Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

19. Kapitał podstawowy

Pobierz XLS(11 KB)

31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Akcje serii A 78.700 78.700
Akcje serii B 35.000 35.000
Akcje serii C 16.173 16.173
Akcje serii D 55.000 55.000
Razem 184.873 184.873

Na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku kapitał podstawowy składał się z 184.873.362 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1zł za każdą akcję mających pełne pokrycie w kapitale podstawowym. Jedna akcja jest równoważna pojedynczemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu i posiada prawo do dywidendy.


Dane finansowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz