Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

2. Skład Grupy Kapitałowej oraz jego zmiany

Pobierz XLS(16 KB)

W skład Grupy Kapitałowej LOTOS wchodzą: Grupa LOTOS S.A. jako Jednostka Dominująca oraz podmioty o profilu produkcyjnym, usługowym i handlowym (spółki zależne oraz spółki pośrednio zależne od Grupy LOTOS S.A.) i fundacja.

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje na temat wymienionych wyżej podmiotów, a także dane na temat procentowego udziału Grupy w ich własności na dzień 31 grudnia 2016 roku, który nie uległ zmianie w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Nazwa podmiotu Siedziba Przedmiot działalności Procentowy udział Grupy we własności jednostki
Jednostka Dominująca   
Segment produkcji i handlu      
-  Grupa LOTOS S.A. Gdańsk Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (głównie paliw) oraz ich sprzedaż hurtowa Nie dotyczy
Jednostki bezpośrednio zależne konsolidowane metodą pełną     
Segment wydobywczy      
-  LOTOS Petrobaltic S.A. (spółka posiada swoją
   grupę kapitałową: GK LOTOS Petrobaltic S.A.)
Gdańsk Pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 99,99%
Segment produkcji i handlu      
-  LOTOS Paliwa Sp. z o.o. Gdańsk Sprzedaż hurtowa, detaliczna paliw, lekkiego oleju opałowego, zarządzanie siecią stacji paliw LOTOS 100,00%
-  LOTOS Oil Sp. z o.o. Gdańsk Produkcja i sprzedaż olejów smarowych i smarów oraz sprzedaż olejów bazowych 100,00%
-  LOTOS Asfalt Sp. z o.o. Gdańsk Produkcja i sprzedaż asfaltów 100,00%
-  LOTOS Kolej Sp. z o.o. Gdańsk Transport kolejowy 100,00%
-  LOTOS Serwis Sp. z o.o. Gdańsk Działalność w zakresie utrzymania ruchu mechanicznego, elektrycznego i automatyki, usługi remontowe 100,00%
-  LOTOS Lab Sp. z o.o. Gdańsk Wykonywanie analiz laboratoryjnych 100,00%
-  LOTOS Straż Sp. z o.o. Gdańsk Ochrona przeciwpożarowa 100,00%
-  LOTOS Ochrona Sp. z o.o. Gdańsk Ochrona mienia i osób 100,00%
-  LOTOS Terminale S.A. (spółka posiada swoją
   grupę kapitałową: GK LOTOS Terminale S.A.)
Czechowice-Dziedzice Magazynowanie i dystrybucja paliw 100,00%
-  LOTOS Infrastruktura S.A. (spółka posiada swoją
   grupę kapitałową: GK LOTOS Infrastruktura S.A.)
Jasło Magazynowanie i dystrybucja paliw. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 100,00%
-  LOTOS Gaz S.A. w likwidacji Kraków Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej 100,00%
Jednostki bezpośrednio zależne nie objęte konsolidacją (1)   
-  Infrastruktura Kolejowa Sp. z o.o. Gdańsk Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej 100,00%
-  Fundacja LOTOS Gdańsk Działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 100,00%
Jednostki pośrednio zależne konsolidowane metodą pełną   
Segment produkcji i handlu      
GK LOTOS Infrastruktura S.A.      
-  RCEkoenergia Sp. z o.o. Czechowice-Dziedzice Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, ciepła i gazu 100,00%
GK LOTOS Terminale S.A.      
-  LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. Czechowice-Dziedzice Produkcja estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) 100,00%
Segment wydobywczy      
GK LOTOS Petrobaltic S.A.      
-  LOTOS Exploration and Production Norge AS Norwegia, Stavanger Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym; świadczenie usług związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego 99,99%
-  Aphrodite Offshore Services N.V. Curaçao Świadczenie usług w obszarze transportu morskiego (spółka nie prowadzi działalności operacyjnej) 99,99%
-  B8 Sp. z o.o. Gdańsk Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie 99,99%
-  B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   BALTIC S.K.A.
Gdańsk Poszukiwanie i eksploatacja złóż ropy i gazu ziemnego 99,99%
-  Miliana Shipholding Company Ltd. (spółka posiada
   swoją grupę kapitałową: GK Miliana Shipholding
   Company Ltd.)
Cypr, Nikozja Świadczenie usług magazynowania i transportu ropy naftowej oraz innych usług w obszarze transportu morskiego 99,99%
     -  Technical Ship Management Sp. z o.o. (spółka
         posiada swoją grupę kapitałową: GK Technical
         Ship Management Sp. z o.o.)
Gdańsk Działalność usługowa wspomagająca transport morski, doradztwo w zakresie eksploatacji statków. 99,99%
          -  SPV Baltic Sp. z o.o. Gdańsk Świadczenie usług w obszarze transportu morskiego 99,99%
     -  Miliana Shipmanagement Ltd. Cypr, Nikozja Świadczenie usług w obszarze transportu morskiego 99,99%
     -  Miliana Shipping Group Ltd. (spółka posiada
        swoją grupę kapitałową: GK Miliana Shipping
        Group Ltd.)
Cypr, Nikozja Zarządzanie posiadanymi aktywami 99,99%
          -  Bazalt Navigation Co. Ltd. Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99%
          -  Granit Navigation Company Ltd. Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99%
          -  Kambr Navigation Company Ltd. Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99%
          -  St. Barbara Navigation Company Ltd. Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99%
          -  Petro Icarus Company Ltd. Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99%
          -  Petro Aphrodite Company Ltd. Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99%
-  AB LOTOS Geonafta (spółka posiada swoją grupę
   kapitałową: GK AB LOTOS Geonafta)
Litwa, Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej, świadczenie usług wiertniczych oraz kupno i sprzedaż ropy naftowej 99,99%
     -  UAB Genciu Nafta Litwa, Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 99,99%
     -  UAB Manifoldas Litwa, Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 99,99%
-  Energobaltic Sp. z o.o. Władysławowo Produkcja energii elektrycznej, energii cieplnej, LPG oraz kondensatu gazowego 99,99%

(1) Podmioty wyłączono z konsolidacji z uwagi na fakt, iż wielkości wykazywane w sprawozdaniach finansowych tych jednostek na dzień 31 grudnia 2016 roku są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w standardzie MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”.

Informacje na temat udziałów Grupy we wspólnych przedsięwzięciach wycenianych metodą praw własności znajdują się
nocie 14.


Dane finansowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz