Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Ambitne cele. EBITDA x 2

Prezentacja Strategii Rozwoju na lata 2017-2022 (podwojenie EBITDA w latach 2019-2022)

Celem strategii Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2017-2022 jest stabilizacja wyników Grupy na trudnym rynku ropy oraz stabilny i zrównoważony rozwój w kluczowych obszarach działalności, czyli: 

 • wydobyciu i działaniach poszukiwawczych, 
 • produkowaniu paliw najwyższej jakości,
 • utrzymaniu zapasów obowiązkowych, budujących bezpieczeństwo energetyczne kraju, 
 • rozwijaniu technologicznego zaawansowania rafinerii i wdrażaniu innowacji. 

W okresie 2019-2022 zamierzamy podwoić wynik EBITDA LIFO, względem lat 2015-2017, z poziomu ok. 2 mld zł do ok. 4 mld zł. Na inwestycje do 2022 r. przeznaczymy 9,4 mld zł. 

Doprowadzi nas do tego szczegółowy plan działań, które w najbliższych dwóch latach (2017-2018) skoncentrują się na zagospodarowaniu złoża B8 i zakończeniu Projektu EFRA. Szczególną uwagę skierujemy też na wsparcie procesów wdrażania innowacji. 

Nasza Strategia. 5 celów

Cele strategiczne Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2017-2022 to:


Efektywnie wykorzystane aktywa w całym łańcuchu wartości.

Czyli: wykorzystanie koncesji wydobywczych, dalsza technologiczna optymalizacja rafinerii, nowe produkty i nowe paliwa alternatywne. 

 • 1.1. Nowa bezpieczniejsza koncepcja rozwoju zrównoważonego portfela wydobywczego. 
 • 1.2. Najwyższa konkurencyjność, dzięki innowacjom technologicznym i nowym produktom. 
 • 1.3. LOTOS Energy Hub w handlu detalicznym i dbałość o standardy jakości.

Procesy, które gwarantują stabilność.

Czyli: powtarzalne obniżanie kosztów działania i optymalizacja marży w całym łańcuchu wartości. 

 • 2.1. Niskie koszty zapewniające odporność na niekorzystne warunki zewnętrzne. 
 • 2.2. Doskonałość zarządzania marżą zintegrowaną i dywersyfikacja surowcowa.

Gotowość do wdrażania innowacji.

Wspierana przez: dedykowane fundusze, nowy model współpracy z ośrodkami naukowymi i realne korzystanie z potencjału naszych pracowników.

 • 3.1. Utworzenie funduszu służącego wdrażaniu projektów rozwojowych. 
 • 3.2. Wykorzystanie własnych specjalistów i infrastruktury do stworzenia nowego modelu badań rozwojowych we współpracy z ośrodkami naukowymi.

Aktywne zarządzanie szansami i ryzykami.

Czyli: większa elastyczność w reagowaniu na ryzyka i szybsze odkrywanie szans biznesowych.

 • 4.1. Silna kultura otwartej dyskusji i wczesnego reagowania na symptomy ryzyk. 
 • 4.2. Zarządzanie ryzykiem optymalizujące wartość dla interesariuszy.

Silny zespół, spójny CSR i bezpieczeństwo.

Czyli: większa odpowiedzialność za szerokie otoczenie. Budowanie energetycznego bezpieczeństwa kraju, dywersyfikacja dostaw surowców i paliw, BHP, cyberbezpieczeństwo i odpowiedzialność społeczna.

 • 5.1. Dbałość o talenty jako kluczowy element przewagi konkurencyjnej.
 • 5.2. Zintegrowana polityka społecznej odpowiedzialności.
 • 5.3. Wysoka kultura bezpieczeństwa.

Więcej informacji
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2016

Rozdział 1.3. Społeczna odpowiedzialność biznesu

Rozdział 2.4. Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz