Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

16. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe aktywa

Pobierz XLS(30 KB)

Nota 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Długoterminowe aktywa finansowe:   306.897 145.991
     Należności z tytułu kaucji 17.042 20.458
     Należności z tytułu leasingu finansowego 16.2 14.571 11.018
     Fundusz likwidacji zakładu górniczego (1) 33.195 31.794
     Środki pieniężne przeznaczone na prace związane z usunięciem platformy
     MOPU ze złoża YME
- 69.453
     Depozyt zabezpieczający ICE Futures 19.564 3.176
     Depozyty zabezpieczające związane z działalnością koncesjonowaną 20.663 -
     Środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie zobowiązań umownych
     dotyczących przyszłej likwidacji aktywów
192.017 -
     Udziały 9.752 9.752
Pozostałe należności 93 340
Krótkoterminowe aktywa finansowe:   2.569.646 2.223.366
     Należności z tytułu dostaw i usług 2.251.727 1.550.900
          - w tym od jednostek powiązanych 31.1 16.149 12.219
     Należności z tytułu kaucji 14.643 7.761
     Lokaty 189.196 85.519
     Środki pieniężne przeznaczone na realizację Projektu EFRA - 438.329
     Środki pieniężne przeznaczone na prace związane z usunięciem platformy
     MOPU ze złoża YME (2)
75.284 39.087
     Kaucja na zabezpieczenie realizacji kontraktu na usługi inżynieryjne,
     zakupowe i zarządcze związane z morskim centrum wydobywczym
     na złożu B-8
- 10.620
     Rozliczenia z tytułu wspólnych działań (złoża norweskie) (3) 1.415 15.431
     Depozyty zabezpieczające związane z korzystaniem z systemu dystrybucji
     i przesyłu paliwa gazowego
14.386 13.952
     Należności z tytułu rozliczenia swap towarowego - 49.208
     Należności z kart płatniczych (stacje paliw) 9.063 4.426
     Pozostałe należności 13.932 8.133
Aktywa finansowe   2.876.543 2.369.357
Długoterminowe aktywa niefinansowe   5.216 55.017
     Koszty związane z uruchomieniem finansowania Projektu EFRA - 48.568
     Pozostałe 5.216 6.449
Krótkoterminowe aktywa niefinansowe:   259.317 183.870
     Należności z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) 110.247 95.753
     Ubezpieczenia majątkowe i inne 25.615 28.294
     Akcyza od przesunięć międzymagazynowych 34.734 31.015
     Rozliczenia z tytułu wspólnych działań (złoża norweskie) (3) 68.019 -
     Zaliczki na dostawy i usługi 8.498 13.607
     Przedpłaty na usługi informatyczne 5.404 7.141
     Pozostałe 6.800 8.060
Aktywa niefinansowe   264.533 238.887
Razem   3.141.076 2.608.244
w tym:
     część długoterminowa 312.113 201.008
     część krótkoterminowa: 2.828.963 2.407.236
          - z tytułu dostaw i usług 2.251.727 1.550.900
          - pozostałe 577.236 856.336

(1) Środki pieniężne gromadzone na koncie bankowym Funduszu likwidacji zakładu górniczego (tworzonego zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo Geologiczne i Górnicze oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku) w celu pokrycia przyszłych kosztów likwidacji kopalń ropy naftowej, patrz nota 30.1.
(2) Środki pieniężne ulokowane na wyodrębnionym rachunku escrow w wyniku zawarcia porozumienia między stronami zaangażowanymi w realizację projektu YME w Norwegii (porozumienie szerzej opisano w nocie 30.1).
(3) Należności spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS (GK LOTOS Petrobaltic S.A., segment wydobywczy) z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy operatorem a uczestnikami konsorcjum na poszczególnych złożach norweskich.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 roku na pozycję Lokaty składały się lokaty Jednostki Dominującej przeznaczone na planowany w 2017 roku remont postojowy rafinerii, lokaty na zabezpieczenie spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na finansowanie Programu 10+ oraz na refinansowanie i finansowanie zapasów.

Okres spłaty należności z tytułu dostaw i usług związany z normalnym tokiem sprzedaży wynosi 7 - 35 dni.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku na należnościach ustanowiono cesję z tytułu zabezpieczenia zobowiązań Grupy w wysokości 23.250 tys. zł (31 grudnia 2015: 20.845 tys. zł).

Charakterystyka instrumentów finansowych została zaprezentowana w nocie 7.22. Cele oraz zasady zarządzania ryzykiem finansowym opisano w nocie 28.

Analiza wrażliwości aktywów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut została przedstawiona w nocie 28.3.1.

Analiza wrażliwości aktywów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych została przedstawiona w nocie 28.4.1.

Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe aktywów finansowych została przedstawiona w nocie 28.6.

16.1  Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności

2016 2015
Stan na początek okresu 171.640 177.694
Utworzenie 4.036 8.599
Wykorzystanie (7.912) (3.766)
Rozwiązanie (2.494) (10.920)
Pozostałe 43 33
Stan na koniec okresu 165.313 171.640

Utworzenie i rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności prezentowane jest w pozostałej działalności operacyjnej w zakresie należności głównych oraz w działalności finansowej w zakresie odsetek za nieterminową płatność. W sprawozdaniu z całkowitych dochodów odpisy z tytułu utraty wartości należności i ich odwrócenie prezentowane są przez Grupę jednostronnie (netto) w pozycjach: Pozostałe przychody/koszty (zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości Grupa dokonuje kompensaty odpowiadających sobie tytułów pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych stosując regulacje MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” pkt. 34 i pkt. 35).

Na pozycję Utworzenie składa się kwota 3.489 tys. zł dotycząca należności głównych (w 2015 roku: 8.094 tys. zł) oraz kwota 547 tys. zł dotycząca odsetek (w 2015 roku: 505 tys. zł).

Na pozycję Rozwiązanie składa się kwota 1.935 tys. zł dotycząca należności głównych (w roku 2015: 10.021 tys. zł) oraz kwota 559 tys. zł dotycząca odsetek (w 2015 roku: 899 tys. zł).

W roku 2016 utworzenie i rozwiązanie odpisu z tytułu utraty wartości należności głównych Grupa ujęła w pozostałych kosztach w kwocie 1.554 tys. zł na którą składały się kwoty: 3.489 tys. zł z tytułu utworzenia odpisu oraz 1.935 tys. zł z tytułu odwrócenia odpisu (patrz nota 9.4).

W roku 2015 utworzenie i rozwiązanie odpisu z tytułu utraty wartości należności głównych Grupa ujęła w pozostałych przychodach w kwocie 1.927 tys. zł, na którą składały się kwoty: 8.094 tys. zł z tytułu utworzenia odpisu oraz 10.021 tys. zł z tytułu odwrócenia odpisu (patrz nota 9.3).

Analiza wiekowania należności przeterminowanych
nieobjętych odpisem aktualizującym:
31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Do 1 miesiąca 75.664 26.123
Od 1 do 3 miesięcy 1.249 707
Od 3 do 6 miesięcy 39 359
Od 6 miesięcy do 1 roku 37 1.262
Powyżej 1 roku 4.048 358
Razem 81.037 28.809

Należności przeterminowane nie zostały objęte odpisem aktualizującym ponieważ podlegają one zabezpieczeniu przed ryzykiem kredytowym w postaci hipoteki, zastawu, ubezpieczenia, gwarancji bankowej lub poręczenia.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku i 31 grudnia 2015 roku udział należności z tytułu dostaw i usług pięciu największych odbiorców Grupy na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 32% salda tych należności ogółem (indywidualnie od 2% do 11%). W ocenie Grupy, w odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług, z wyjątkiem należności od ww. odbiorców, nie występuje istotna koncentracja ryzyka kredytowego. Maksymalna ekspozycja Grupy na ryzyko kredytowe na dzień kończący okres sprawozdawczy jest najlepiej reprezentowana przez wartość księgową tych instrumentów.

16.2 Należności z tytułu leasingu finansowego

Grupa opracowała i wdrożyła System Partnerstwa Handlowego "Rodzina LOTOS", który określa sposób prowadzenia stacji paliw. Grupa zawarła umowy partnerstwa handlowego z podmiotami, nazywanymi Partnerami, prowadzącymi stacje paliw na własne ryzyko i rachunek. Należności z tytułu umów partnerskich dotyczą nakładów poniesionych na wizualizację na stacjach paliw, które zostały oddane do użytkowania na podstawie umów zawieranych na okres 5–10 lat.

   Minimalne opłaty leasingowe Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych
31 grudnia 2016 31 grudnia 2015 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Nie dłużej niż jeden rok 7.166 5.608 7.108 5.568
Od 1 roku do 5 lat 14.671 10.940 14.551 10.862
Powyżej 5 lat 20 157 20 156
Razem 21.857 16.705 21.679 16.586
Minus niezrealizowane przychody finansowe (178) (120) - -
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych 21.679 16.585 21.679 16.586
w tym:
     część długoterminowa 14.571 11.018
     część krótkoterminowa 7.108 5.568

Dane finansowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz