Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej LOTOS w liczbach

[G4-9] [G4-10] [G4-11] [G4-LA1] [G4-LA4] [G4-EC5]

Grupa Kapitałowa LOTOS posiada układ zbiorowy regulujący stosunki pracy między pracodawcą a pracownikami. W 2016 r. objętych nim było 4670 pracowników, co stanowi 96% spośród 4888 wszystkich pracowników.

[G4-10]
Pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS w 2016 roku
Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na etaty) w podziale na płeć:  Liczba pracowników 
2015 2016
kobiety 1116 1116
mężczyźni 3707 3740
Suma 4823 4856
Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć:  Liczba pracowników 
2015 2016
kobiety 1120 1119
mężczyźni 3730 3769
Suma 4850 4888
Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wymiar etatu:   Liczba pracowników  Łącznie   Liczba pracowników  Łącznie  
2015  2016 
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
pełny etat 1107 3691 4798 1108 3720 4828
niepełny etat 13 39 52 11 49 60
Suma 1120 3730   1119 3769
Liczba pracowników i współpracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na czas zatrudnienia:   Liczba pracowników  Łącznie   Liczba pracowników  Łącznie  
2015  2016 
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
zatrudnionych na czas określony 205 574 779 229 606 835
zatrudnionych na czas nieokreślony 915 3156 4071 890 3163 4053
Suma 1120 3730   1119 3769
Liczba pracowników i współpracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na:   Liczba pracowników  Łącznie  
2016 
Kobiety Mężczyźni
zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia 28 41 69
zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło 1 1 2
zatrudnionych na podstawie umowy stażowej 0 0 0
samozatrudnionych 0 0 0
pracowników pod nadzorem i/lub pracowników sezonowych 1 2 3
Suma 30 44
[G4-LA1]
Przyjęcia i odejścia w 2016 – wskaźnik rotacji i fluktuacji
Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć:  Liczba pracowników Liczba nowozatrudnionych pracowników Udział nowozatrudnionych pracowników w łącznej liczbie pracowników w podziale na płeć Udział nowozatrudnionych pracowników w podziale na płeć w łącznej liczbie nowozatrudnionych pracowników
2016 2016 2016 2016
Kobiety 1119 107 9,56% 24,94%
Mężczyźni 3769 322 8,54% 75,06%
Suma 4888 429 8,78%
Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na grupy wiekowe:  Liczba pracowników Liczba nowozatrudnionych pracowników w danej grupie Udział nowozatrudnionych pracowników w łącznej liczbie pracowników w podziale na grupę wiekową Udział nowozatrudnionych pracowników w podziale na grupę wiekową w łącznej liczbie nowozatrudnionych pracowników
2016 2016 2016 2016
<30 584 162 27,74% 37,76%
30-50 3054 217 7,11% 50,58%
>50 1250 50 4,00% 11,66%
Łączna liczba odejść (w przeliczeniu na osoby) w podziale na grupy wiekowe:  Liczba pracowników Liczba odejść pracowników w danej grupie wiekowej Udział odejść pracowników w łącznej liczbie pracowników w podziale na grupę wiekową Udział odejść pracowników w podziale na grupę wiekową w łącznej liczbie odejść pracowników
2016 2016 2016 2016
<30 584 39 6,68% 11,05%
30-50 3054 165 5,40% 46,74%
>50 1250 149 11,92% 42,21%
Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na:  Liczba pracowników Liczba odejść pracowników Udział odejść pracowników w łącznej liczbie pracowników w podziale
na płeć
Udział odejść pracowników w podziale na płeć w łącznej liczbie odejść pracowników
2016 2016 2016 2016
Kobiety 1119 97 8,67% 27,48%
Mężczyźni 3769 256 6,79% 72,52%
Suma 4888 353 7,22%
[G4-EC5]
Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla Grupy Kapitałowej LOTOS według płci w stosunku do płacy minimalnej na polskim rynku w 2016 r.
Płaca minimalna w Polsce (wartość brutto) 2016 r.  średnie wynagrodzenie pracownika najniższego szczebla stosunek wynagrodzenia na niższym szczeblu do płacy minimalnej średnie wynagrodzenie pracownika najniższego szczebla stosunek wynagrodzenia na niższym szczeblu do płacy minimalnej
KOBIETY KOBIETY MĘŻCZYŹNI MĘŻCZYŹNI
2 000 zł 2 000,00 zł 1 2 000,00 zł 1

Więcej informacji
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2016

Rozdział 7.2 Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej LOTOS

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz