Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

24. Pochodne instrumenty finansowe

Pobierz XLS(12 KB)

31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Długoterminowe aktywa finansowe: 20.918 8.697
     Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) 17.196 367
     Forwardy i spoty walutowe - 7.024
     Swap procentowy (IRS) 3.722 992
     Opcje - 314
Krótkoterminowe aktywa finansowe: 79.958 208.482
     Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) 41.538 198.224
     Forwardy i spoty walutowe 8.667 7.058
     Opcje 411 49
     Swap walutowy 29.342 3.151
Aktywa finansowe 100.876 217.179
Długoterminowe zobowiązania finansowe: 36.316 54.306
     Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) 2.225 8.548
     Forwardy i spoty walutowe 2.816 6
     Swap procentowy (IRS) 31.275 45.752
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe: 172.920 110.845
     Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) 16.177 49.507
     Forwardy i spoty walutowe 98.826 903
     Swap procentowy (IRS) 23.852 26.511
     Swap walutowy 34.065 33.924
Zobowiązania finansowe 209.236 165.151

Charakterystyka pochodnych instrumentów  finansowych została zaprezentowana w nocie 7.24. Cele oraz zasady zarządzania ryzykiem finansowym opisano w nocie 28. Klasyfikacja pochodnych instrumentów finansowych według poziomów hierarchii wartości godziwej została przedstawiona w nocie 27.2.

Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen surowców i produktów naftowych została przedstawiona w nocie 28.1.1

Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut została przedstawiona w nocie 28.3.1.

Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych została przedstawiona w nocie 28.4.1.

Analiza wymagalności pochodnych instrumentów finansowych została przedstawiona w nocie 28.5.
Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe pochodnych instrumentów finansowych (aktywa finansowe) została przedstawiona w nocie 28.6.


Dane finansowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz