Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Programy ekologiczne

Kierunek Bałtyk

Transport morski obsługuje obecnie aż 80% obrotów światowego handlu. Rosnący popyt na ten rodzaj transportu stanowi dla Polski szansę rozwoju. Bałtyk jest jednym z najbardziej obciążonych transportowo akwenów morskich na świecie. Jednak, aby w pełni wykorzystać ten potencjał, niezbędne jest stworzenie mapy potrzeb dotyczących rozbudowy połączeń oraz zaplecza portów, rozwoju infrastruktury terminali, budowy platform i centr logistycznych.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że decyzją Międzynarodowej Organizacji Morskiej Bałtyk otrzymał status szczególnie wrażliwego obszaru morskiego i został objęty specjalną ochroną ekologiczną. Stąd tak ważne jest, aby jego rozwój był zrównoważony.

Aby wspierać ten cel, współpracujemy z lokalnymi fundacjami i jednostkami administracji, w ramach przedsięwzięcia Kierunek Bałtyk. Projekt ten kumuluje nasze działania ekologiczne, które prowadziliśmy w 2016 r. w programach „LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie” i „Chronimy Naturę na Wyspie Sobieszewskiej”. Kierunek Bałtyk to projekt partnerski o charakterze badawczo-naukowym, ale jego celem jest też czynna ochrona środowiska i edukacja ekologiczna.
Strona www Kierunek Bałtyk

W 2015 r. Global Compact zainicjowało Program Bałtyk 2015-2020, którego celem jest wypracowanie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego. Grupa LOTOS jest Partnerem tego projektu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz