Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

11. Zysk/(Strata) netto przypadający/(a) na jedną akcję

Pobierz XLS(11 KB)

2016 2015
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) akcjonariuszom Jednostki Dominującej w tys. zł (A) 1.015.247 (263.263)
Średnia ważona liczba akcji w tys. sztuk (B) 184.873 184.873
Zysk/(Strata) netto na jedną akcję (w zł) (A/B) 5,49 (1,42)

Zysk/(Strata) przypadający/(a) na jedną akcję dla każdego okresu sprawozdawczego jest obliczony/(a) poprzez podzielenie zysku/(straty) netto za dany okres sprawozdawczy przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.

Rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję jest równy/(a) zyskowi/(stracie) podstawowemu/(ej), ponieważ nie występują instrumenty rozwadniające zysk/(stratę) netto na jedną akcję.


Dane finansowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz