Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Nasze produkty

[G4-4]

Cykl życia produktu

Stale doskonalone portfolio i nowe produkty 

Grupy produktów, które uzyskujemy w wyniku przerobu ropy naftowej w rafinerii, to:

 • paliwa (benzyna bezołowiowa, olej napędowy i lekki olej opałowy),
 • ciężki olej opałowy,
 • asfalty,
 • paliwo lotnicze,
 • benzyna surowa,
 • gaz płynny propan-butan (LPG),
 • oleje bazowe.
Nowe produkty

W 2016 r. Grupa Kapitałowa LOTOS opracowała i wprowadziła nowe produkty. Należą do nich:

 • nowe oleje smarowe, m.in. olej Marinol 4050. Ich wprowadzenie poszerzyło ofertę skierowaną do klientów transportu wodnego. W 2015 r., po wprowadzeniu restrykcyjnych przepisów obniżających dozwoloną zawartość siarki w paliwach żeglugowych dla akwenu Morza Bałtyckiego z 1 proc. do 0,1 proc., konieczne było stworzenie olejów smarowych o obniżonym TBN. Naszą odpowiedzią jest właśnie olej Marinol 4050.
 • innowacyjna nawierzchnia drogowa. Powstaje ona w ramach Projektu EFRA. Jest zaprojektowana i zbudowana tak, by wydłużyć okres eksploatacji do 50 lat bez konieczności przeprowadzania napraw konstrukcji. Wymaga jedynie okresowych remontów wierzchniej warstwy. W związku z tym, dzięki zmniejszeniu liczby napraw głębokich warstw drogi, jest to nawierzchnia o niskim koszcie utrzymania, a ewentualne prace naprawcze trwają krótko. Zmniejszenie liczby robót ma pozytywny wpływ na środowisko.
[G4-PR1]

Jak zapewniamy bezpieczeństwo korzystania z produktów?

Wszystkie istotne kategorie produktów i usług Grupy Kapitałowej LOTOS podlegają ocenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo. Przede wszystkim dotyczy ona: 

 • olejów smarowych i smarów (proces oceny zgodnie z dyrektywami UE REACH na temat zagrożeń chemikaliów, i rozporządzeniem CLP na temat znakowania produktów),
 • asfaltów i produktów asfaltowych,
 • paliwa żeglugowego. 

Grupa Kapitałowa LOTOS dostarcza informacje o niebezpiecznych właściwościach naszych produktów oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania w postaci Kart Charakterystyki .

Każdy projekt Grupy Kapitałowej LOTOS, który zakłada wprowadzenie do obrotu nowego produktu, uwzględnia analizę potencjalnych zagrożeń dla środowiska i klienta, związanych z jego stosowaniem.

Bezpieczne asfalty

Choć asfalty naftowe nie są zaliczane do substancji niebezpiecznych, w naszych materiałach, takich jak: Informacja o składnikach mieszaniny i Karty Charakterystyki, prezentujemy najnowsze rekomendacje na temat bezpiecznego postępowania z produktem. 

Emulsje asfaltowe z portfolio produktów Grupy Kapitałowej LOTOS są mieszaniną asfaltów i rozpuszczalników organicznych. Stanowią one zagrożenie dla środowiska naturalnego w przypadku ich nieprawidłowego użycia. W Karcie Charakterystyki opisujemy sposób prawidłowego postępowania z nimi.

W szczególności każdy projekt, który dotyczy wprowadzenie do obrotu nowego produktu, uwzględnia analizę potencjalnych zagrożeń dla środowiska i użytkownika, związaną ze stosowaniem nowego produktu.

Paliwa pod stałą kontrolą

Ocenę wpływu paliw na zdrowie i bezpieczeństwo prowadzimy już na etapie ich wytwarzania. Dla każdego gatunku paliwa opracowaliśmy Kartę Charakterystyki niebezpiecznej substancji w jego składzie. Karty udostępniane są klientom bezpośrednio w przypadku odbiorców hurtowych lub na stacjach LOTOS w przypadku klientów indywidualnych. Na stacjach są też Karty Charakterystyk produktów pozapaliwowych.

W obszarze sprzedaży paliw na stacjach własnych spółka LOTOS Paliwa ustala i udoskonala standardy oraz prowadzi nadzór nad ich realizacją przez ajentów. Kontroli w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa poddawane są tam m.in:

 • dostawy paliw,
 • nadzór nad infrastrukturą paliwową stacji,
 • postępowanie w przypadku wypadków i awarii,
 • zasady bezpieczeństwa w zakresie obsługi klienta i sprzedaży paliw,
 • zarządzanie środowiskowe, zgodne z normą PN-EN ISO 14001: 2005,
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy zgodne z normą PN-N-18001.

Pracownicy LOTOS Paliwa prowadzą systematyczne kontrole transportu paliw, zgodnie z opracowanymi procedurami. Monitorujemy między innymi:

 • załadunek na bazach,
 • bezpieczny przejazd cysterny na kontrolowanej trasie, w tym poprawność oznakowania ładunku, wymaganego międzynarodowymi przepisami ADR,
 • bezpieczeństwo miejsc rozładunku,
 • rozładunek, zgodnie z ustaloną procedurą postępowania oraz wskaźnik jej realizacji,
 • postępowanie w przypadku rozlania, awarii.

Zespół Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia analizuje możliwości oddziaływania substancji chemicznych zawartych w paliwach silnikowych na pracowników stacji LOTOS Paliwa, a następnie opisuje je w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. W przypadku pracowników podwykonawców Zespół Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sprawdza, czy pracownicy stacji zostali zapoznani z Kartami Charakterystyk paliw sprzedawanych na stacjach LOTOS.

Złoty medal dla oleju Transmil

Olej Transmil Extra XSP został uznany za najlepszy produkt w kategorii „Nowe Maszyny i Technologie” i otrzymał w 2016 r. złoty medal na XI Międzynarodowych Targach Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania, Napędów i Mechatroniki. Został zaprojektowany do stosowania w nowoczesnych przekładniach przemysłowych, które pracują w ponadprzeciętnych warunkach eksploatacyjnych. W takich warunkach tradycyjne przekładniowe oleje mineralne nie zdają egzaminu, a produkty w pełni syntetyczne są za drogie lub zbyt agresywne, np. dla uszczelnień lub powłok lakierniczych. Olej Transmil Extra XSP zabezpiecza smarowane węzły tarcia przed przedwczesnym zużyciem.
 

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz