Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Po pierwsze, bezpieczeństwo

 • Wprowadzone procedury i działania na rzecz bezpieczeństwa skutkowały brakiem wypadków przy pracy, podczas realizacji projektu EFRA w 2016 r.
 • W 2016 r. Grupa Kapitałowa LOTOS rozpoczęła ujednolicenia systemu bezpieczeństwa pracy we wszystkich spółkach, w ramach Programu Partner.

EFRA bez wypadków przy pracy

Jednym z naszych kluczowych celów operacyjnych Grupy Kapitałowej LOTOS w 2016 r. było budowanie kultury bezpieczeństwa w rafinerii na terenie Projektu EFRA. Pod koniec grudnia 2016 r. pracowało na nim ok. 600 osób, a docelowo ta liczba będzie 2-krotnie większa. 

Postępy w realizacji Projektu EFRA bez wypadków przy pracy, skutkujących zwolnieniem lekarskim, udało się osiągnąć, dzięki podjęciu kompleksowych działań skoncentrowanych wokół bezpieczeństwa, m.in.:

 • Uzgodnieniu zasad bezpieczeństwa (HSE), obowiązujących wszystkich podwykonawców na terenie, na którym powstają instalacje Projektu EFRA. Spisane zasady udostępniono wykonawcom w portalu kontrahenci.lotos.pl. Więcej informacji
 • Przetestowaniu i wprowadzeniu Portalu HSE – nowatorskiego programu informatycznego, który pomaga w zarządzaniu sprawami bezpieczeństwa w Projekcie EFRA.
 • Regularnemu wydawaniu newslettera BHP, w którym na bieżąco przekazywane są pracownikom informacje na temat bezpieczeństwa na terenie objętym Projektem.
 • Opiniowaniu przez Grupę Kapitałową LOTOS dokumentacji podwykonawców–projektantów instalacji i rozmowy z nimi. Zapoznawaniu ich ze standardami bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej Grupy Kapitałowej LOTOS. Ponadto: opiniowaniu planów BIOZ (Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia), instrukcji bezpiecznego wykonywania robót oraz aktualizowaniu wewnętrznych procedur Grupy Kapitałowej LOTOS. 
 • Wdrożeniu regularnych, cotygodniowych przeglądów BHP terenu budowy, z udziałem dyrektora Projektu EFRA.
  • Specjalnie na potrzeby Projektu EFRA zapewniliśmy dodatkową karetkę z wyposażeniem reanimacyjnym (oprócz stale dostępnej w rafinerii, z lekarzem w składzie). Na jej pokładzie jest dwóch ratowników medycznych, ekipa karetki pozostaje w gotowości przez cały tydzień, oprócz niedziel.
 • Wdrożeniu programu motywacyjnego "Pracuję bezpiecznie". Docenieniu tych, którzy – poprzez wykonywanie swoich obowiązków w bezpieczny sposób – stali się ambasadorami bezpieczeństwa na terenie Projektu EFRA.
 • Wzmożonemu nadzorowi służb BHP wykonawców na terenie prowadzonych robót: na każdych 80 pracowników zewnętrznego wykonawcy projektu EFRA przypada co najmniej 1 specjalista BHP.
 • Wykonawcy zobowiązani są do zorganizowania cotygodniowych spotkań dla pracowników, na których omawiane są wyłącznie sprawy BHP. 
 • Zrealizowaliśmy cykl wydarzeń szkoleniowych i komunikacyjnych, które przyczyniły się do budowania kultury bezpieczeństwa na terenie Projektu, w tym np.: 
  • Demo bus – mobilny wóz szkoleniowy na terenie rafinerii 
   Aby ułatwić jak największej liczbie pracowników Projektu EFRA udział w wydarzeniach edukacyjnych na temat bezpieczeństwa, zorganizowano je bezpośrednio na placu budowy, przy zaangażowaniu wozu szkoleniowego – demo busa. Podjęliśmy temat ochrony wzroku, który budzi wśród naszych pracowników najwięcej wątpliwości. Podczas spotkań z pracownikami specjaliści, wprost z pokładu demo busa, mówili o tym, czym różnią się od siebie modele okularów ochronnych dostępnych na rynku, jak dopasować model do indywidualnych potrzeb czy jak czytać oznaczenia i symbole, którymi okulary są opatrzone. Akcję wsparł konkurs na hasło na temat ochrony wzroku, skierowany do pracowników firm podwykonawczych.
  • Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
   ​To 2 dni szkoleń, prelekcji i pokazów dla pracowników Projektu EFRA, zarówno z Grupy Kapitałowej LOTOS, jak i dla osób zatrudnionych przez podwykonawców. W programie były m.in.: szkolenie wewnętrzne dla osób zarządzających BHP w Projekcie, tzn. pracowników Biura Realizacji Projektu EFRA i Biura Wsparcia Inżynierskiego Projektu EFRA. Tematyka: BHP i odpowiedzialność w procesie inwestycyjnym oraz kluczowe wymagania z zakresu bezpieczeństwa Projektu EFRA. Ponadto: zajęcia, symulacje i pokazy praktyczne dla pracowników budowy, w tym z obszarów obciążonych największym ryzykiem prac na wysokości. 
  • Edukacji pracowników na temat BHP służyły też VII Dni Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Ich miejscem również była rafineria. W programie znalazł się m.in. konkurs Omnibus, czyli drużynowe mistrzostwa wiedzy o BHP, w których wzięli udział pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS w zespołach 2-osobowych. 

Ujednolicanie systemu BHP. Program Partner 

W 2016 r. Grupa Kapitałowa LOTOS weszła w proces ujednolicenia systemu bezpieczeństwa pracy we wszystkich spółkach, czyli Program Partner

Jego celem jest: 

 • doradztwo, wymiana doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk, między przedstawicielami spółek,
 • wypracowanie jednolitych interpretacji prawnych i wspólne inicjatywy wszystkich spółek, w celu ujednolicania systemu bezpieczeństwa, 
 • regularne wizyty w spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS, w celu poznania specyfiki pracy i zagrożeń w jej obiektach, jako baza dla opracowania jednolitego systemu,
 • wspólne szukanie rozwiązań dla problemów z obszaru bezpieczeństwa,  
 • budowanie kultury bezpieczeństwa w naszej firmie. 

Podczas spotkań Programu Partner przedstawiciele każdej ze spółek prezentowali bieżące działania, problemy i wyzwania związane z BHP. Punktem wyjścia do dyskusji o kulturze organizacji i kulturze bezpieczeństwa Grupy Kapitałowej LOTOS było ich zakorzenienie w Kodeksie Etyki i podstawowych wartościach Grupy: szacunku, transparentności, współpracy i profesjonalizmie.

2016  2015 
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Łączna liczba wypadków (incydentów) przy pracy 1 6 2 11
Liczba wypadków (incydentów) śmiertelnych 0 0 0 0
Liczba wypadków ciężkich (incydentów) 0 0 0 0
Liczba wypadków lekkich (incydentów) 1 6 2 11
Całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach 13
Liczba wypadków w podziale na przyczyny (np. transport drogowy, lotniczy, działalność konstrukcyjna itp.) 2016  2015
Przyczyna: Liczba wypadków Liczba wypadków
Piesze poruszanie się 2 5
Obsługa maszyn i urządzeń 3 5
Kierowanie, jazda środkami transportu 1 3
Prace transportowe 1 0
[G4-LA6]

Nasze regularne działania na rzecz edukacji w obszarze BHP przynoszą rezultaty – w 2016 roku odnotowaliśmy mniej wypadków przy pracy, w związku z czym obniżeniu uległ również wskaźnik częstotliwości wypadków oraz absencja wywołana wypadkami przy pracy.

Wskaźnik częstotliwości wypadków (IR, liczony jako całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach/zatrudnienie x 1000)
2016  
Kobiety Mężczyźni Ogółem
2,3 6,40 5,10
2015  
Kobiety Mężczyźni Ogółem
4,71 11,87 9,62
Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy (LDR, liczony jako wskaźnik łącznej liczby dni straconych do liczby planowych godzin pracy pracowników w raportowanym okresie*200000)
2016  
Kobiety Mężczyźni Ogółem
25,63 15,84 19,06
2015  
Kobiety Mężczyźni Ogółem
31,48 64,61 53,78
Wskaźnik ciężkości wypadków (liczony jako liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku/liczba wypadków)
2016  
Kobiety Mężczyźni Ogółem
112 23,50 36,14
2015  
Kobiety Mężczyźni Ogółem
67 51,45 53,85
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz