Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Ryzyka związane z realizacją strategii Grupy Kapitałowej LOTOS


Do najważniejszych, materialnych ryzyk, mogących wpłynąć na realizację strategii Grupy Kapitałowej LOTOS należą:

Ryzyko makroekonomiczne – ryzyko zmiany otoczenia makroekonomicznego, w szczególności ceny ropy, kursów walutowych oraz cracków na produkty rafineryjne, czy wzrostu PKB Polski. Negatywne ukształtowanie się tych wskaźników może znacząco wpłynąć na możliwość osiągnięcia założonych celów finansowych:

  • Ceny ropy stanowią największą kategorię kosztową Grupy. Historycznie wysokie ceny ropy były negatywnie skorelowane z wysokością marż rafineryjnych.
  • Kursy walutowe (w szczególności USD / PLN) są istotne z uwagi na fakt, że duża część bazy kosztowej jest wyrażona w dolarach, natomiast przychód jest generowany w złotówkach (sprzedaż paliw w Polsce).
  • Zmiany cracków na produkty rafineryjne w skrajnym przypadku mogą spowodować znaczący spadek przychodów.
  • Znaczący spadek lub spowolnienie PKB w Polsce bezpośrednio przełoży się na wielkość popytu i przychody Grupy.

Ryzyko terminowej realizacji kluczowych projektów – obecnie Grupa LOTOS prowadzi szereg kluczowych projektów, takich jak projekt EFRA, projekt B4B6, projekt B8, projekt YME, projekt FGD and Langfjellet, których wpływ na EBITDA jest szacowany na dziesiątki lub setki milionów złotych. Każde znaczące opóźnienie wymienionych projektów ma wymierny wpływ na realizację celów strategicznych (w szczególności EBITDA lub CAPEX). 
 

Więcej informacji
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2016

Rozdział 7.4. Istotne umowy oraz postępowania sądowe w 2016 roku

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz