Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

14. Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności

Pobierz XLS(25 KB)

Grupa posiada udziały we wspólnych przedsięwzięciach wycenianych metodą praw własności, do których należą:

  • Umowa joint venture Grupy LOTOS S.A. z BP Europe SE na prowadzenie działalności w zakresie dostaw paliwa lotniczego przez spółkę LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o.
  • Umowa współpracy spółek LOTOS Petrobaltic S.A. oraz CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. w zakresie zagospodarowania i eksploatacji złóż gazokondensatowych B-4 i B-6 na Morzu Bałtyckim realizowana poprzez spółki celowe Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. oraz Baltic Gas Sp. z o.o. (Komplementariusz).
  • Wspólne przedsięwzięcie w zakresie działalności poszukiwawczo-wydobywczej ropy naftowej na terytorium Litwy realizowane w formie spółki UAB Minijos Nafta.

   Siedziba  Przedmiot działalności  Procentowy udział Grupy
we własności jednostek 
Wartość bilansowa udziałów
(w tysiącach złotych) 
31 grudnia 2016 31 grudnia 2015 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Segment produkcji i handlu      
LOTOS - Air BP
Polska Sp. z o.o.
Gdańsk Handel paliwem lotniczym oraz usługi logistyczne 50,00% 50,00% 19.527 16.274
Segment wydobywczy            
Baltic Gas Sp. z o.o. Gdańsk Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego (działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego) 49,99% 49,99% 24 11
Baltic Gas spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
i wspólnicy sp.k. (1)
Gdańsk Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego 44,90% 43,96% 78.536 54.460
UAB Minijos Nafta (2) Litwa, Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 49,99% 49,99% - -
Razem         98.087 70.745


(1) Udział we własności jednostki ustalono na podstawie wartości wkładów wniesionych przez poszczególnych wspólników do sumy wszystkich wkładów na dzień 31 grudnia 2016 roku: 

  • Baltic Gas Sp. z o.o. (Komplementariusz) 0,001% (31 grudnia 2015: 0,001%),
  • LOTOS Petrobaltic S.A. (Komandytariusz) 44,908% (31 grudnia 2015: 43,968%),
  • CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. („CalEnergy”) (Komandytariusz) 55,091% (31 grudnia 2015: 56,031%).

Procentowy udział Grupy we własności jednostki Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp. k. pośrednio współkontrolowanej wynosi 44,90 % (31 grudnia 2015: 43,96 %).

W 2016 roku spółki: CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. i LOTOS Petrobaltic S.A. wniosły umówione wcześniej wkłady pieniężne do jednostki Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp. k., odpowiednio w kwotach: 27.163 tys. zł i 24.515 tys. zł, co wpłynęło na zmianę procentowego udziału Grupy we własności tej jednostki. Ponadto w bieżącym okresie sprawozdawczym wspólnicy Ci objęli nowo utworzone udziały w podwyższonym o kwotę 81 tys. zł kapitale jednostki Baltic Gas Sp. z o.o. Wydatki z tytułu wniesionych wkładów pieniężnych przez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A. do ww. spółek w kwocie 24.365 tys. zł Grupa wykazała w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w pozycji Wniesienie wkładów pieniężnych – wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności.
 

   Udział Grupy w wynikach netto jednostek 
2016 2015
Segment produkcji i handlu    
LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o. 3.358 1.755
Segment wydobywczy    
Baltic Gas Sp. z o.o. (25) (21)
Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. (1) (439) (644)
UAB Minijos Nafta (2) - (32 156) (2)
Razem 2.894 (31.066)


(1) W umowie spółki określono uczestniczenie wspólników w zyskach i stratach spółki Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k. w następujący sposób:

  • Baltic Gas Sp. z o.o. posiada 0,001% udziału w zyskach i 100% w stratach, 
  • LOTOS Petrobaltic S.A. posiada 50,9995% udziału w zyskach
  • CalEnergy posiada  48,9995% udziału w zyskach.

W związku z powyższym, w rozumieniu regulacji MSSF spółka Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k jest podmiotem współkontrolowanym (wspólne przedsięwzięcie wyceniane metodą praw własności zgodnie z MSSF 11) przez Grupę.
(2) W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości Grupa dokonała w roku 2015 odpisu aktualizującego udziały spółki UAB Minijos Nafta. W 2015 roku odpis aktualizujący wynosił 28.457 tys. zł i skorygował wartość inwestycji do zera. W skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów dokonany odpis z tytułu utraty wartości udziałów został ujęty w pozycji Udział w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności.

14.1 Skrócone informacje dotyczące wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności

Sprawozdanie z całkowitych dochodów  LOTOS - Air BP
Polska Sp. z o.o.
Baltic Gas
Sp. z o.o.
Baltic Gas Sp. z o.o.
i wspólnicy sp.k.
UAB Minijos Nafta
2016
Przychody ze sprzedaży 240.322 - - 28.757
Koszt własny sprzedaży (206.815) - (626) (25.208)
Zysk/(Strata) na sprzedaży 33.507 - (626) 3.549
Koszty sprzedaży (20.507) - - (888)
Koszty ogólnego zarządu (4.262) (49) (260) (4.843)
Pozostałe przychody i koszty (netto) 18 - (2) 91
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) 8.756 (49) (888) (2.091)
Przychody i koszty finansowe (netto) (434) - 9 (250)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 8.322 (49) (879) (2.341)
Podatek dochodowy (1.608) - - 4
Zysk/(Strata) netto 6.714 (49) (879) (2.337)
Inne całkowite dochody/(straty) netto 17 - - -
Całkowite dochody/(straty) ogółem 6.731 (49) (879) (2.337)
     Amortyzacja (902) - (626) (6.876)
Sprawozdanie z całkowitych dochodów  LOTOS - Air BP
Polska Sp. z o.o.
Baltic Gas
Sp. z o.o.
Baltic Gas Sp. z o.o.
i wspólnicy sp.k.
UAB Minijos Nafta
2015
Przychody ze sprzedaży 221.388 - - 31.658
Koszt własny sprzedaży (197.125) - (626) (33.124)
Zysk/(Strata) na sprzedaży 24.263 - (626) (1.466)
Koszty sprzedaży (15.175) - - (824)
Koszty ogólnego zarządu (4.476) (42) (730) (5.144)
Pozostałe przychody i koszty (netto) (159) - - 45
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) 4.453 (42) (1.356) (7.389)
Przychody i koszty finansowe (netto) (101) - 68 (164)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 4.352 (42) (1.288) (7.553)
Podatek dochodowy (842) - - 2
Zysk/(Strata) netto 3.510 (42) (1.288) (7.551)
Inne całkowite dochody/(straty) netto 32 - - -
Całkowite dochody/(straty) ogółem 3.542 (42) (1.288) (7.551)
     Amortyzacja (820) - (626) (9.882)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej   Nota LOTOS - Air BP
Polska Sp. z o.o.
Baltic Gas
Sp. z o.o.
Baltic Gas Sp. z o.o.
i wspólnicy sp.k.
UAB Minijos Nafta
31 grudnia 2016   
Aktywa trwałe 12.599 1 173.293 60.451
Aktywa obrotowe,
w tym:
41.440 53 10.243 18.034
   Środki pieniężne
   i ich ekwiwalenty
16.161 17 8.692 10.073
Aktywa razem   54.039 54 183.536 78.485
Zobowiązania długoterminowe 5.457 - - 16.552
Zobowiązania krótkoterminowe 22.635 6 8.554 4.113
Zobowiązania razem   28.092 6 8.554 20.665
Aktywa netto   25.947 48 174.982 57.820
50,00% 49,99% * 49,99%
Udział w aktywach netto 12.974 24 78.536 28.904
Odpis aktualizujący
z tytułu utraty wartości udziałów
- - - -
Wycena do wartości godziwej 6.736 (1) - - (28.904)
Eliminacja transakcji wewnątrzgrupowych (183) - - -
Udział we wspólnych przedsięwzięciach 14 19.527 24 78.536 -
Sprawozdanie z sytuacji finansowej   Nota LOTOS - Air BP
Polska Sp. z o.o.
Baltic Gas
Sp. z o.o.
Baltic Gas Sp. z o.o.
i wspólnicy sp.k.
UAB Minijos Nafta
31 grudnia 2015   
Aktywa trwałe 10.698 1 125.589 66.077
Aktywa obrotowe,
w tym:
29.232 31 8.700 15.025
   Środki pieniężn
   i ich ekwiwalenty
12.790 5 6.359 6.946
Aktywa razem   39.930 32 134.289 81.102
Zobowiązania długoterminowe 4.228 - - 18.274
Zobowiązania krótkoterminowe 16.487 11 9.918 4.860
Zobowiązania razem   20.715 11 9.918 23.134
Aktywa netto   19.215 21 124.371 57.968
50,00% 49,99% * 49,99%
Udział w aktywach netto 9.608 11 54.460 28.978
Odpis aktualizujący
z tytułu utraty wartości udziałów
- - - 28.978
Wycena do wartości godziwej 6.736 (1) - - -
Eliminacja transakcji wewnątrzgrupowych (70) - - -
Udział we wspólnych przedsięwzięciach 14 16.274 11 54.460 -

* W rozumieniu regulacji MSSF spółka Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k jest podmiotem współkontrolowanym przez Grupę (wspólne przedsięwzięcie wyceniane metodą praw własności zgodnie z MSSF 11, patrz nota 14, powyżej).

(1) Kwota zysku z wyceny zachowanej inwestycji w poprzednio kontrolowanej przez Grupę jednostce do jej wartości godziwej na dzień utraty kontroli w wysokości 6.736 tys. zł.

Informacje o transakcjach ze wspólnymi przedsięwzięciami, w których Grupa posiada udziały przedstawiono w nocie 31.1.


Dane finansowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz