Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

21. Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych

Pobierz XLS(12 KB)

Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych obejmuje zmiany wyceny kredytów w walutach obcych, wykorzystywanych jako instrumenty zabezpieczające do zabezpieczenia przepływów pieniężnych z tytułu sprzedaży denominowanej w USD, pomniejszone o wpływ odroczonego podatku dochodowego.

Zmiany wartości godziwej finansowych instrumentów pochodnych wyznaczonych do zabezpieczenia przepływów pieniężnych w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie ujmuje się w kapitale rezerwowym z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych, natomiast część nieefektywną zalicza się do przychodów/kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

Nota 2016 2015
Stan na początek okresu   (700.888) (412.535)
Wycena instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne: 27.3 (138.178) (355.973)
               -  część skuteczna (138.794) (356.477)
               -  część nieskuteczna (1) 616 504
Podatek dochodowy dotyczący wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 10.1 26.254 67.620
Stan na koniec okresu   (812.812) (700.888)

(1) Część stanowiąca nieefektywne zabezpieczenie ujęta w kosztach finansowych.


Dane finansowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz