Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Rok 2016: prace nad strategią Grupy Kapitałowej LOTOS

W 2016 r. Grupa LOTOS S.A. prowadziła intensywne prace analityczne koncentrujące się na wypracowaniu planu strategicznego na lata 2017-2022. W formułowaniu nowej strategii aktywnie brała udział Rada Nadzorcza – przeprowadzono 9 sesji panelowych z Zarządem w celu definicji celów strategicznych. 

Zaczęto od identyfikacji kierunków wzrostu i analizy obecnych aktywów Grupy. Dzięki temu ustalono, które z nich dają perspektywę/możliwość tworzenia wartości w następnych pięciu latach. 

Pracy nad strategią 2017-2022 przyświecały następujące założenia: 

  • trwały powrót do wypłat dywidendy, 
  • efektywny i stabilny rozwój komplementarnych segmentów naszej działalności, 
  • optymalizacja marży zintegrowanej,
  • bezpieczeństwo energetyczne Polski, podparte zróżnicowanymi źródłami surowców.

Strategia została również szeroko konsultowana w ramach całej Grupy Kapitałowej – odbyły się liczne spotkania z zarządami i pracownikami spółek. Finalny dokument powstał przy dużym zaangażowaniu zespołu Kontrolingu, który przygotował model finansowy, umożliwiający symulację różnych scenariuszy makroekonomicznych, wyznaczenie ścieżek strategicznych dla strategicznych KPI oraz szczegółową alokację celów dla poszczególnych segmentów działalności Grupy.

Więcej informacji
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2016

Rozdział 2.3 Stabilizacja i bezpieczny rozwój. Strategia Grupy LOTOS S.A. na lata 2017 – 2022

Rozdział 2.1. Rozliczenie realizacji strategii biznesowej w latach 2011-2015

Wydłużamy łańcuch wartości 

2016 r. był dla Grupy Kapitałowej LOTOS czasem wytężonej pracy nie tylko nad strategią, ale też nad rozwojem produktów i usług, które w dłuższej perspektywie zbudują przewagi konkurencyjne spółki. Doświadczenia i wiedza czerpana z rozwijania produktów wsparły bieżącą pracę nad strategią Grupy Kapitałowej LOTOS na kolejnych pięć lat. W efekcie, w 2016 r. w spółkach Grupy Kapitałowej wdrożono następujące, nowe projekty: 

  • Grupa Kapitałowa LOTOS poszerzyła pulę globalnych klientów. LOTOS-Air BP rozpoczął dostawy paliwa lotniczego dla Emirates Airline i Air China. 
  • Spółka LOTOS Paliwa wdrożyła na stacjach usługi i produkty pozapaliwowe oraz dedykowany im model sprzedaży. W efekcie, 2016 to rok z najlepszym wynikiem ze sprzedaży detalicznej paliw. Oczyszczony zysk EBITDA spółki LOTOS Paliwa wyniósł 156 mln zł. 
  • Spółka LOTOS Kolej otworzyła w Poznaniu szósty wydział przewozów, dzięki czemu rozwija przewozy na terenie Niemiec.
  • Spółka LOTOS Kolej rozpoczęła przewozy zbóż i pasz, do czego upoważnia ją certyfikat GMP+B4. Wykorzystuje do tego własne, nowe wagony.
     
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz