematerialny zasób organizacji, na który składają się indywidualne kompetencje, doświadczenia i motywacje pracowników, a także ich zdolność do rozwoju.
 • społeczny
  Kapitał społeczny to niematerialny zasób organizacji, którego wartość opiera się na wzajemnych korzyściach wynikających z zaufania i dobrej jakości relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem społecznym.
 • środowiskowy
  Kapitał środowiskowy to materialny zasób wykorzystywany przez organizację w procesie produkcji dóbr i usług, na który składają się odnawialne i nieodnawialne zasoby środowiska.
NASZ WKŁAD

Koszty szkoleń pracowników w obszarze produkcji w 2016 roku wyniosły 688 781,40 PLN (0,69 mln PLN) dla wszystkich szkoleń oraz 256 534,29 PLN (0,26 mln PLN) dla szkoleń technicznych z uwzględnieniem kosztów uzyskania uprawnień, ale z wyłączeniem obligatoryjnych szkoleń BHP

 • Odsetek innowatorów w wybranych spółkach Grupy LOTOS, rozumiany jako odsetek pracowników zgłaszających pomysły na innowacje w działaniu spółki:
  • 20% LOTOS Oil
  • 15% LOTOS Asfalt
  • 9% LOTOS Petrobaltic
 • W trzech spółkach rozpoczęto realizację 51 projektów, mających na celu wdrożenie innowacji pracowniczych w różnych obszarach działalności
 • Brak incydentów środowiskowych w 2016 roku
KAPITAŁY
 • finansowy
  Kapitał finansowy to materialny zasób organizacji, rozumiany jako pula środków dostępnych w związku z funkcjonowaniem danej organizacji. Pojęcie odnosi się zarówno do dostępnego kapitału, jak i zadłużenia oraz możliwości jego finansowania.
 • produkcyjny
  Kapitał produkcyjny to materialny zasób organizacji, który w zależności od specyfiki branży stanowią m.in budynki, sprzęt, maszyny, technologie, infrastruktura (np. drogi, mosty, oczyszczalnie wody czy ścieków) użytkowane i wykorzystywane w procesie produkcji dóbr i usług.
 • intelektualny
  Kapitał intelektualny to niematerialny zasób organizacji, bazujący na wiedzy. Kapitał ten integruje czynniki takie jak: inwestycje organizacji w badania i rozwój, wdrażane innowacje oraz możliwości kreatywne i intelektualne wśród pracowników.
 • ludzki
  Kapitał ludzki to niematerialny zasób organizacji, na który składają się indywidualne kompetencje, doświadczenia i motywacje pracowników, a także ich zdolność do rozwoju.
 • społeczny
  Kapitał społeczny to niematerialny zasób organizacji, którego wartość opiera się na wzajemnych korzyściach wynikających z zaufania i dobrej jakości relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem społecznym.
 • środowiskowy
  Kapitał środowiskowy to materialny zasób wykorzystywany przez organizację w procesie produkcji dóbr i usług, na który składają się odnawialne i nieodnawialne zasoby środowiska.
NASZ WKŁAD

W 2016 roku zakończono Risk Based Inspection w 15 kluczowych instalacjach

Na ćwiczenia na instalacjach poświęcamy 40 dni w roku, natomiast na szkolenia PPOŻ 45 dni

Wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa: 1 700 000 PLN

 • Dostępność kluczowych instalacji rozumiana jako średnia dostępność wszystkich instalacji w 2016 roku wyniosła 99,4%
 • Brak wycieków do środowiska
KAPITAŁY
 • finansowy
  Kapitał finansowy to materialny zasób organizacji, rozumiany jako pula środków dostępnych w związku z funkcjonowaniem danej organizacji. Pojęcie odnosi się zarówno do dostępnego kapitału, jak i zadłużenia oraz możliwości jego finansowania.
 • produkcyjny
  Kapitał produkcyjny to materialny zasób organizacji, który w zależności od specyfiki branży stanowią m.in budynki, sprzęt, maszyny, technologie, infrastruktura (np. drogi, mosty, oczyszczalnie wody czy ścieków) użytkowane i wykorzystywane w procesie produkcji dóbr i usług.
 • intelektualny
  Kapitał intelektualny to niematerialny zasób organizacji, bazujący na wiedzy. Kapitał ten integruje czynniki takie jak: inwestycje organizacji w badania i rozwój, wdrażane innowacje oraz możliwości kreatywne i intelektualne wśród pracowników.
 • ludzki
  Kapitał ludzki to niematerialny zasób organizacji, na który składają się indywidualne kompetencje, doświadczenia i motywacje pracowników, a także ich zdolność do rozwoju.
 • społeczny
  Kapitał społeczny to niematerialny zasób organizacji, którego wartość opiera się na wzajemnych korzyściach wynikających z zaufania i dobrej jakości relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem społecznym.
 • środowiskowy
  Kapitał środowiskowy to materialny zasób wykorzystywany przez organizację w procesie produkcji dóbr i usług, na który składają się odnawialne i nieodnawialne zasoby środowiska.
NASZ WKŁAD

Nakłady na projekty prośrodowiskowe rocznie na poziomie 71 mln PLN

Kluczowe inwestycje w 2016 roku to:

 • Środki przeznaczone na dostosowanie instalacji m.in. poprzez:
  • budowę Węzła Odzysku Wodoru
  • finalizowanie działań związanych z rozbudową instalacji zasilania rafinerii gazem ziemnym i dostosowania kotłów EC do opalania gazem
 • modernizacja instalacji Clausa - przystosowanie do przyjmowania mieszanki powietrza wzbogaconej tlenem i budowa instalacji do separacji tlenu
 • Brak kar środowiskowych w 2016 roku
 • Zmniejszenie awaryjności oraz emisji niezorganizowanej węglowodorów do powietrza a także polepszenie warunków pracy m.in. poprzez modernizację Di-Me
 • Wskaźniki emisyjności w 2016 roku wyniosły:
  • SO2 - 1614 ton (w porównaniu do 2015 roku spadek o 956 ton)
  • NOx - 863 tony (w porównaniu do 2015 roku spadek o 272 tony)
  • pyły - 134 tony (w porównaniu do 2015 roku spadek o 97 ton)
 • Efektywny system gospodarki wodno- ściekowej, o czym świadczą średnie roczne wartości wszystkich (z wyłączeniem boru) wskaźników jakości ścieków, które wynosiły mniej niż 50% wartości dopuszczalnych
KAPITAŁY
 • finansowy
  Kapitał finansowy to materialny zasób organizacji, rozumiany jako pula środków dostępnych w związku z funkcjonowaniem danej organizacji. Pojęcie odnosi się zarówno do dostępnego kapitału, jak i zadłużenia oraz możliwości jego finansowania.
 • produkcyjny
  Kapitał produkcyjny to materialny zasób organizacji, który w zależności od specyfiki branży stanowią m.in budynki, sprzęt, maszyny, technologie, infrastruktura (np. drogi, mosty, oczyszczalnie wody czy ścieków) użytkowane i wykorzystywane w procesie produkcji dóbr i usług.
 • intelektualny
  Kapitał intelektualny to niematerialny zasób organizacji, bazujący na wiedzy. Kapitał ten integruje czynniki takie jak: inwestycje organizacji w badania i rozwój, wdrażane innowacje oraz możliwości kreatywne i intelektualne wśród pracowników.
 • ludzki
  Kapitał ludzki to niematerialny zasób organizacji, na który składają się indywidualne kompetencje, doświadczenia i motywacje pracowników, a także ich zdolność do rozwoju.
 • społeczny
  Kapitał społeczny to niematerialny zasób organizacji, którego wartość opiera się na wzajemnych korzyściach wynikających z zaufania i dobrej jakości relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem społecznym.
 • środowiskowy
  Kapitał środowiskowy to materialny zasób wykorzystywany przez organizację w procesie produkcji dóbr i usług, na który składają się odnawialne i nieodnawialne zasoby środowiska.

Działalność Grupy Kapitałowej LOTOS

Działalność Grupy Kapitałowej LOTOS podzielona jest na 3 segmenty, poprzez które spółka zapewnia pełny łańcuch tworzenia wartości od eksploracji po sprzedaż gotowych produktów.

Realizacja działań w ramach eksploracji, a później także wydobycia zapewnia spółce możliwość produkcji i sprzedaży podstawowych produktów z jej portfolio. Pozyskiwanie nowych koncesji wydobywczych jest elementem budowania przewagi konkurencyjnej. Dodatkowo zaangażowanie spółki w eksplorację sukcesywnie wydłuża czas jej działania.

Grupa Kapitałowa LOTOS wydobywa ropę naftową i gaz ziemny:
 • ze złóż zlokalizowanych w Polsce: głównie ropę naftową z niewielką ilością gazu towarzyszącego,
 • ze złóż litewskich ropę naftową,
 • ze złóż norweskich gaz i kondensat (tj. lekką ropę naftową), z istotną przewagą gazu ziemnego w profilu produkcji

Działania realizowane w ramach tego obszaru rozpoczynają się od przetworzenia wydobytych węglowodorów w półprodukt gotowy do poddania dalszym procesom. Wszystkie działania podejmowane w ramach rafinacji stanowią jeden z najistotniejszych momentów przemiany kapitału produkcyjnego, po którym spółka dysponuje produktem gotowym do sprzedaży.

Grupa LOTOS S.A. posiada jedną z najnowocześniejszych i najmłodszych rafinerii w Europie o mocach przerobowych około 10,5 mln ton ropy naftowej rocznie.

Grupa Kapitałowa LOTOS prowadzi działalność handlową w kraju (sprzedaż do koncernów zagranicznych) oraz w eksporcie drogą morską i lądową, natomiast spółki prowadziły produkcję i sprzedaż na rzecz poszczególnych branż: paliwowej, olejowej i asfaltowej.

Produkty Grupy Kapitałowej LOTOS są dostępne w całej Polsce i zagranicą. Oleje silnikowe docierają do 45 krajów, spółka ma ponadto czołową pozycję na krajowym rynku asfaltów drogowych.

Trzy segmenty naszego łańcucha wartości można analizować
z perspektywy etapów pozwalających nam na:

 • Tworzenie wartości

  realizujemy to poprzez etap "Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu"

 • Dodawanie wartości

  realizujemy to poprzez etap "Produkcja i handel"

 • Uzyskiwanie zwrotu
  z poczynionych inwestycji / spieniężanie

  realizujemy to poprzez etap "Sprzedaż i logistyka"

Zobacz także:

Jak działa nasz model?
Czytaj więcej...
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz