Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

18. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Pobierz XLS(11 KB)

31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 744.616 859.699
Kredyty w rachunku bieżącym (13.858) (581.629)
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 730.758 278.070

Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od krótkoterminowych stóp procentowych na rynku międzybankowym. Lokaty krótkoterminowe są zakładane na różne okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Grupa dysponowała niewykorzystanymi przyznanymi środkami kredytowymi w wysokości 1.100.959 tys. zł (31 grudnia 2015: 505.299 tys. zł) związanymi z kredytami obrotowymi w odniesieniu do których wszystkie warunki zawieszające zostały spełnione.

Wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych, na których ustanowiono zabezpieczenie zobowiązań Grupy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 45.435 tys. zł (31 grudnia 2015: 3.399 tys. zł).


Dane finansowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz