Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

17. Zapasy

Pobierz XLS(18 KB)

31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Wyroby gotowe 833.602 863.428
Półprodukty i produkty w toku 431.699 319.533
Towary 149.236 116.801
Materiały 1.919.054 1.936.054
Razem 3.333.591 3.235.816
w tym zapasy wycenione według:
     kosztu wytworzenia lub ceny nabycia 3.309.542 493.696
     ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania 24.049 2.742.120

Zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących tę wartość do poziomu ceny sprzedaży netto możliwej do realizacji pomniejszonej o koszty sprzedaży, jeśli cena ta jest niższa.

W 1 półroczu 2016 roku Grupa dokonała odwrócenia odpisów aktualizujących wartość zapasów ropy naftowej i produktów rafineryjnych w kwocie 262.680 tys. zł utworzonych w 2015 roku w związku ze zmianą notowań cen ropy naftowej i produktów rafineryjnych. Utworzone w 2015 roku odpisy doprowadzały wartość zapasów na dzień 31 grudnia 2015 roku do poziomu ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania. Na dzień 31 grudnia 2016 roku zapasy ropy naftowej i produktów rafineryjnych wycenione są odpowiednio na poziomie kosztu wytworzenia lub ceny nabycia.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań z tytułu kredytów wynosiła 2.801.263 tys. zł (31 grudnia 2015: 2.734.698 tys. zł).

17.1 Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów

2016 2015
Stan na początek okresu 267.695 453.409
Utworzenie 18.582 267.840
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 33 21
Wykorzystanie (1.281) (328)
Rozwiązanie (282.972) (453.247)
Stan na koniec okresu 2.057 267.695

Efekt aktualizacji wartości zapasów prezentowany jest w koszcie własnym sprzedaży.


Dane finansowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz