Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Pobierz XLS(16 KB)

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2016

sporządzone metodą pośrednią

w tysiącach złotych Nota 2016 2015
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej      
Zysk/(Strata) netto   1.015.217 (263.300)
Korekty:   1.708.766 1.810.253
     Podatek dochodowy 10.1 564.195 68.026
     Udziały w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć
     wycenianych metodą praw własności
14 (2.894) 31.066
     Amortyzacja 9.1 1.067.894 714.568
     (Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych 37.599 348.234
     Odsetki i dywidendy 174.988 177.702
     (Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej 12.737 69.902
     Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych
     i pozostałych aktywów niematerialnych
9.4 156.459 85.817
     Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych 9.5; 9.6 33.511 (78.809)
     (Zwiększenie) stanu należności z tytułu dostaw i usług (671.945) (144.399)
     (Zwiększenie)/ Zmniejszenie stanu pozostałych aktywów (126.840) 54.473
     (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów (126.488) 719.073
     Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań
     z tytułu  dostaw i usług
457.690 (460.329)
     Zwiększenie stanu pozostałych zobowiązań i rezerw 130.134 187.754
     Zwiększenie stanu świadczeń pracowniczych 1.726 37.175
Podatek dochodowy zapłacony (70.103) (58.884)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   2.653.880 1.488.069
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej      
Dywidendy otrzymane - wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą
praw własności
- 837
Dywidendy otrzymane od jednostek pozostałych 1.972 907
Odsetki otrzymane 11.441 16.053
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych 28.449 23.615
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa - 2.600
Zakup rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych (1.243.660) (758.582)
Wniesienie wkładów pieniężnych - wspólne przedsięwzięcia wyceniane
metodą praw własności
14 (24.365) (3.898)
Środki pieniężne przeznaczone na realizację Projektu EFRA 433.357 (433.357)
Depozyt zabezpieczający (26.394) (4.293)
Środki przeznaczone na koszty przyszłej likwidacji kopalń ropy naftowej
i gazu ziemnego
(187.162) (414)
Kaucja na zabezpieczenie realizacji kontraktu na usługi inżynieryjne,
zakupowe i zarządcze związane z morskim centrum wydobywczym na złożu B-8
16 10.620 (10.488)
Wydatek z tytułu premii opcyjnej - (4.907)
Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych (7.435) 10.554
Inne wydatki inwestycyjne - (602)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (1.003.177) (1.161.975)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej      
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów 23.1 379.313 798.209
Wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek 23.2 1.155 -
Wpływ z tytułu emisji akcji serii D Grupy LOTOS S.A. - 981.268
Przepływy środków pieniężnych wynikające ze zmian w udziale
w jednostkach zależnych nie skutkujące utratą kontroli
- (31)
Wydatki z tytułu spłaty kredytów 23.1 (1.499.446) (1.161.456)
Wydatki z tytułu spłaty pożyczek 23.2 (11.611) (10.781)
Wykup obligacji 23.3 (19.209) (19.350)
Wydatki z tytułu prowizji przygotowawczych od kredytów - (57.202)
Zapłacone odsetki (203.725) (172.969)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (31.218) (19.957)
Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych 183.286 (222.192)
Inne wydatki finansowe - (820)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej   (1.201.455) 114.719
Przepływy pieniężne netto razem   449.248 440.813
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 3.440 3.944
Zmiana stanu środków pieniężnych netto   452.688 444.757
Środki pieniężne na początek okresu 278.070 (166.687)
Środki pieniężne na koniec okresu 18 730.758 278.070

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz