Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Podstawowe informacje o organizacji

[G4-3] [G4-4] [G4-6] [G4-7] [G4-8] [G4-13]

Grupa Kapitałowa LOTOS jest jednym z największych i najbardziej efektywnych koncernów naftowych w Europie Środkowo – Wschodniej oraz drugim co do wielkości producentem paliw w Polsce. Za sprawą naszej korzystnej lokalizacji mamy bezpośredni dostęp do Morza Bałtyckiego, co pozwala nam na wyższą elastyczność surowcową oraz obniżenie kosztów logistyki w transporcie morskim.

Grupa LOTOS, jako jedyna firma w Polsce, ma dostęp do węglowodorów w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Prace w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej prowadzimy także w obszarze Norweskiego Szelfu Kontynentalnego i na lądowych złożach ropy naftowej na terytorium Litwy. Grupa Kapitałowa LOTOS, jako pionowo zintegrowany koncern, działa w oparciu o 2 segmenty sprawozdawcze: wydobywczy (Upstream) oraz produkcji i handlu (Downstream).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. wchodziły Grupa LOTOS S.A. jako Podmiot Dominujący oraz 35 jednostek o profilu produkcyjnym, handlowym i usługowym, w tym: 

  • 13 spółek zależnych od Grupy LOTOS S.A.
  • 21 spółek pośrednio zależnych od Grupy LOTOS S.A.
  • oraz jedna fundacja.

Więcej informacji
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2016

Rozdział 7.1.3 Zmiany własnościowe w Grupie Kapitałowej LOTOS

Do kluczowych rynków sprzedaży produktów rafinacji ropy naftowej należą: Polska oraz rynki europejskie, w tym Niemcy, Holandia, Belgia, Szwecja, Wielka Brytania, Francja, Estonia, Dania i Czechy.

Większość gazu ziemnego towarzyszącego wydobyciu ze złóż bałtyckich sprzedajemy w ramach grupy kapitałowej. Gaz ziemny wydobywany w Norwegii jest sprzedawany do Wielkiej Brytanii i w Europie kontynentalnej, a kondensat w całości do Wielkiej Brytanii.

Jesteśmy obecni na 82 rynkach.

Grupa LOTOS jest spółką akcyjną, której głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa (53,2% akcji). Więcej informacji na temat struktury akcjonariatu Grupy LOTOS znaleźć można w Skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2016 (część C Skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej LOTOS) oraz Nocie 2 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2016. 

Zobacz także:

Nasz biznes
Czytaj więcej...
Nasza strategia
Czytaj więcej...
Dane finansowe
Czytaj więcej...
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2016 - w całości
Czytaj więcej...
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz