Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Grupa Kapitałowa LOTOS - ceniony pracodawca

  • W 2016 r. ocenę okresową przeszło 88,32% wszystkich pracowników. 
  • Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika w 2016 r. to 23,5. W porównaniu do 2015 r. wzrosła ona o 2 godziny. 
  • 1250 pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS wzięło udział w szkoleniach Akademii LOTOS. 
  • W związku z wdrażaniem projektu EFRA w 2016 r. rekordowa była liczba godzin przeznaczonych na szkolenia pracowników w obszarze produkcji. Odbyły się cztery 12-dniowe szkolenia dla aparatowych zakończone egzaminem pisemnym i certyfikatem. W zajęciach uczestniczyło 97 osób.

Chcemy wzmacniać na rynku pozycję Grupy Kapitałowej LOTOS jako cenionego pracodawcy. Jest to jedno z ważnych założeń Strategii Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2017-2022, a dbałość o talenty traktowana jest jako sposób budowania przewagi konkurencyjnej. 

W tym celu, szczególną uwagę poświęcamy profesjonalizacji modelu oceny pracownika, który gwarantuje aktualną i spersonalizowaną informację zwrotną. W 2016 r. konsekwentnie realizowaliśmy i ulepszaliśmy wdrożony system oceny okresowej pracowników. 

W kolejnych 5 latach zadbamy też o ciągłą wymianę informacji w organizacji, tak, aby jak najlepiej wykorzystać wewnętrzną różnorodność zespołów. W 2016 r. służyły temu szkolenia na temat doceniania różnorodności w zespołach, czy międzyspółkowe inicjatywy i spotkania, podczas których pracownicy wymieniali się doświadczeniami np. na temat systemu bezpieczeństwa.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz