Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Jak działa nasz model?

Działalność Grupy Kapitałowej LOTOS podzielona jest na trzy segmenty biznesowe, budujące pełen łańcuch tworzenia wartości – od eksploracji po sprzedaż gotowych produktów. 

1. Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu / Segment wydobywczy

Realizacja działań w obszarze eksploracji, a później też wydobycia zapewnia spółce możliwość dywersyfikacji przychodów i optymalizacji całkowitej marży w prowadzonej działalności, zmniejszając jednocześnie zależność od cyklów koniunkturalnych w poszczególnych segmentach rynku. Pozyskiwanie nowych koncesji wydobywczych jest elementem budowania przewagi konkurencyjnej. 

Grupa Kapitałowa LOTOS wydobywa ropę naftową i gaz ziemny z następujących źródeł:

 • ze złóż polskich – ropę naftową z niewielką ilością gazu towarzyszącego,
 • ze złóż litewskich – ropę naftową,
 • ze złóż norweskich – gaz i kondensat (tj. lekką ropę naftową), z istotną przewagą gazu ziemnego w profilu produkcji.
Dlaczego jesteśmy skuteczni w wydobyciu?
 • dobrze znamy obszar geograficzny Szelfu Bałtyckiego i Norweskiego,
 • posiadamy wysokie kompetencje w zakresie wiercenia i eksploatacji,
 • posiadamy doświadczanie i status operatora,
 • współpracujemy z silnymi, doświadczonymi partnerami o międzynarodowym zasięgu.

Więcej informacji
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2016

Rozdział 4.1 Segment wydobywczy oraz 4.4.1. Logistyka segmentu wydobywczego

2. Produkcja / Segment rafineryjny

Aktywność w tym segmencie rozpoczyna się od przetworzenia wydobytych węglowodorów w półprodukt gotowy do poddania dalszym procesom. Te działania to jeden z kluczowych momentów przemiany kapitału produkcyjnego, po którym spółka dysponuje produktem gotowym do sprzedaży. Grupa LOTOS S.A. posiada jedną z najnowocześniejszych i najmłodszych rafinerii w Europie o mocach przerobowych około 10,5 mln ton ropy naftowej rocznie.

Dlaczego jesteśmy skuteczni w produkcji?
 • Dysponujemy nowoczesnymi i zaawansowanymi technologicznie instalacjami w jednej z najnowocześniejszych rafinerii w Europie o mocach przerobu ok. 10,5 mln ton ropy rocznie.
 • Mamy najwyższy w Polsce i jeden z wyższych w Europie Wskaźnika Kompleksowości Nelsona (współczynnika złożoności procesu przeróbczego).
 • Konfiguracja technologiczna rafinerii w połączeniu z jej atutami lokalizacyjnymi pozwalają na elastyczny dobór gatunków ropy naftowej. Umożliwia to uzyskiwanie zmiennych ilości poszczególnych grup wyrobów gotowych i dzięki temu – dopasowanie produkcji do struktury popytu na polskim rynku i możliwości eksportowych.

Więcej informacji
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2016

Rozdział 4.2 Segment produkcji i handlu – przerób ropy naftowej

3. Sprzedaż i logistyka / Segment handlowy

Grupa Kapitałowa LOTOS prowadzi działalność handlową w kraju, sprzedając produkty koncernom zagranicznym oraz eksportuje drogą morską i lądową. Spółki prowadzą produkcję i sprzedaż na rzecz poszczególnych branż: paliwowej, olejowej i asfaltowej. Produkty Grupy Kapitałowej LOTOS są dostępne w całej Polsce i zagranicą. Oleje silnikowe docierają do 45 krajów. Spółka ma czołową pozycję na krajowym rynku asfaltów drogowych.

Dlaczego jesteśmy skuteczni w sprzedaży?
 • Grupa Kapitałowa LOTOS zarządza siecią 487 dogodnie zlokalizowanych stacji paliw w całym kraju. 
 • Jesteśmy liderem na perspektywicznym rynku MOP - w sieci stacji funkcjonuje 17 tzw. Miejsc Obsługi Podróżnych przy autostradach A1, A2, A4 i A6 oraz przy drogach ekspresowych S3 oraz S7.

Więcej informacji
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2016

Rozdział 4.3. Segment produkcji i handlu – sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz 4.4.2 Logistyka segmentu produkcji i handlu

Wyróżniamy trzy etapy realizacji łańcucha wartości; można analizować je w przełożeniu na segmenty biznesowe – wydobywczy, produkcyjny i handlowy:

 • Tworzenie wartości – realizowane poprzez etap „poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu” w segmencie wydobywczym,
 • Dodawanie wartości – realizowane poprzez etap „produkcja i handel” w segmentach rafineryjnym i handlowym,
 • Uzyskiwanie zwrotu z poczynionych inwestycji, czyli tzw. „spieniężanie” – realizowane poprzez etap "sprzedaż i logistyka" w segmencie handlowym.

Zobacz także:

Model Tworzenia Wartości
Czytaj więcej...
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz